“Startersleningen” een idee van de PCG na 3½ jaar overgenomen

Informatie verstrekt door Hans Marchal (fractievoorzitter PCG)

Ruim 3½ jaar geleden begon de PCG over ‘startersleningen’. Om een lang verhaal kort te maken, vanaf 1 maart 2010 biedt de gemeente de mogelijkheid om een ‘starterslening’ aan te vragen!

De lening is bedoeld voor mensen van 18 tot 30 jaar die voor het eerst een woning kopen. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De gemeente biedt de lening aan als aanvulling op de eerste hypotheek. Je betaalt meer aan de Starterslening naarmate je meer gaat verdienen. De eerste drie jaar is de lening renteloos en aflossingsvrij. Lees meer

Praatjes vullen geen financiële gaatjes

Reactie van Hans Marchal (fractievoorzitter PCG) op de jaarrekening 2009

Voormalig wethouder financiën Jan Burger is trots… De jaarrekening 2009 van de gemeente Wijk bij Duurstede wordt afgesloten met een positief saldo van € 61.000. ‘Vier jaar geleden was het tekort nog zo’n € 1,3 miljoen en dat is nu weggewerkt. Alles bij elkaar hebben we de gemeentelijke financiën weer in evenwicht gekregen’. Is de wethouder terecht trots over zijn ‘regeerperiode’? Zijn de gemeentelijke financiën weer in evenwicht? Vermoedelijk weet hij wel beter… De hoogste tijd voor enige nuancering en wat kanttekeningen! In de eerste plaats zegt een resultaat van € 61.000 praktisch niets. Om op het resultaat van € 61.000 uit te komen is er heel wat ‘gegoocheld’! Lees meer

Kadernota 2011-2014: Een tandje erbij!

Bijdrage van Hans Marchal (fractievoorzitter PCG) bij de behandeling van de Kadernota 2011-2014

Er mogen wel een paar tandjes bij… Ik vermoed dat het college deze reactie verwacht had! Om met de deur in huis te vallen: de PCG-fractie raakt niet opgewonden van de Kadernota. Na het vage ‘Hoofdlijnenakkoord’ van het nieuwe college keken we reikhalzend uit naar de Kadernota. Hier zou toch het inhoudelijk debat losbranden?! Helaas… Voorstel van het college is (te) vaag, er worden geen duidelijke keuzes gemaakt en het voorstel gaat ons niet ver genoeg. Het collegeakkoord moet nog vertaald worden in concrete cijfers en concreet beleid. De nota geeft aan dat 2011 een voortzetting wordt van het bestaande beleid. Hoezo? We hebben toch verkiezingen gehad? Lees meer

Nieuws over de gemeentebegroting 2012

De Programmabegroting 2012 en de Meerjarenbegroting 2013-2015 van de Gemeente Wijk bij Duurstede zijn op 8 november 2011 behandeld. Hierna vindt u de bijdrage van de PCG aan de begrotingsbehandeling en de amendementen en moties, die door de PCG ingediend of mede ingediend zijn.

De ‘Wijkse’ snelkookpan!

Bijdrage van Hans Marchal (fractievoorzitter PCG) aan de begrotingsbehandeling 2012

Het recept voor de begroting 2012 was bij de Kadernota nog niet gereed. De afgelopen maanden hebben onze koks goed hun best gedaan om snel wat op tafel te zetten. Ze grepen naar de… snelkookpan! Lees meer

Wie kleine subsidies niet eert…

Na de bezuinigingen van de afgelopen jaren zijn we er nog niet… Ook de komende jaren zullen de gevolgen van bezuinigingen voelbaar zijn. Naast de economische crisis is ook het gevoerde gemeentelijk beleid hier debet aan. Om te voorkomen dat me nu al ‘verkiezingsretoriek’ wordt verweten zal ik hier niet verder op doorgaan. Waar ik wel op doorga is de recent aangekondigde bezuiniging op subsidies. De subsidiekraan is de afgelopen jaren teruggedraaid en verenigingen, organisaties en instellingen zijn druk bezig om de gevolgen hiervan te verwerken. Juist nu ze hier mee bezig zijn komt de volgende bezuinigingsronde er al weer overheen. Hier en daar zijn mogelijkheden en kansen, maar het gaat (te) snel… Lees meer

Drogere voeten voor agrariërs?

De PCG heeft recent de vernattingsproblematiek en de gevolgen hiervan voor de agrariërs aan de kaak gesteld. Deze problematiek treft veel boeren in Langbroek, noordkant Wijk bij Duurstede, Leersum en Amerongen. Door de vernatting verslechterd de kwaliteit van gewassen en een natter land zorgt voor allerlei andere praktische. Met dank aan de lokale pers kreeg de ‘Wijkse’ hoogheemraad het nieuws ook onder zijn neus. Uitgenodigd door de hoogheemraad ben ik samen met een afvaardiging van de LTO op bezoek geweest bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Na aanvankelijk wat ‘getouwtrek’ was het een constructieve bijeenkomst. In de eerste plaats is afgesproken dat de problemen van de agrariërs worden geïnventariseerd en worden ingetekend op een zogenaamde ‘problemenkaart’. Lees meer

‘Domensteyn of Dromensteyn’?

