PCG houdt peiling verbreding Dorpstraat Cothen

Na het gesprek met omwonenden van de boomgaard heeft de PCG vorige week een peiling gehouden onder een aantal inwoners van Cothen. Het betrof vooral bezoekers van de aan de Dorpstraat gelegen supermarkt.  Het doel van de peiling was om uit de mond van de Cothenaren te horen of er draagvlak is om de Dorpstraat te verbreden ten koste van de boomgaard. Uit de peiling blijkt duidelijk dat een groot aantal Cothenaren de verbreding niet zien als dè oplossing van het verkeersprobleem. Hier komt bij dat men erg gehecht is aan de boomgaard als beschermd dorpsgezicht. De mening leeft dat een strengere handhaving van de maximale snelheid, het omleiden van het landbouwverkeer over de provinciale weg en eventueel eenrichtingsverkeer voor het vrachtverkeer de verkeersproblematiek aanzienlijk vermindert. De stem van de bevolking weegt voor de PCG zwaar en zal betrokken worden in de standpuntbepaling als deze zaak in de raad aan de orde komt. Het is voor de PCG erg belangrijk dat de oplossing van het verkeersprobleem naar tevredenheid van alle Cothenaren wordt uitgevoerd.

Moet de dorpsstraat in Cothen wel breder?

De huidige situatie op de Dorpsstraat in Cothen.

Cothen – Is het nou echt nodig, die verbreding van de Dorpsstraat in Cothen, ten koste van de Boomgaard? De PCG-fractie heeft z’n twijfels en stelt er vragen over aan het college

Ten eerste: ‘‘Zijn de overwegingen die in 2012 golden bij het nemen van dit besluit, nog steeds van toepassing en relevant? Hoe zit het nou met de veiligheid? Is de gemeente niet bezig om maatregelen te treffen voor een probleem dat volgens veel mensen niet (meer) bestaat? Is het mogelijk om zwaar landbouwverkeer om de kern van Cothen te leiden?’’

Hier vindt u de vragen compleet:

Steller vragen: Gerrit Taute

Onderwerp: Verbreding Dorpstraat Cothen

Uit reacties van bewoners blijkt dat er op z’n minst twijfel is over het draagvlak voor verbreding van de Dorpstraat ten koste van (ruim) 1 meter van de Boomgaard. De PCG-fractie heeft deze week met omwonenden van de Boomgaard om tafel gezeten en naar aanleiding daarvan wordt het college verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

– In hoeverre zijn de overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan de collegebesluiten van 2012 voor verbetering van de verkeerssituatie van de Dorpstraat te Cothen nu, in 2015, nog steeds van toepassing en relevant?
– Zijn de veiligheidsproblemen in 2015 zwaar genoeg om de inperking (hoe klein ook) van de Boomgaard (beschermd dorpsgezicht!) te motiveren, ondanks gebrek aan draagvlak?
– Is er eigenlijk wel een probleem met de Dorpsstraat? Of is men bezig om maatregelen te treffen voor een probleem dat volgens de veel mensen niet (meer) bestaat?
– Zijn de mogelijkheden verder onderzocht om het zware landbouwverkeer om de kern van Cothen heen te leiden?
– De wethouder gaf enkele weken geleden in de Wijkse Courant aan het ook jammer te vinden dat de boomgaard wordt aangetast. Ook gaf de wethouder aan dat hij er met de bewoners echt uit wil komen. Betekent dit dat het plan nog niet in ‘beton is gegoten’ en er nog wijzigingen mogelijk zijn? Wat is de bandbreedte van eventuele wijzigingen?
– In dezelfde krant was ook te lezen dat er consensus was bereikt over de plannen. De vraag is dan: met wie is deze consensus bereikt en hoe kan er dan nog zoveel weerstand zijn?
– Wanneer krijgt de gemeenteraad eindelijk de gelegenheid om over dit onderwerp van gedachten te wisselen?

Toelichting:
Sinds de besluiten in het kader van verbetering van de verkeerssituatie te Cothen in 2012, zijn 3 jaren verlopen en veel van de verkeersmaatregelen zijn uitgevoerd, behalve de verbreding van de Dorpstraat. Sindsdien is de situatie belangrijk gewijzigd, het bedrijf van Schoonderwoerd is vertrokken.
Het draagvlak voor verbreding van de Dorpstraat ten koste van (ruim) 1 meter van de Boomgaard lijkt niet (meer) aanwezig, getuige de vele afwijzende reacties op de website http://www.petities24.com/forum/137146/start/25. Een reactie is: ‘Is verkeersveiligheid echt een probleem? Dit wordt niet door iedereen zo ervaren’. Er is vrees voor harder gaan rijden bij verbreding Dorpstraat. Een andere kenmerkende reactie is: ‘Stoort totaal niet. Groen gewoon lekker groen houden. Tis en blijft een dorp hè’.

Formeel is het proces met inwoners wellicht goed gelopen maar er is twijfel bij de uitkomst. als het gaat over draagvlak. Verder is de raad formeel nog niet betrokken bij dit lang lopende proces. Het college heeft in 2012 een besluit genomen, de gemeenteraad heeft zich nog nooit over het concrete plan uitgesproken.

