PCG: FINANCIEN OP ORDE!

hartMogen we even afrekenen?

Het gemeentelijk huishoudboekje is ook in verkiezingstijd een onderwerp van discussie. Terecht! Het zou raar zijn als dit niet besproken werd! Hoe hebben de gemeentelijke financiën zich deze periode ontwikkeld? Door sommige partijen wordt er in verkiezingstijd redelijk wat onzin de wereld ‘in geslingerd’. Toch apart, de afgelopen drie begrotingen zijn unaniem door de gemeenteraad vastgesteld en nu zulke onzin verkondigen… Wat is er de afgelopen vier jaar op financieel gebied gebeurd?

Om te beginnen… Het huidige college kreeg een ‘mooie’ erfenis mee van hun voorgangers: een forse bezuinigingsopdracht van circa € 1 miljoen structureel! De ‘pijn’ is aan de voorkant genomen en met de samenleving is de handschoen opgepakt. Het resultaat: een structureel sluitende meerjarenbegroting! Een onderdeel van het pakket was helaas wel een stijging van de OZB. Het was op dat moment onmogelijk om een lastenstijging te voorkomen. Dat de grondige aanpak succesvol is geweest blijkt wel uit het vervolg:

· Voor de jaren 2016 en 2017 is de OZB alleen met het inflatiepercentage verhoogd (0,9% en 1%). Voor 2018 is de OZB zelfs helemaal niet verhoogd. Dit is uniek in de Wijkse geschiedenis!

· In verhouding met andere gemeente dalen de woonlasten. Over 2017 stond Wijk bij Duurstede op plaats 3 in de top 5 van ‘dalers’. De lasten mogen verder dalen want, eerlijk is eerlijk, Wijk bij Duurstede is niet de goedkoopste gemeente. Daarnaast zijn wel de leges in onze gemeente relatief laag.

· De afgelopen jaren hield de gemeente elke keer geld over. De jaarrekeningen eindigden allemaal in de ‘plus’.

· Het eigen vermogen van de gemeente steeg in deze periode met € 5,2 miljoen en de algemene reserve vrij aanwendbaar met bijna € 1,3 miljoen!

· Een groot deel van de ontvangen precariogelden (raadsbesluit uit vorige periode!) is niet nodig om de begroting sluitend. Dit geld wordt gereserveerd in een ‘aparte pot’ om andere mooie dingen mee te doen. In deze pot zitten inmiddels diverse miljoenen euro’s!

Samenvattend: Als PCG zijn we trots op onze wethouder financiën wat er is gerealiseerd! De financiën zijn op orde gebracht en dit heeft niets met ‘borstklopperij’ te maken. Dit zijn feiten en die mogen, sterker, moeten in verkiezingstijd worden verteld. Hier mag u ons op afrekenen! Het financiële huis moet op orde blijven en daar steekt de PCG ook de komende periode de handen voor uit de mouwen. Durft u aan ons, ook voor de komende periode, de zorg toe te vertrouwen voor een goede balans tussen voorzieningen en lage belastingen? Ja toch?! Ook wat de financiën betreft raakt de PCG het hart!

PCG: Hart voor duurzaamheid en lokale ondernemers!

IMG_0950De PCG is op werkbezoek geweest bij ‘Grijs naar Groen’, het bedrijf van Kees Bakels. Kees richt zich, zoals de naam van zijn bedrijf al aangeeft, op duurzaamheid. Hij maakt energiescans, geeft adviezen, isoleert en installeert warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen, enz. Voor meer informatie zie: www.grijsnaargroen.nl. Na de ontvangst met koffie heeft Kees in de demonstratieruimte de verkrijgbare technieken en producten toegelicht. Met name de ventilatiewarmtepomp trok de belangstelling van de PCG’ers. Er werden afspraken gemaakt voor een energiescan en na afloop werd er onder het genot van een drankje nog nagepraat. Een interessante avond met veel informatie!

