Hart voor het openbaar vervoer!

thumbnail_20180310_113539

Veel scholieren, studenten en volwassenen reizen dagelijks naar de onderwijsinstellingen en het werk. Er wordt gereisd met de auto maar ook de bus is in trek. De bussen vanuit Wijk zitten zowel ’s morgens als ’s avonds vol! De chauffeurs van Q-buzz en Syntus zijn druk in de weer voor de passagiers en daar heeft de PCG veel waardering voor!

De PCG promoot het gebruik van het openbaar vervoer. Het is toch ‘heerlijk’ om in de spits langs de file te rijden en binnen een half uur op Utrecht Centraal te staan? Om meer mensen de bus in te krijgen is het wel nodig dat er meer snelle en goede verbindingen komen. Hier kan nog een tandje bij!

De PCG heeft contact gezocht met Q-buzz en heeft zich laten informeren over allerlei zaken die spelen bij het openbaar vervoer. In veel gevallen heeft de provincie een ‘dikke vinger in de pap’. Maar wist u dat de gemeente kan bepalen waar een halte moet komen? De PCG heeft zich vier jaar geleden met succes verzet tegen het verdwijnen van de spitsbuslijn 241. Deze is gelukkig, hoewel in een andere vorm, weer terug! Wat het openbaar vervoer betreft is het nodig om alert te blijven. De PCG wil dat inwoners en reizigers meer betrokken worden bij besluiten over het openbaar vervoer (bijvoorbeeld over tijden en routes).

De PCG heeft hart voor het openbaar vervoer en maakt zich sterk voor een nog beter openbaar vervoer. U ook? Doe mee, stem PCG! Samen staan we sterk!

Hart voor de fruittelers!

thumbnail_20180227_2130291De PCG heeft een bezoek gebracht aan het bedrijf van Theo, Martine en Erik Vernooy. Zij zijn de trotse eigenaren van een fruitteeltbedrijf met daarbij de landwinkel, kersenhut en natuurlijk het kersenmuseum. In 2010 kregen Theo en Martine de Tuinbouw Ondernemersprijs. Het bedrijf is in de wijde omtrek bekend en trekt veel toeristen. U kunt daar lunchen, een high tea nuttigen en alles te weten komen over kersen. Het jaarlijkse kersenfestival trekt ook duizenden belangstellenden! Dit bedrijf zet Wijk bij Duurstede extra op de kaart en is een trekpleister. Voor meer informatie kunt u terecht op de site www.kersen.nu.

De PCG’ers werden heel hartelijk ontvangen en kregen van Theo en Erik een inspirerend verhaal te horen. Het verhaal kwam nog meer tot leven dankzij een prachtige rondleiding door het museum. Heel leerzaam! Uiteindelijk hebben de PCG’ers nog mogen bieden zoals het gaat op de veiling. Het fruit werd duur betaald… Prachtig hoe de oude veilingklok en de bankjes bewaard zijn gebleven na de sloop van de veiling van Wijk bij Duurstede. De PCG is trots dat we zo’n mooi bedrijf binnen onze gemeentegrenzen hebben. Dit geldt niet alleen voor dit bedrijf, maar voor veel meer bedrijven. De PCG is trots op onze ‘Wijkse’ fruitsector! Na de rondleiding hebben we zaken besproken die de sector bezig houden zoals spuitzones, hagelkanon en hagelnetten, huisvesting voor seizoenarbeiders, landbouwverkeer, ruimte binnen bestemmingsplan e.d. De gemeente en de verantwoordelijk wethouder kregen een compliment voor de manier waarop er met de sector wordt samengewerkt. Deze lijn trekt de PCG natuurlijk door! Met een tevreden gevoel gingen de PCG’ers naar huis. De leus ‘De PCG heeft hart voor de fruittelers’ is na vanavond alleen maar versterkt!

Hart voor onze brandweermannen!

