College betuigt spijt

Geschreven door Marien Stoel

 

2012-08-05-gelder MG 9962CAREL VAN GELDER WORDT GEINSTALLEERD ALS WETHOUDER / FOTO: MARIEN STOEL

 

Wijk bij Duurstede, 9 mei 2012. Tijdens de raadsvergadering van gisterenavond werden een amendement en twee moties toegevoegd aan de agenda. Ook was er een wisseling van een wethouder binnen het college.

Spreekrecht

Dhr. Slotboom maakte gebruik van het recht tot inspreken en verhaalde hoe de besluitvorming rond het aanbesteden van het leerlingenvervoer vanuit het gezichtspunt van de adviesraad heeft plaatsgevonden. Er waren weinig lovende woorden voor het college zowel over de procedure als de besluitvorming. Aan het einde van zijn betoog werd een voorstel gedaan hoe de relatie tussen de adviesraad en college weer hersteld kon worden.

Amendement

Burger Belangen Nu heeft een amendement ingediend over de samenvoeging van het RSD en SWZ tot Regionale Dienst Werk en Inkomen. BBnu vreest dat de raad geen effectief toezicht meer kan houden wanneer er geen extra punt wordt toegevoegd aan de voorgestelde vijf besluitpunten. Na wat discussiëren over de vorm waarin het toe te voegen punt moest worden gegoten tussen zowel de voorzitter, wethouder en indiener werd het amendement in stemming gebracht en werd met zestien tegen drie stemmen aangenomen.

Motie aanbesteden leerlingenvervoer

Het aanbesteden van het leerlingenvervoer houdt al wat langere tijd de gemoederen binnen de politiek en het gemeentehuis bezig. PCG, GL, D66, PVDA, CDA en BBnu dienden gisterenavond een motie in waarin zij aangaven:

  • Dat het college de adviesraad leerlingenvervoer onvoldoende heeft betrokken bij de recente aanbesteding van het leerlingenvervoer.
  • Dat het college steken heeft laten vallen en het ze zou sieren als er excuses worden gemaakt aan de adviesraad leerlingenvervoer
  • Dat er op een serieuze en volwaardige manier gebruik moet worden gemaakt van de talenten die burgers en ondernemers ter beschikking stellen voor de Wijks samenleving.

Swillens trok namens het college het boetekleed aan en betuigde zijn spijt uit over de manier waarop de procedure en communicatie bij dit dossier is verlopen en kondigde een onderzoek aan binnen het college naar de gang van zaken. Na de woorden van Swillens werd de vergadering geschorst om te fracties de gelegenheid te geven om de motie wel of niet aan te passen. De motie bleef onveranderd en werd in stemming gebracht met tien tegen negen stemmen verworpen.

Motie afschaffen bedrijfsfitness

Een tweede motie betrof het afschaffen van de bedrijfsfitness ter waarde van 50.000 euro. De indienende partijen vinden het niet logisch dat in een tijd waarin bezuinigd moet worden een regeling als deze nog bestaat. Na wat discussie over rechtspositionele vragen die hieruit voorkomen omdat diverse ambtenaren deze regeling in hun arbeidscontract hebben staan werd de motie met zestien stemmen voor en drie stemmen tegen aangenomen.

“Nieuwe” wethouder

Aan het einde van de raadsvergadering bedankte Swillens wethouder van de Molen die zijn stoel na zes maanden weer verlaat en plaats maakt voor van Gelder. Na de officiële plichtplegingen werd van Gelder opnieuw geïnstalleerd.

Wijk vindt VNG-congres te duur

Wijkse Courant 26 maart 2012

WIJK BIJ DUURSTEDE – Namens de PCG vroeg fractievoorzitter Hans Marchal het college zij zouden deelnemen aan het VNG-congres in juni dit jaar. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede gaf een kort antwoord; ze gaat niet naar het VNG-congres en bijbehorend eeuwfeest vanwege de hoge kosten. Lees meer

PCG presenteert 15 puntenplan

Meer ruimte voor bedrijvigheid in buitengebied

Geplaatst in ’t Groentje op: woensdag 25 april 2012 om 09:51

WIJK BIJ DUURSTEDE – De PCG is niet tevreden met de door het college opgestelde uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan van het buitengebied. In een 15 puntenplan wil de PCG de uitgangspunten bijstellen. Kernpunt van dit plan is meer ruimte te bieden voor bedrijvigheid in het buitengebied. Lees meer

Antwoord aanbesteding leerlingenvervoer

Geplaatst op de site www.ditiswijk.nl Geschreven door Marien Stoel 

Wijk bij Duurstede, 14 april 2012. Henk Slotboom, voorzitter van de Adviesraad Leerlingenvervoer, was zeer verbolgen over het feit dat de adviesraad niet gekend zou zijn in de aanbestedingsprocedure voor het leerlingenvervoer. Groen Links en PCG hebben antwoord gekregen op de vragen die zij hierover hebben gesteld aan het college .