Gerrit Taute/PCG

PCG stelt vragen over voortgang supermarkt Langbroek

Over een supermarkt in Langbroek is al veel te doen geweest. Komt-ie wel, komt-ie niet… Het laatste lijkt het geval, maar officieel is er al een tijdje niets meer bekend gemaakt. Er is gelukkig wel een Verswinkel gekomen waardoor er toch een voorziening is in Langbroek, maar is de supermarkt nu definitief van de baan? Omdat er vragen over blijven komen trekt de PCG over dit onderwerp nogmaals aan de bel door het stellen van een aantal schriftelijke vragen aan het college.

Stand van zaken

Marco Petri (PCG): ‘Wat is momenteel de stand van zaken wat de supermarkt in Langbroek betreft? Welke ontwikkelingen zijn er de afgelopen maanden geweest?’ Wethouder Jan Burger antwoordt: ‘We hebben van Volksbelang begrepen dat ook de SPAR inmiddels heeft aangegeven het contract eventueel te willen beëindigen.

Afgekocht?

‘Heeft de Spar inmiddels afgezien van het huurcontract en dit afgekocht?’vervolgt Petri. Burger: ‘Op dit moment is het huurcontract tussen Volksbelang en de SPAR Holding nog ongewijzigd. In september vindt hierover een nader gesprek plaats tussen de partijen.’

Andere gegadigden

Petri: ‘Zijn er andere gegadigden om een supermarkt op deze locatie te beginnen?’ Burger: ‘Er zijn op dit moment geen andere gegadigden voor een supermarkt op deze locatie. Eventuele gesprekken daarover zijn de afgelopen periode op niets uitgelopen. Nu er een verswinkel is gevestigd in Langbroek is het bovendien moeilijker geworden om een ondernemer te vinden. De concurrentie is daarmee te hoog om de exploitatie voor een supermarkt sluitend te krijgen.’

Volksbelang

‘Wat wil Volksbelang met deze locatie en welke plannen hebben ze?’ besluit de PCG’er. Burger: ‘Volksbelang heeft aangegeven groot belang te hechten aan de leefbaarheid van het dorp. Nu duidelijk is geworden dat ook de SPAR heeft aangegeven van het contract af te willen, zal er de komende tijd tussen de SPAR en Volksbelang gesproken worden over het stopzetten van het contract. Op dat moment zal Volksbelang ook aangeven op welke andere wijze er invulling kan worden gegeven aan de ruimte (bijvoorbeeld met een geheel ander type winkel of een andere voorziening).’  Bron: Ditiswijk.nl

D66 en PCG stellen vragen over ondernemersfonds

Wijk bij Duurstede, 7 mei 2015. Op 9 december 2014 heeft de gemeenteraad het voorstel ondernemersfonds aangenomen. Daarnaast is er een motie aangenomen. Tijdens het debat is de verwachting gewekt dat de vorming van het ondernemersfonds in het eerste kwartaal van 2015 zijn beslag zou krijgen en dat de wethouder over de voortgang een terugkoppeling zou geven. Het college wees er op dat er binnen 2-3 maanden een goed convenant zou komen. Inclusief deelgebieden. Daarnaast speelde de wethouder met de suggestie van de SP-fractie om een onafhankelijk voorzitter te benoemen. Van de zijde van het college is er op gewezen dat de gemeenteraad de mogelijkheid heeft om ‘de stekker eruit te trekken’.

D66 en PCG hebben schriftelijke vragen gesteld over de vorderingen van het ondernemersfonds, omdat er inmiddels ruim 3 maanden zijn verstreken. ‘Het ondernemersfonds biedt kansen en het is belangrijk dat ondernemers daar zo snel mogelijk van profiteren.’

Lees meer

Kermis in Wijk bij Duurstede ook op zondag

De jaarlijkse kermis in juli op de Markt in Wijk bij Duurstede zal dit jaar ook op zondag geopend zijn.

Het college van burgemeester en wethouders heeft toestemming gegeven voor de zondagopenstelling. Wethouder Marchal van de Protestants-Christelijke Groepering (PCG), die het daar niet mee eens is, heeft een minderheidsstandpunt ingenomen, bevestigt een woordvoerster van de gemeente Wijk bij Duurstede.

Lees meer

Wijks Castellum mede dankzij de PCG uit de brand!

Enige tijd geleden heeft de PCG middels schriftelijke vragen aandacht gevraagd voor het Wijks Castellum.  De Stichting Wijks Castellum heeft het financieel immers moeilijk… Over 2013 werd er geen subsidie ontvangen en door het afschaffen van de kleine subsidies is het ‘subsidieverhaal’ vanaf 2014 helemaal voorbij.  Afgelopen week kreeg ik bericht dat onze inzet niet tevergeefs is geweest! Onze vragen aan het college werden zoals gebruikelijk rondgestuurd naar de pers. De vragen kregen veel aandacht in de lokale en zelfs landelijke pers. Lees meer