De PCG de boer op!

pcg-werkbezoek1De fractie en het bestuur van de PCG heeft een werkbezoek gebracht bij twee agrariërs. De nieuwe koeienstal bij familie van Laar aan de Amerongerwetering. Mooi om te zien hoe met hedendaagse duurzame techniek grote productie wordt bereikt en dat dit hand in hand gaat met diervriendelijk produceren. De fractie van de PCG informeerde naar de regelgeving en vroeg indringend naar wat beter kon vanuit de gemeentelijke overheid. Met een hoofd vol indrukken gingen we kijken bij de diervriendelijke varkensboer aan de Langbroekerdijk van Fam. Baauw. Ook daar werden we hartelijk ontvangen en kregen we een uitgebreide rondleiding. Dank aan beide bedrijven die ons bedrijven hebben laten zien en hun zorgen met ons hebben gedeeld.
Wilt u dat de PCG bij u op bezoek komt? Of wilt u het contact met de PCG-fractie? Neem dan contact op met G. Taute. De PCG hoopt binnenkort ook andere bedrijven te gaan bezoeken.

De vakantie zit er weer op.

De vakantie zit er weer op.

Een heerlijke zomer, genieten van Gods schepping van elkaar het gezin. De scholen zijn weer begonnen en zo gaat iedereen weer actief aan het werk.

Zo ook de gemeenteraad! Er wachten weer interessante uitdagingen.

Op 4 september starten we met een calamiteitenoefening met betrekking tot Jeugdzorg.

Zaterdag 19 september gaan het voltallige bestuur van de PCG diverse kadercursussen volgen in Hoevelaken georganiseerd door de SGP. Natuurlijk hebben we ook de reguliere raadsvergadering op 8  en 29 september. De maandagen daarvoor hebben we natuurlijk ons fractieoverleg, We worden altijd gastvrij ontvangen ten huize van Hans Vervat op de Weidedreef. U bent natuurlijk van harte welkom om mee te denken wat er moet gebeuren in onze mooie gemeente.

Bijvoorbeeld de verbreding van de dorpsstraat in Cothen…!  We zijn benieuwd naar uw mening.

30 september een bijeenkomst over Biga, u weet wel, die organisatie die in handen is gekomen van diverse gemeente  en waar geprobeerd wordt om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zinvol werk te verschaffen.

Op 6 oktober staat de voorbespreking van de begroting gepland.

Al snel gevolgd door een extra voorbespreking op 7 oktober over de ontwikkelingen met betrekking tot een zwembad. Komt tie er wel of komt tie er niet…? Ik ben benieuwd naar de plannen van ZIG en Wijk zwemt.

Al met al staan we in de startblokken voor een periode met veel overleg, in afhankelijkheid van God mogen we dit werk verrichten allemaal ten dienste van de inwoners van deze mooie gemeente Wijk bij Duurstede.

Ook de komende periode hebben we Gods onmisbare zegen nodig. Wilt u ons als PCG gedenken in uw gebeden?

Marco Petri.

raadslid PCG

Algemene beschouwing t.b.v. kadernota 2016-2019

Het college is goed op weg maar moet het financieel nog kalm aan doen.

Het is al weer een ruim een jaar geleden sinds de gemeenteraadsverkiezingen.

Het college stond voor de volgende uitdaging: De begroting moest sluitend gemaakt worden (na een paar maanden bleek dat het financiële gat was op gelopen van €1 mln tot €1,8 mln!), er waren grote risico’s m.b.t. de transities in het sociaal domein (met name Jeugdzorg) en de gemeente had en heeft zeer beperkte reserves.

Snelle actie was dus geboden! Afgesproken was dat de pijn direct in het begin zou worden genomen om daarna eventueel weer toe te komen aan nieuw beleid.

Nu ruim een jaar verder constateer ik met tevredenheid dat er veel werk verzet is door dit college.

Ik noem een paar punten:

De begroting 2015 en de kadernota 2016 zijn sluitend, de pijn is redelijk eerlijk verdeeld en de voorbereidende discussies hebben in alle openheid plaats gevonden.