De PCG wil een krachtige uitvoering van de Routekaart 2030. Dat betekent dat de gemeente Wijk bij Duurstede in 2030 klimaatneutraal moet zijn. Iedereen moet met duurzaamheid aan de slag en zijn/haar steentje bijdragen. Hiervoor kunt u terecht bij lokale ondernemers zoals Kees, Volt4U, Claus van der Velden en Rob Balk.

De PCG heeft hart voor de agrariër!

De PDSC_9072CG heeft een werkbezoek gebracht bij de familie Dorresteijn aan de Rijndijk.

Meindert is een veehouder met jongvee, melkkoeien en schapen. We hebben zelfs al lammetjes bewonderd! Vol trots liet hij ons het prachtige bedrijf zien. Meindert vertelde ons ook nog over de plannen die hij heeft. Hij heeft al een nieuwe stal gebouwd en van het oude deel moet nog het asbestdak verwijderd worden. Mogelijk gebeurt dit in combinatie met de aanleg van zonnepanelen. Over de gemeente is Meindert te spreken: er wordt meegedacht en de vergunningverlening voor de nieuwe schuur was snel geregeld. Zijn vrouw zorgde voor koffie en heerlijke cake en de kinderen lieten het fotoboek zien hoe de nieuwe schuur werd gebouwd. Tot slot werden de PCG’ers verrast met een stuk Leerdammer kaas. Ja, dat wordt o.a. gemaakt van de melk van deze koeien van de familie Dorresteijn! Kortom, een nuttig werkbezoek en goed om ‘op te snuiven’ wat er onder de agrariërs leeft.

PCG heeft ‘Hart voor de Zorg’

Ouder worden we hopelijk allemaal. Dan is er ook zorg nodig. Echter de professionele zorg staat al jaren onder druk.

De PCG staat voor waardig ouder worden. Dat betekent dat er hulp moet zijn als dat nodig is.

Onze ouderen wonen steeds langer thuis. Dat is een landelijke ontwikkeling. Echter de zorg om toenemende eenzaamheid en onveiligheid van onze ouderen vraagt een grote inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Hulp bij het omgaan met dementeren is ook zo’n aandachtspunt.

De PCG koestert de grote waarde van het vrijwilligerswerk en de mantelzorgers. De vrijwilligers verdienen waardering van de samenleving. Gelukkig zijn er veel mantelzorgers, mensen die naar elkaar omzien en hulp bieden. Hierbij kan gedacht worden aan buren, familie, kerk etc. Denk maar eens aan ‘Wijk helpt’, ‘Omzien naar elkaar’, ‘Schuldhulpmaatjes’ en andere activiteiten.

De PCG vindt het belangrijk dat u bij “Loket Wijk” van Stichting Binding terecht kunt voor alle mogelijke vragen. Een soort steunpunt voor ‘als het leven pijn doet’. U kunt daar terecht voor advies, ondersteuning op allerlei gebied, eenzaamheid, financiële problemen, huwelijks- en opvoed cursussen, ondersteuning bij echtscheidingspreventie, enz.

Als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt kunnen ouderen en zwakkeren in onze samenleving waardig leven en mogelijk oud worden. Er zijn bevlogen vrijwilligers in het hospice die u waardig kunnen bijstaan. Al deze vrijwilligers en betrokkenen verdienen onze steun!

De PCG staat voor de waardigheid van het leven, ook in Wijk bij Duurstede! Op onze website kunt u ons volledige verkiezingsprogramma lezen. www.pcgwijkbijduurstede.nl

De PCG heeft hart voor u en hart voor de zorg! Stem voor de PCG lijst 4

De PCG heeft hart voor het verkeer!

De PCG bthumbnail_20180123_212208ezoekt bestuurslid dhr. J. Nagelhout van Veilig Verkeer Nederland

Een delegatie van de PCG heeft uitgebreid gesproken met fietsliefhebber en voormalig politieman Han Nagelhout. De heer Nagelhout heeft veel input gegeven over onveilige situaties en/of verbeterpunten voor verkeersdeelnemers in de 3 kernen van Wijk bij Duurstede.