Foto brandweerDe PCG is trots op onze mensen die zich voor onze zorg, veiligheid en hulpverlening inzetten! De brandweer, ambulance en ander hulpdiensten moeten voldoende zijn toegerust om hun taken goed te kunnen vervullen. De PCG is er scherp op dat de regionalisering van de brandweer niet leidt tot uitholling van de vrijwillige brandweer. Er is binnen de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) ook discussie over het duikteam. De PCG zal alles doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om de duikers voor Wijk te behouden!

Naast de brandweertaak leveren ‘de mannen’ ook fantastisch werk bij reanimaties. Herhaaldelijk is gebleken dat een reanimatie succesvol is als naast de ambulance, ook de brandweer wordt gealarmeerd. Kortom, de waarde van deze vrijwilligers is niet in geld uit te drukken! Onze lijsttrekker Hans Marchal heeft de afgelopen jaren diverse oefeningen van dichtbij meegemaakt. Hij is onder de indruk van de betrokkenheid, passie en bevlogenheid van ‘onze mannen’! Hans Marchal: ‘Ik heb de afgelopen dagen weer een paar oefeningen, waaronder duiken onder het ijs, van dichtbij meegemaakt. Als je dit gezien en geproefd hebt maak je je er als bestuurder vanzelf hart voor’!

PCG op campagne!

thumbnail_IMG_0756Heeft u ons al aan het ‘werk’ gezien? De afgelopen weken hebben we diverse werkbezoeken afgelegd. We zijn bijvoorbeeld bij een fietsenzaak, een duurzame ondernemer, een agrariër, een fruitteler en een zorginstelling geweest. Ook zijn we op straat actief geweest!   Afgelopen zaterdag bijvoorbeeld hebben een aantal PCG’ers de kou getrotseerd en werden er pennen, schrijfblokjes, bidons en zadelhoesjes uitgedeeld bij de SPAR in Cothen. Met diverse voorbijgangers hebben we positieve gesprekken gevoerd. Ook hebben we in Langbroek bij de Versmarkt verkiezingsmateriaal uitgedeeld en gesprekjes gevoerd. De komende weken zijn we nog op diverse locaties actief en zult u onze oranje kleur kunnen zien in het straatbeeld.

De PCG heeft hart voor de Wijkse samenleving! Samen kunnen we iets moois van onze gemeente maken. De PCG raakt het hart en samen maken we het verschil. Doe mee en stem 21 maart PCG!

PCG: FINANCIEN OP ORDE!

hartMogen we even afrekenen?

Het gemeentelijk huishoudboekje is ook in verkiezingstijd een onderwerp van discussie. Terecht! Het zou raar zijn als dit niet besproken werd! Hoe hebben de gemeentelijke financiën zich deze periode ontwikkeld? Door sommige partijen wordt er in verkiezingstijd redelijk wat onzin de wereld ‘in geslingerd’. Toch apart, de afgelopen drie begrotingen zijn unaniem door de gemeenteraad vastgesteld en nu zulke onzin verkondigen… Wat is er de afgelopen vier jaar op financieel gebied gebeurd?

Om te beginnen… Het huidige college kreeg een ‘mooie’ erfenis mee van hun voorgangers: een forse bezuinigingsopdracht van circa € 1 miljoen structureel! De ‘pijn’ is aan de voorkant genomen en met de samenleving is de handschoen opgepakt. Het resultaat: een structureel sluitende meerjarenbegroting! Een onderdeel van het pakket was helaas wel een stijging van de OZB. Het was op dat moment onmogelijk om een lastenstijging te voorkomen. Dat de grondige aanpak succesvol is geweest blijkt wel uit het vervolg:

· Voor de jaren 2016 en 2017 is de OZB alleen met het inflatiepercentage verhoogd (0,9% en 1%). Voor 2018 is de OZB zelfs helemaal niet verhoogd. Dit is uniek in de Wijkse geschiedenis!

