Huisartsenpost

Geschreven door Hans Marchal (fractievoorzitter PCG)

Wat is het ‘Wijkse’ probleem? Is het oplosbaar? Scherpe analyse van het probleem en duidelijke communicatie, met zowel bevolking als huisartsen, is noodzakelijk. Bij elke (vervolg)stap die gezet wordt om het zorgniveau te verhogen, is steun van de huisartsen onmisbaar. Lees meer

Piet de Springerschool toch opgenomen in plan Oranjehof

Geschreven door Hans Marchal (fractievoorzitter PCG) 

Op 1 april 2008 diende de PCG voor het eerst een motie in om geld te reserveren voor het opnemen van de Piet de Springerschool in het plan ‘Oranjehof’. Deze wens werd in Langbroek immers vrij breed gedragen. De PCG kreeg de handen van de gemeenteraad hiervoor niet op elkaar…

Toch liet de PCG de hoop niet varen. De plannen waren al fraai, maar met het opnemen van de Piet de Springerschool zou het plan geheel afgerond zijn. Niet alleen de school wordt er beter van, ook het multifunctionele plan komt er beter uit te zien! Mede dankzij de inzet van de school (en meerderen!) is het ruim anderhalf jaar later en twee PCG/CDA-moties verder dan toch gelukt! Tijdens de raadsvergadering van 2 februari 2010 maakte de wethouder bekend dat de school wordt opgenomen in de plannen. Waarvan akte!

PCG stemt tegen LandschapOntwikkelingsPlan (LOP)

Geschreven door Hans Marchal (fractievoorzitter PCG)

De zes gemeenten De Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede hebben in het kader van Agenda Vitaal Platteland een regionaal landschapsontwikkelingsplan (LOP+) opgesteld. Het LOP+ is een visie op het landschap. Op zich wel aardig…

Waarom heeft de PCG tegengestemd in de raadsvergadering van 2 februari 2010? Om drie redenen… In de eerste plaats omdat het college nauwelijks geld vrijmaakt voor de uitvoering van dit plan. Ten tweede omdat de juridische status van het LOP+  niet duidelijk is. Inmiddels is er sprake van een lappendeken aan visies en plannen: bestemmingsplan, structuurvisie, streekplan, LOP+ etc. Wat is leidend?! Het laatste en grootste bezwaar betreft de belangen van de agrariërs in het LOP+.  Lees meer

“Startersleningen” een idee van de PCG na 3½ jaar overgenomen

Informatie verstrekt door Hans Marchal (fractievoorzitter PCG)

Ruim 3½ jaar geleden begon de PCG over ‘startersleningen’. Om een lang verhaal kort te maken, vanaf 1 maart 2010 biedt de gemeente de mogelijkheid om een ‘starterslening’ aan te vragen!

De lening is bedoeld voor mensen van 18 tot 30 jaar die voor het eerst een woning kopen. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De gemeente biedt de lening aan als aanvulling op de eerste hypotheek. Je betaalt meer aan de Starterslening naarmate je meer gaat verdienen. De eerste drie jaar is de lening renteloos en aflossingsvrij. Lees meer

Praatjes vullen geen financiële gaatjes

Reactie van Hans Marchal (fractievoorzitter PCG) op de jaarrekening 2009

Voormalig wethouder financiën Jan Burger is trots… De jaarrekening 2009 van de gemeente Wijk bij Duurstede wordt afgesloten met een positief saldo van € 61.000. ‘Vier jaar geleden was het tekort nog zo’n € 1,3 miljoen en dat is nu weggewerkt. Alles bij elkaar hebben we de gemeentelijke financiën weer in evenwicht gekregen’. Is de wethouder terecht trots over zijn ‘regeerperiode’? Zijn de gemeentelijke financiën weer in evenwicht? Vermoedelijk weet hij wel beter… De hoogste tijd voor enige nuancering en wat kanttekeningen! In de eerste plaats zegt een resultaat van € 61.000 praktisch niets. Om op het resultaat van € 61.000 uit te komen is er heel wat ‘gegoocheld’! Lees meer

Kadernota 2011-2014: Een tandje erbij!