 Advies en handhavingsprotocol

De wethouder heeft geantwoord dat aanbesteding van het leerlingenvervoer voor de periode vanaf augustus 2012 is uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. Op grond van de wet- en regelgeving is Europese Aanbesteding voorgeschreven.Een werkgroep -bestaande uit ambtenaren van de betrokken gemeenten- heeft in het najaar van 2011 een concept-offerteaanvraag opgesteld. De aanbesteding werd gecoördineerd door een inkoper van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, die in zijn vorige baan werkzaam was bij een bedrijf dat is gespecialiseerd in aanbestedingen op het gebied van vervoer. Lees meer

Antwoord aanbesteding leerlingenvervoer

Geschreven door Marien Stoel

 

leerlingenvervoer

 

Wijk bij Duurstede, 14 april 2012. Henk Slotboom, voorzitter van de Adviesraad Leerlingenvervoer, was zeer verbolgen over het feit dat de adviesraad niet gekend zou zijn in de aanbestedingsprocedure voor het leerlingenvervoer. Groen Links en PCG hebben antwoord gekregen op de vragen die zij hierover hebben gesteld aan het college .

Advies en handhavingsprotocol

De wethouder heeft geantwoord dat aanbesteding van het leerlingenvervoer voor de periode vanaf augustus 2012 is uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. Op grond van de wet- en regelgeving is Europese Aanbesteding voorgeschreven. Een werkgroep -bestaande uit ambtenaren van de betrokken gemeenten- heeft in het najaar van 2011 een concept-offerteaanvraag opgesteld. De aanbesteding werd gecoördineerd door een inkoper van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, die in zijn vorige baan werkzaam was bij een bedrijf dat is gespecialiseerd in aanbestedingen op het gebied van vervoer. In de concept-offerteaanvraag werd vermeld welke procedure wordt gevolgd, welke eisen worden gesteld, wat de beoordelingscriteria zijn (alleen prijs), enz. Nadat de concept-offerteaanvraag door de colleges van de gemeenten was vastgesteld in december (met uitzondering van Wijk bij Duurstede in verband met de advisering door de Adviesraad), volgde uitvoering van de vastgestelde procedure en waren er verder geen keuzemomenten. Op 6 december heeft de gemeente de adviesraad gevraagd zijn mening te geven over de concept-offerteaanvraag. Deze reactie is op 20 december doorgestuurd aan de coördinator, die een aantal opmerkingen in het definitieve stuk heeft verwerkt. In het stuk is een handhavingsprotocol opgenomen, dat voorziet in de mogelijkheid van een boete in het geval een vervoerder zich niet houdt aan de vastgestelde voorschriften en afspraken.

Bij proces betrokken?

De adviesraad is betrokken toen het kon is het antwoord van de wethouder: “Alle keuzes (moeten) worden gemaakt in de concept-offerteaanvraag, is dat het enige moment waarop betrokkenen -colleges en Adviesraad- invloed op de procedure kunnen hebben. Door het stuk aan de Adviesraad voor te leggen, heeft deze daarmee de mogelijkheid gehad om de inhoud van het proces te beïnvloeden. In de offerteaanvraag staat vermeld, welke stappen in de procedure wanneer aan de orde zijn. De Adviesraad was daarvan dus op de hoogte. De werkwijze was in grote lijnen gelijk aan die van de voorgaande regionale aanbestedingen in 2003 en 2007. De voorzitter van de Adviesraad is in 2007 na de gunning betrokken geweest bij het overleg, dat volgde op het faillissement van een bedrijf waaraan een deel van het vervoer was gegund”.

Consequenties gemeentebegroting?

De aanbesteding heeft geleid tot een laagste prijs per perceel. Er zijn 14 percelen, ingedeeld naar de vestigingsplaatsen van de scholen (perceel Zeist, perceel Amersfoort, enz.). Daarnaast is voorgeschreven hoe de kosten per perceel over de gemeenten moeten worden verdeeld op grond van het aantal vervoerde leerlingen per woonkern. Er is een overzicht opgesteld (bijlage is gestuurd naar beide politieke partijen), waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen de werkelijke uitgaven in maart 2012 en de uitgaven voor diezelfde maand op basis van de bedragen uit de aanbesteding. Daaruit blijkt, dat de kosten (ongeveer 20 %) lager zouden zijn uitgekomen, als op de maand maart de bedragen van de aanbesteding van toepassing zouden zijn geweest. Het werkelijke verschil vanaf augustus 2012 zal in september blijken, als het klantenbestand voor het schooljaar 2012-2013 en de ritindeling bekend zijn. Op grond van de nu bekende gegevens kan er vooralsnog van uit worden gegaan, dat de uitgaven in 2012 binnen de bestaande raming zullen blijven.

