Nieuws over de gemeentebegroting 2012

De Programmabegroting 2012 en de Meerjarenbegroting 2013-2015 van de Gemeente Wijk bij Duurstede zijn op 8 november 2011 behandeld. Hierna vindt u de bijdrage van de PCG aan de begrotingsbehandeling en de amendementen en moties, die door de PCG ingediend of mede ingediend zijn.

De ‘Wijkse’ snelkookpan!

Bijdrage van Hans Marchal (fractievoorzitter PCG) aan de begrotingsbehandeling 2012

Het recept voor de begroting 2012 was bij de Kadernota nog niet gereed. De afgelopen maanden hebben onze koks goed hun best gedaan om snel wat op tafel te zetten. Ze grepen naar de… snelkookpan! Lees meer

Wie kleine subsidies niet eert…

Na de bezuinigingen van de afgelopen jaren zijn we er nog niet… Ook de komende jaren zullen de gevolgen van bezuinigingen voelbaar zijn. Naast de economische crisis is ook het gevoerde gemeentelijk beleid hier debet aan. Om te voorkomen dat me nu al ‘verkiezingsretoriek’ wordt verweten zal ik hier niet verder op doorgaan. Waar ik wel op doorga is de recent aangekondigde bezuiniging op subsidies. De subsidiekraan is de afgelopen jaren teruggedraaid en verenigingen, organisaties en instellingen zijn druk bezig om de gevolgen hiervan te verwerken. Juist nu ze hier mee bezig zijn komt de volgende bezuinigingsronde er al weer overheen. Hier en daar zijn mogelijkheden en kansen, maar het gaat (te) snel… Lees meer

Drogere voeten voor agrariërs?

De PCG heeft recent de vernattingsproblematiek en de gevolgen hiervan voor de agrariërs aan de kaak gesteld. Deze problematiek treft veel boeren in Langbroek, noordkant Wijk bij Duurstede, Leersum en Amerongen. Door de vernatting verslechterd de kwaliteit van gewassen en een natter land zorgt voor allerlei andere praktische. Met dank aan de lokale pers kreeg de ‘Wijkse’ hoogheemraad het nieuws ook onder zijn neus. Uitgenodigd door de hoogheemraad ben ik samen met een afvaardiging van de LTO op bezoek geweest bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Na aanvankelijk wat ‘getouwtrek’ was het een constructieve bijeenkomst. In de eerste plaats is afgesproken dat de problemen van de agrariërs worden geïnventariseerd en worden ingetekend op een zogenaamde ‘problemenkaart’. Lees meer

‘Domensteyn of Dromensteyn’?

Het college heeft reeds in juni 2012 besloten om in principe medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een nieuw landgoed in Langbroek genaamd ‘Landgoed Nieuw Domensteyn’. Hier ben ik niet gelukkig mee… Bij de Nota van Uitgangspunten voor het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied heeft de PCG erop aangedrongen om geen nieuwe landgoederen toe te staan! Overigens niet wetend dat dit plan al in de ‘pijplijn’ zat… Op het landgoed kunnen vier gebouwen worden gerealiseerd: een burcht, een koetshuis, een oranjerie en een portierswoning. De totale inhoud bedraagt zo’n 3.600 m3! Wat de PCG betreft is dit plan niet te verkopen en wordt er met twee maten gemeten in het buitengebied. Lees meer

De luchtballon loopt leeg

De luchtballon loopt leeg…

Recent zijn de ‘Wijkse’ grondexploitaties weer doorgelicht en dit leverde geen fraai beeld op. Het totale saldi van de grondexploitaties is gelukkig nog positief, maar het saldo is wel € 2,2 mln. (!) negatiever uitgevallen dan vorig jaar. De bodem van de reserve grondbedrijf is bereikt en dit betekent dat andere tegenvallers direct ten laste komen van de algemene reserve van de gemeente en hun doorwerking zullen hebben…

De oorzaken van de tegenvaller van € 2,2 mln. ligt bij de aanhoudende problemen op de woningmarkt. Op zich niets nieuws… Toch is er wel zelfreflectie nodig! Ook in Wijk bij Duurstede zijn er in het (recente) verleden fouten gemaakt en is de ‘luchtballon’ mede gecreëerd door veel te positieve ‘plannenmakers’. De financiële onderbouwing bij projecten was gebaseerd op ‘gebakken lucht’, ofwel: veel te rooskleurige grondexploitaties en te hoge grondprijzen! Deze ‘hete’ lucht loopt er nu uit, en dat doet pijn… Mijn stellige overtuiging is dat het ‘Wijkse’ probleem in elk geval kleiner had kunnen zijn, de PCG heeft in de ‘goede tijd’ benadrukt dat het ‘Wijkse’ risicoprofiel onverantwoord hoog was! Lees meer