Bijdrage van Hans Marchal (fractievoorzitter PCG) bij de behandeling van de Kadernota 2011-2014

Er mogen wel een paar tandjes bij… Ik vermoed dat het college deze reactie verwacht had! Om met de deur in huis te vallen: de PCG-fractie raakt niet opgewonden van de Kadernota. Na het vage ‘Hoofdlijnenakkoord’ van het nieuwe college keken we reikhalzend uit naar de Kadernota. Hier zou toch het inhoudelijk debat losbranden?! Helaas… Voorstel van het college is (te) vaag, er worden geen duidelijke keuzes gemaakt en het voorstel gaat ons niet ver genoeg. Het collegeakkoord moet nog vertaald worden in concrete cijfers en concreet beleid. De nota geeft aan dat 2011 een voortzetting wordt van het bestaande beleid. Hoezo? We hebben toch verkiezingen gehad? Lees meer

Nieuws over de gemeentebegroting 2012

De Programmabegroting 2012 en de Meerjarenbegroting 2013-2015 van de Gemeente Wijk bij Duurstede zijn op 8 november 2011 behandeld. Hierna vindt u de bijdrage van de PCG aan de begrotingsbehandeling en de amendementen en moties, die door de PCG ingediend of mede ingediend zijn.

De ‘Wijkse’ snelkookpan!

Bijdrage van Hans Marchal (fractievoorzitter PCG) aan de begrotingsbehandeling 2012

Het recept voor de begroting 2012 was bij de Kadernota nog niet gereed. De afgelopen maanden hebben onze koks goed hun best gedaan om snel wat op tafel te zetten. Ze grepen naar de… snelkookpan! Lees meer

Wie kleine subsidies niet eert…

Na de bezuinigingen van de afgelopen jaren zijn we er nog niet… Ook de komende jaren zullen de gevolgen van bezuinigingen voelbaar zijn. Naast de economische crisis is ook het gevoerde gemeentelijk beleid hier debet aan. Om te voorkomen dat me nu al ‘verkiezingsretoriek’ wordt verweten zal ik hier niet verder op doorgaan. Waar ik wel op doorga is de recent aangekondigde bezuiniging op subsidies. De subsidiekraan is de afgelopen jaren teruggedraaid en verenigingen, organisaties en instellingen zijn druk bezig om de gevolgen hiervan te verwerken. Juist nu ze hier mee bezig zijn komt de volgende bezuinigingsronde er al weer overheen. Hier en daar zijn mogelijkheden en kansen, maar het gaat (te) snel… Lees meer

Drogere voeten voor agrariërs?

De PCG heeft recent de vernattingsproblematiek en de gevolgen hiervan voor de agrariërs aan de kaak gesteld. Deze problematiek treft veel boeren in Langbroek, noordkant Wijk bij Duurstede, Leersum en Amerongen. Door de vernatting verslechterd de kwaliteit van gewassen en een natter land zorgt voor allerlei andere praktische. Met dank aan de lokale pers kreeg de ‘Wijkse’ hoogheemraad het nieuws ook onder zijn neus. Uitgenodigd door de hoogheemraad ben ik samen met een afvaardiging van de LTO op bezoek geweest bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Na aanvankelijk wat ‘getouwtrek’ was het een constructieve bijeenkomst. In de eerste plaats is afgesproken dat de problemen van de agrariërs worden geïnventariseerd en worden ingetekend op een zogenaamde ‘problemenkaart’. Lees meer

‘Domensteyn of Dromensteyn’?

Het college heeft reeds in juni 2012 besloten om in principe medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een nieuw landgoed in Langbroek genaamd ‘Landgoed Nieuw Domensteyn’. Hier ben ik niet gelukkig mee… Bij de Nota van Uitgangspunten voor het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied heeft de PCG erop aangedrongen om geen nieuwe landgoederen toe te staan! Overigens niet wetend dat dit plan al in de ‘pijplijn’ zat… Op het landgoed kunnen vier gebouwen worden gerealiseerd: een burcht, een koetshuis, een oranjerie en een portierswoning. De totale inhoud bedraagt zo’n 3.600 m3! Wat de PCG betreft is dit plan niet te verkopen en wordt er met twee maten gemeten in het buitengebied. Lees meer