· In verhouding met andere gemeente dalen de woonlasten. Over 2017 stond Wijk bij Duurstede op plaats 3 in de top 5 van ‘dalers’. De lasten mogen verder dalen want, eerlijk is eerlijk, Wijk bij Duurstede is niet de goedkoopste gemeente. Daarnaast zijn wel de leges in onze gemeente relatief laag.

· De afgelopen jaren hield de gemeente elke keer geld over. De jaarrekeningen eindigden allemaal in de ‘plus’.

· Het eigen vermogen van de gemeente steeg in deze periode met € 5,2 miljoen en de algemene reserve vrij aanwendbaar met bijna € 1,3 miljoen!

· Een groot deel van de ontvangen precariogelden (raadsbesluit uit vorige periode!) is niet nodig om de begroting sluitend. Dit geld wordt gereserveerd in een ‘aparte pot’ om andere mooie dingen mee te doen. In deze pot zitten inmiddels diverse miljoenen euro’s!

Samenvattend: Als PCG zijn we trots op onze wethouder financiën wat er is gerealiseerd! De financiën zijn op orde gebracht en dit heeft niets met ‘borstklopperij’ te maken. Dit zijn feiten en die mogen, sterker, moeten in verkiezingstijd worden verteld. Hier mag u ons op afrekenen! Het financiële huis moet op orde blijven en daar steekt de PCG ook de komende periode de handen voor uit de mouwen. Durft u aan ons, ook voor de komende periode, de zorg toe te vertrouwen voor een goede balans tussen voorzieningen en lage belastingen? Ja toch?! Ook wat de financiën betreft raakt de PCG het hart!

PCG: Hart voor duurzaamheid en lokale ondernemers!

IMG_0950De PCG is op werkbezoek geweest bij ‘Grijs naar Groen’, het bedrijf van Kees Bakels. Kees richt zich, zoals de naam van zijn bedrijf al aangeeft, op duurzaamheid. Hij maakt energiescans, geeft adviezen, isoleert en installeert warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen, enz. Voor meer informatie zie: www.grijsnaargroen.nl. Na de ontvangst met koffie heeft Kees in de demonstratieruimte de verkrijgbare technieken en producten toegelicht. Met name de ventilatiewarmtepomp trok de belangstelling van de PCG’ers. Er werden afspraken gemaakt voor een energiescan en na afloop werd er onder het genot van een drankje nog nagepraat. Een interessante avond met veel informatie!

De PCG wil een krachtige uitvoering van de Routekaart 2030. Dat betekent dat de gemeente Wijk bij Duurstede in 2030 klimaatneutraal moet zijn. Iedereen moet met duurzaamheid aan de slag en zijn/haar steentje bijdragen. Hiervoor kunt u terecht bij lokale ondernemers zoals Kees, Volt4U, Claus van der Velden en Rob Balk.

De PCG heeft hart voor de agrariër!

De PDSC_9072CG heeft een werkbezoek gebracht bij de familie Dorresteijn aan de Rijndijk.

Meindert is een veehouder met jongvee, melkkoeien en schapen. We hebben zelfs al lammetjes bewonderd! Vol trots liet hij ons het prachtige bedrijf zien. Meindert vertelde ons ook nog over de plannen die hij heeft. Hij heeft al een nieuwe stal gebouwd en van het oude deel moet nog het asbestdak verwijderd worden. Mogelijk gebeurt dit in combinatie met de aanleg van zonnepanelen. Over de gemeente is Meindert te spreken: er wordt meegedacht en de vergunningverlening voor de nieuwe schuur was snel geregeld. Zijn vrouw zorgde voor koffie en heerlijke cake en de kinderen lieten het fotoboek zien hoe de nieuwe schuur werd gebouwd. Tot slot werden de PCG’ers verrast met een stuk Leerdammer kaas. Ja, dat wordt o.a. gemaakt van de melk van deze koeien van de familie Dorresteijn! Kortom, een nuttig werkbezoek en goed om ‘op te snuiven’ wat er onder de agrariërs leeft.