Kwaliteit vervoer

Groen Linkes en de PCG maakten zich zorgen over de kwaliteit van het vervoer. Het antwoord van de wethouder luidt:” De eisen die aan de vervoerders zijn gesteld, zijn vergelijkbaar. De kwaliteit neemt (alleen) in die zin af, dat de gemiddelde reistijd door de groei van het verkeer steeds verder toeneemt”.

Wel/niet betrokken

De wethouder vindt dat de adviesraad zoveel als mogelijk bij de procedure is betrokken. Uit de reactie vanuit de Adviesraad blijkt dat zij een andere inschatting hadden van de mogelijkheden voor de rol van de Adviesraad in deze procedure.

Motivatie adviesraad

De wethouder betreurd het dat de Adviesraad teleurgesteld is over het proces. Achteraf gezien had de wethouder de Adviesraad misschien vooraf uitgebreider kunnen informeren over het proces, waardoor de verwachtingen beter op de mogelijkheden hadden kunnen worden afgestemd. Hij ziet geen verband tussen de mate van betrokkenheid van de Adviesraad bij het aanbestedingstraject en de noodzaak of wenselijkheid tot eventuele toekomstige bezuinigingen op leerlingenvervoer, of de omvang daarvan.

Bezwaar tegen VNG- feestje

Geplaatst in ’t Groentje op: woensdag 28 maart 2012 om 09:15 

WIJK BIJ DUURSTEDE – De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) viert op 5 en 6 juni feest. Het Haagse Malieveld is dan het decor van de 100ste verjaardag. Het feest kost zo’n 3 miljoen euro, omgerekend is dat een kleine 800 euro per bestuurder. Voorzitter Annemarie Jorritsma van de VNG noemt het een leuk ‘feest’ met enkele grote verrassingen: cabaretier Freek de Jonge, Johan Cruijff en een optreden van popband de Golden Earring. Jorritsma vindt het protest tegen het eeuwfeest kleinzielig gedoe. Lees meer

PCG vraagt om financieel inzicht in gemeentefinanciën van Wijk

Wijkse Courant 22 maart 2012

WIJK BIJ DUURSTEDE – Het toezicht van de gemeentelijke toezichthouders zoals provincies op de gemeentelijke begrotingen is vanwege de effecten van de economische crisis verscherpt.

Zorgen

Dit scherper toezicht heeft ook gevolgen voor Wijk bij Duurstede. De provincie Utrecht heeft als toezichthouder haar zorgen geuit over de algemene financiële situatie waarin onze gemeente verkeert.  Lees meer

Marchal stelt vragen over feest VNG

Geplaatst op de site www.ditiswijk.nl

 Wijk bij Duurstede, 22 maart 2012. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) viert op 5 en 6 juni feest. Het Haagse Malieveld is namelijk het decor van haar 100ste verjaardag. De eerste afzeggingen voor het feest zijn inmiddels binnen en de lijst met afzeggers wordt elke dag langer! Dit verbaast de PCG niet. Hans Marchal heeft over de Wijkse deelname aan het feest, dat zo’n 3 miljoen euro kost, schriftelijke vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad. Lees meer

PCG wil dat Wijk duur feest VNG afzegt

Wijkse Courant 22 maart 2012

 WIJK BIJ DUURSTEDE – Fractievoorzitter Hans Marchal (PCG) is geschrokken van de kosten voor het eeuwfeest van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, wat in juni groots wordt gevierd in Den Haag. De kosten zijn 3 miljoen euro. Onacceptabel, vindt Marchal. “Wijk bij Duurstede moet bezwaar maken en lekker thuis blijven.” Lees meer

Scherper toezicht gemeente

Geplaatst in ’t Groentje op: woensdag 21 maart 2012 om 09:45

 WIJK BIJ DUURSTEDE – Uit vragen van de PCG aan het college blijkt dat de financiële toezichthouders nadere afspraken hebben gemaakt over de wijze van beoordelen van de gemeentelijke (meerjaren)begroting 2012-2015. Door de economische crisis is er sprake van een scherper toezicht dan in het verleden. Het scherper toezicht heeft ook gevolgen voor Wijk bij Duurstede. De PCG heeft het college gevraagd de raad hierover zo snel mogelijk te informeren. Lees meer