Samen met Veilig Verkeer Nederland zal de PCG de komende tijd aandacht vragen voor de verkeersveiligheid. Ook is gesproken over betere busverbindingen, verkeersafwikkeling van landbouwvoertuigen, fietspaden, fietspadverlichting, oversteekplaatsen en natuurlijk handhaving!

De gemeente is nu bezig met het opstellen van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) en de PCG is benieuwd hoe dit plan er uit komt te zien. Het plan zullen we toetsen aan de informatie die we hebben ontvangen.

Fijn om zoveel kennis op te kunnen halen bij onze inwoners! Hartelijk dank!

De PCG is betrokken op uw welzijn en uw veiligheid. De PCG heeft hart voor u!

Interview Hans Marchal Cumela bedrijven.

In hoeverre is de CUMELA bekend buiten de sector? Hoe kijken overheden naar de sector? Hoe gaan grote aannemers om met Cumela-bedrijven (denk hierbij aan m.n. loonwerkbedrijven)? Waarin kan de sector zich nog verbeteren? Hierbij het interview van Cumela Nederland met Hans Marchal in het blad landelijke vakblad Grondig. Klik op de link voor het complete artikel! Interessant interview. Interview Grondig

PCG vraagt aandacht voor peuterspeelzaal Humpy

Per 1 januari 2018 verandert de bekostiging van peuterspeelzalen en er staan meer wijzigingen op stapel. Peuterspeelzalen veranderen in kinderdagverblijven en de peuterspeelzalen moeten aan hogere eisen voldoen (bijvoorbeeld één leidster per 8 kinderen). Deze ontwikkeling heeft gevolgen  voor onze peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Met name de peuterspeelzaal in Langbroek (Humpy) wordt mogelijk in haar voortbestaan bedreigd. Marco Petri: ‘Ouders moeten per 1 januari soms wel tot 150% meer gaan betalen met als gevolg dat ouders mogelijk kiezen om hun kind van de peuterspeelzaal af te halen en een andere wijze van opvang te regelen’. De PCG heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld om duidelijkheid te krijgen omtrent Humpy. Humpy is een belangrijke voorziening en moet voor het dorp behouden blijven!

Gemeentebegroting unaniem aangenomen!

De gemeentebegroting 2018 is door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Dit is voor de derde keer op rij en dat is uniek! Het was de afgelopen jaren een zeldzaamheid dat een begroting unaniem werd aangenomen, laat staan drie keer achter elkaar! Wethouder Hans Marchal is dan ook zeer tevreden. ‘De begroting zit ook goed in elkaar en het financiële toekomstperspectief is gezond. Belangrijk voor de burger: de gemeentelijke lasten stijgen niet, sterker, deze gaan voor 2018 zelfs iets omlaag’.

Lees meer

PCG bezoekt voedselbank

09-06Fractie en bestuur van de PCG hebben recent een bezoek gebracht aan de voedselbank. Zij werden daar gastvrij ontvangen door de coördinator en werden rondgeleid in een professionele voedselbank met alle voorzieningen om het voedsel gekoeld op te slaan en te vervoeren. Elke week worden er ongeveer 30 voedselpakketten verstrekt aan gezinnen die in de hulpverlening terecht zijn gekomen. Heel Wijk bij Duurstede en Bunnik worden bediend. De PCG is onder de indruk van de 50 vrijwilligers die hier belangeloos, week in week uit, als een geoliede machine dit voor elkaar krijgen. Als blijk van waardering schonk de PCG 40 kilo aardappels die dankbaar in ontvangst werden genomen.

PCG bezoekt zorgboerderij Bartiméus


image1

Donderdagmorgen 11 mei bracht de PCG een werkbezoek aan de zorgboerderij van Bartiméus in Langbroek. De begeleidster die ons ontving vertelde met passie over haar medewerkers en de dagopvang. Indrukwekkend is wat men op de nog vrijwel nieuwe boerderij heeft uitgedacht om hun medewerkers met een visuele en verstandelijke beperking een zinvolle dagbesteding te geven. De producten als vlees, eieren, groenten en jam worden verkocht (en kunnen worden gekocht). Al met al fantastisch werk wat men daar doet!