AFSCHEID BURGEMEESTER SWILLENS op 11 DECEMBER 2012

Toespraak van Hans Marchal als nestor van de Gemeenteraad

Afscheid…,het is een refrein wat in deze raad het afgelopen jaar geregeld heeft geklonken. Vanavond wel een bijzonder afscheid: geachte aanwezigen, vanavond het afscheid van niet de eerste de beste… Afscheid van onze burgemeester Guus Swillens! Ik zag ergens een kop langskomen: ‘Swillens nog eenmaal opnieuw in de hoofdrol’. Vandaag en vanavond is dat zeker het geval!

Guus, in gedachten zie ik je nog één van de zalen van Oud London binnenstappen voor je sollicitatiegesprek. En nu zo’n 12 jaar later je afscheid, waar blijft de tijd… Zo’n 20% van je levenstijd ben je in ons midden geweest. Hierin is heel wat gebeurd. Afgelopen week hebben we wat zitten praten en kwam er weer veel boven, zowel bij jou als bij mij. Leuk die flashbacks…

Beste Guus, als nestor mag ik je vanavond enkele woorden toevoegen. Eindelijk kan ik tegen je aanpraten zonder dat je me het woord ontneemt. Een genot… Ik zal hier dankbaar gebruik c.q. misbruik van maken! Lees meer

Bedrijfsfitness gemeentepersoneel afgeschaft

Wijk bij duurstede, 1 december 2012

In mei werd door de gemeenteraad een motie van de PCG aangenomen waarin het college werd opgeroepen om bedrijfsfitness voor het gemeentepersoneel af te schaffen. Een meerderheid van de gemeenteraad vond een regeling waarin medewerkers in de tijd van de baas mogen sporten niet meer van deze tijd. De PCG rekende destijds voor dat deze regeling de gemeente honderden besteedbare uren kost, ofwel circa € 50.000 per jaar. Hans Marchal heeft recent navraag gedaan of de motie wordt uitgevoerd. Een kort maar krachtig antwoord volgde: ‘ De motie over bedrijfsfitness wordt per 1 januari 2013 doorgevoerd. Er zal niet meer onder werktijd worden gesport’.

Hans Marchal, fractievoorzitter PCG

 

Versobering verkeersmaatregelen Cothen: kortetermijnpolitiek?

Wijk bij duurstede, 1 december 2012

Het verkeer houdt de Cothense gemoederen al enige jaren bezig. Dat er wat moet gebeuren is voor de meeste Cothenaren wel duidelijk.  Op 14 juni jl. organiseerde de gemeente een informatieavond en werden er plannen gepresenteerd, die samen met een meedenkgroep zijn gemaakt. De reacties op de plannen waren divers: voor sommigen waren de maatregelen afdoende, voor anderen gingen de maatregelen lang niet ver genoeg. De mensen verlieten de bijeenkomst met het idee dat er eindelijk wat gaat gebeuren. In het kader van de gemeentelijke bezuinigingen zijn de plannen echter gewijzigd. Er zijn versoberingsmaatregelen geformuleerd die € 237.000 opleveren. In de toelichting op de begroting geeft het college aan dat dit in overleg met de inwoners is gebeurd. De PCG heeft toch wel wat vragen bij de versoberingsmaatregelen. Een belangrijk aspect is dat de besparing geen structureel effect heeft op de gemeentebegroting, het gaat om een éénmalig voordeel op de grondexploitatie. De PCG bagatelliseert dit zeker niet maar er mag geen sprake zijn van verkeerde zuinigheid. In eerste instantie was er € 500.000 gereserveerd voor verkeersmaatregelen waarbij gevreesd werd dat dit niet genoeg zou zijn. Is het resterende bedrag van ruim € 2,5 ton voldoende om effectieve verkeersmaatregelen te nemen? De PCG is bang voor kortetermijnpolitiek waardoor het verkeersprobleem niet voldoende wordt opgelost en er aanvullende maatregelen nodig zijn. De PCG vraagt zich daarnaast af of er voldoende draagvlak is voor het aangepaste plan. Zijn de maatregelen besproken met de inwoners en de diverse verkeers(werk)groepen? De PCG heeft middels schriftelijke vragen deze kwestie voorgelegd aan het college.