PCG heeft ‘Hart voor de Zorg’

Ouder worden we hopelijk allemaal. Dan is er ook zorg nodig. Echter de professionele zorg staat al jaren onder druk.

De PCG staat voor waardig ouder worden. Dat betekent dat er hulp moet zijn als dat nodig is.

Onze ouderen wonen steeds langer thuis. Dat is een landelijke ontwikkeling. Echter de zorg om toenemende eenzaamheid en onveiligheid van onze ouderen vraagt een grote inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Hulp bij het omgaan met dementeren is ook zo’n aandachtspunt.

De PCG koestert de grote waarde van het vrijwilligerswerk en de mantelzorgers. De vrijwilligers verdienen waardering van de samenleving. Gelukkig zijn er veel mantelzorgers, mensen die naar elkaar omzien en hulp bieden. Hierbij kan gedacht worden aan buren, familie, kerk etc. Denk maar eens aan ‘Wijk helpt’, ‘Omzien naar elkaar’, ‘Schuldhulpmaatjes’ en andere activiteiten.

De PCG vindt het belangrijk dat u bij “Loket Wijk” van Stichting Binding terecht kunt voor alle mogelijke vragen. Een soort steunpunt voor ‘als het leven pijn doet’. U kunt daar terecht voor advies, ondersteuning op allerlei gebied, eenzaamheid, financiële problemen, huwelijks- en opvoed cursussen, ondersteuning bij echtscheidingspreventie, enz.

Als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt kunnen ouderen en zwakkeren in onze samenleving waardig leven en mogelijk oud worden. Er zijn bevlogen vrijwilligers in het hospice die u waardig kunnen bijstaan. Al deze vrijwilligers en betrokkenen verdienen onze steun!

De PCG staat voor de waardigheid van het leven, ook in Wijk bij Duurstede! Op onze website kunt u ons volledige verkiezingsprogramma lezen. www.pcgwijkbijduurstede.nl

De PCG heeft hart voor u en hart voor de zorg! Stem voor de PCG lijst 4

De PCG heeft hart voor het verkeer!

De PCG bthumbnail_20180123_212208ezoekt bestuurslid dhr. J. Nagelhout van Veilig Verkeer Nederland

Een delegatie van de PCG heeft uitgebreid gesproken met fietsliefhebber en voormalig politieman Han Nagelhout. De heer Nagelhout heeft veel input gegeven over onveilige situaties en/of verbeterpunten voor verkeersdeelnemers in de 3 kernen van Wijk bij Duurstede.

Samen met Veilig Verkeer Nederland zal de PCG de komende tijd aandacht vragen voor de verkeersveiligheid. Ook is gesproken over betere busverbindingen, verkeersafwikkeling van landbouwvoertuigen, fietspaden, fietspadverlichting, oversteekplaatsen en natuurlijk handhaving!

De gemeente is nu bezig met het opstellen van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) en de PCG is benieuwd hoe dit plan er uit komt te zien. Het plan zullen we toetsen aan de informatie die we hebben ontvangen.

Fijn om zoveel kennis op te kunnen halen bij onze inwoners! Hartelijk dank!

De PCG is betrokken op uw welzijn en uw veiligheid. De PCG heeft hart voor u!

Interview Hans Marchal Cumela bedrijven.

In hoeverre is de CUMELA bekend buiten de sector? Hoe kijken overheden naar de sector? Hoe gaan grote aannemers om met Cumela-bedrijven (denk hierbij aan m.n. loonwerkbedrijven)? Waarin kan de sector zich nog verbeteren? Hierbij het interview van Cumela Nederland met Hans Marchal in het blad landelijke vakblad Grondig. Klik op de link voor het complete artikel! Interessant interview. Interview Grondig