Het college heeft reeds in juni 2012 besloten om in principe medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een nieuw landgoed in Langbroek genaamd ‘Landgoed Nieuw Domensteyn’. Hier ben ik niet gelukkig mee… Bij de Nota van Uitgangspunten voor het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied heeft de PCG erop aangedrongen om geen nieuwe landgoederen toe te staan! Overigens niet wetend dat dit plan al in de ‘pijplijn’ zat… Op het landgoed kunnen vier gebouwen worden gerealiseerd: een burcht, een koetshuis, een oranjerie en een portierswoning. De totale inhoud bedraagt zo’n 3.600 m3! Wat de PCG betreft is dit plan niet te verkopen en wordt er met twee maten gemeten in het buitengebied. Lees meer

De luchtballon loopt leeg

De luchtballon loopt leeg…

Recent zijn de ‘Wijkse’ grondexploitaties weer doorgelicht en dit leverde geen fraai beeld op. Het totale saldi van de grondexploitaties is gelukkig nog positief, maar het saldo is wel € 2,2 mln. (!) negatiever uitgevallen dan vorig jaar. De bodem van de reserve grondbedrijf is bereikt en dit betekent dat andere tegenvallers direct ten laste komen van de algemene reserve van de gemeente en hun doorwerking zullen hebben…

De oorzaken van de tegenvaller van € 2,2 mln. ligt bij de aanhoudende problemen op de woningmarkt. Op zich niets nieuws… Toch is er wel zelfreflectie nodig! Ook in Wijk bij Duurstede zijn er in het (recente) verleden fouten gemaakt en is de ‘luchtballon’ mede gecreëerd door veel te positieve ‘plannenmakers’. De financiële onderbouwing bij projecten was gebaseerd op ‘gebakken lucht’, ofwel: veel te rooskleurige grondexploitaties en te hoge grondprijzen! Deze ‘hete’ lucht loopt er nu uit, en dat doet pijn… Mijn stellige overtuiging is dat het ‘Wijkse’ probleem in elk geval kleiner had kunnen zijn, de PCG heeft in de ‘goede tijd’ benadrukt dat het ‘Wijkse’ risicoprofiel onverantwoord hoog was! Lees meer

Uitkomst ideeënbus PCG voor supermarkt Langbroek

Ongeveer twee maanden geleden heeft de PCG de Langbroekers opgeroepen om hun ideeën, wensen en verwachtingen voor een buurtsuper in Langbroek kenbaar te maken.  Enkele tientallen mensen hebben gehoor gegeven aan onze oproep.  Via de ‘ideeënbus’ wil de PCG de Langbroekers graag zelf betrekken bij het opzetten van de nieuwe buurtsuper. De Spar heeft aangegeven dat begin december de nieuwe winkel opengaat.  Gelet op de achterliggende jaren is het lastig om een buurtsuper draaien te houden, het is nodig om met elkaar de schouders eronder te zetten. Het is toch een belangrijke voorziening?! Uit de reacties blijkt dat de levensvatbaarheid voor een supermarkt in Langbroek laag wordt ingeschat, zeker nu de huidige winkel langere tijd gesloten is. Om weer een rendabele winkel terug te krijgen is de inzet van iedereen geboden. Uit de ‘ideeënbus’ blijkt dat de gedachte ‘nu of nooit’ vrij breed leeft. De winkel is, zeker gelet op de ouderen, broodnodig! Met de ‘ideeënbus’ heeft de PCG een steentje willen bijdragen. De ideeën en reacties zijn verwerkt  in deze korte notitie en deze zal worden doorgegeven aan de gemeente, Volksbelang en de Spar-organisatie.

De ‘ideeën’ zijn in diverse groepen te rubriceren:  organisatorische, commerciële, praktische en algemene . Lees meer

PCG WIL VERNIEUWING OUDERENNOTA

Geschreven door PCG

Wijk bij Duurstede, 30 juni 2013. Hans Marchal heeft namens de PCG schriftelijke vragen gesteld over de ouderennota, die al eerder had moeten worden herzien. Marchal: “De Ouderennota is hoognodig aan vernieuwing toe! De laatste Ouderennota had een looptijd van 2007 tot 2010. In 2011 is de looptijd verlengd tot eind 2012. In september 2012 gaf de wethouder aan dat er toch wel redenen zijn om tot een nieuw ouderenbeleid te komen. Lees meer