Hans Marchal, fractievoorzitter PCG

Raadplegend referendum: een fopspeen!

Wijk bij Duurstede, 28 juli 2012 

Twee weken geleden heeft u het wellicht gelezen: ‘Door het aannemen van een initiatiefvoorstel van Groen Links wordt het voortaan mogelijk dat voor belangrijke kwesties een raadplegend referendum wordt gehouden’. Voor de één is een referendum een ‘kroonjuweel, de PCG is fel tegen en ziet het als een ‘fopspeen’. Een referendum past namelijk niet in het stelsel van de zgn. representatieve democratie. Er is een gekozen gemeenteraad die controleert, de stukken bestudeert, in het openbaar debatteert en verantwoording aflegt over de besluiten. Daarbij past niet dat bepaalde (te moeilijke?) besluiten worden teruggelegd bij een anonieme groep burgers die slechts een klein deel van het electoraat vertegenwoordigt. Lees meer

PCG tegen windmolens

Wijk bij Duurstede, 28 april 2012

Na de informatieavond met forumdiscussie en na de internetpeiling komt het moment steeds dichterbij dat de politiek zich uitspreekt over de plaatsing van windmolens op Wijks grondgebied. Op 19 juni aanstaande praat de gemeenteraad uitsluitend over de uitkomsten van de internetpeiling en enkele aanvullende onderzoeken die zijn verricht. De discussie en besluitvorming volgen na de zomer.   Lees meer

Reactie PCG op Nota van Uitgangspunten Bestemmingsplan Buitengebied

Wijk bij Duurstede, 21 april 2012

De Nota van Uitgangspunten is een belangrijk document, de uitgangspunten zijn immers de piketpaaltjes waarlangs het nieuwe bestemmingsplan buitengebied vorm krijgt. De PCG is niet tevreden met de conceptnota en heeft een ‘15 puntenplan’ opgesteld om de nota scherper te stellen:

1)    Uitbreiding bouwvlak tot 2,5 ha voor alle grondgebonden veehouderij, zowel voor primair landbouwgebied als voor het gebied met landschapswaarden.

2)    Uitbreiding dierenaantallen voor intensieve veehouderij moet mogelijk blijven. Lees meer

Kadernota 2012-2015: Gezakt… Op naar het herexamen!

Bijdrage van Hans Marchal (fractievoorzitter PCG) bij de behandeling van de Kadernota 2012-2015 op 28 juni 2011

Het college is gezakt voor de Kadernota en krijgt een herexamen! Het zijn best goede leerlingen, maar waarom zijn ze dan toch niet geslaagd? Is het vakkenpakket te zwaar? Zijn de verschillen tussen SP, VVD en CDA toch te groot om tot een goed resultaat te komen? Tot nu toe zijn ze niet verder gekomen dan een ‘brevet van onvermogen’. Misschien moet de directeur van de school (ofwel de gemeenteraad) eens echt boos worden… Lees meer

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2011-2014: De draad kwijt…

Bijdrage van Hans Marchal (fractievoorzitter PCG) bij de behandeling van de Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2011-2014

Iets ingewikkeld maken is eenvoudig. Geef jonge katten een bol wol en in korte tijd ligt er een onontwarbare kluwen. Wie zonder al te veel tijdverlies er nog wat bruikbaars van wil maken, moet knopen doorhakken en de losse eindjes aan elkaar knopen. Even het beeld doortrekken naar de gemeentepolitiek… In Wijk bij Duurstede zijn de steeds groter wordende (financiële)knopen nog steeds niet doorgehakt. Nu zitten we met een kater wollig verstrikt in de gemeentefinanciën. Een uitstekende kans voor het nieuwe college om zonder mauwen de draad op te pakken en de losse eindjes aan elkaar te knopen! Is dit gelukt? Volgens de PCG laat het college steken vallen en is ze de draad kwijt… Lees meer