Ten aanzien van de transities op het sociaal domein constateer ik dat de inkomsten van met name de Jeugdzorg fors achteruit gaan. ( in 2016 een kleine €900.000 minder ten opzichte van 2015 )

Ik constateer dat door grondige voorbereidingen de financiële risico’s in het sociaal domein inmiddels overzienbaar zijn en dat door alert reageren zelfs het grootste deel van de bezuiniging op huishoudelijke hulp kon worden teruggedraaid. Er worden bij de gemeente ook weinig klachten gehoord. Ook al zijn we er nog niet, ( de feitelijke kosten 2015 zijn door late facturering van de instellingen nog niet goed in beeld) het is tot nu toe een prestatie waar menige gemeente jaloers op is. Zie ook de erkenning van Wijk als “ Gouden gemeente”.

Andere wapenfeiten

Het college heeft verder het Bestemmingsplan Buitengebied tot een goed einde weten te brengen. Een klus waarbij enerzijds getracht is t.b.v. de agrariërs het maximale aan ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden te realiseren en anderzijds recht gedaan moest worden aan eisen ruimtelijke ordening en van natuur en milieu. Veel overleg met partijen heeft uiteindelijk geleid tot een voor alle partijen gedragen plan.

Het college is doende met de samenleving een Milieu en Duurzaamheidsprogramma op te stellen

Het gevoelige onderwerp: mogelijke ontgronding en slibstort in de Bosscherwaarden is door het college op de agenda gezet om een open discussie daarover te voeren nu dat nog kan. Momenteel loopt een feitenonderzoek (O.A. een MER- rapportage) en de keus in het najaar is wat betreft de PCG: ontgronden met een stuk maatschappelijke compensatie op basis van projecten uit de visie rivierfront, of niets doen. ( tenzij er uit andere bron geld komt)

Een onderzoek over de voor en nadelen van een ambtelijke fusie met Houten is opgestart.

De reorganisatie van het ambtelijk apparaat is vlot getrokken waardoor de voorgenomen doelen in 2017 naar verwachting worden gehaald.

Een ondernemersfonds is opgericht en gaat ( zij het aarzelend) van start.

De discussie over toekomstbestendige goede verhouding tussen winkelcentra en de binnenstad loopt met belanghebbenden.

Met betrekking tot de woningbouw constateer ik dat de kansen die er nog wel zijn met creativiteit worden gepakt.

Alles overziende constateer ik voorzitter, dat dit college de zaken bij de naam noemt en daadkracht paart aan gevoel voor solidariteit en openheid.

Dan nu inhoudelijk de kadernota 2016 – 2019:

Deze toont zwarte cijfers. Het beeld is ten opzichte van een jaar geleden in gunstige zin gewijzigd met name door bijstellingen van de uitkering uit het gemeentefonds.

Wat er nu niet of nauwelijks verklaarbaar bij is gekomen kan echter ook zo weer teruggedraaid worden. De grilligheid van de uitkering gemeentefonds is een risico.

Er zijn echter nog andere redenen om niet nu al, die overschotten te gaan uitgeven.

Dan hebben we het over:

  • loon/prijscompensatie is bijvoorbeeld nog niet verwerkt in de uitgaven.
  • Risico’s bijv. m.b.t. Mariënhoeve
  • Kosten verbonden aan een concentratie van de Bibliotheek en Binding in het gemeentehuis

Daarnaast komen er een aantal zaken op ons af die geld gaan kosten, maar deels net buiten de planperiode van de kadernota vallen. Ik heb het dan over:

  • extra investeringen op grond van het IBOR ( bruggen),
  • De lasten samenhangend met de investeringen van het I.H.P. t.b.v. het Primair Onderwijs ( ca. + 200K.
  • Eventueel een investering in de milieustraat of de verplaatsing daarvan
  • Eventuele kosten verbonden aan herstructurering van de winkelcentra.

Al met al redenen genoeg niet nu al extra claims te leggen op de financiële ruimte.

Wij zouten onze in de voorbespreking geuite wensen t.a.v. versterking van het milieubeleid dan ook op tot er financieel meer duidelijk is.

Het standpunt van de PCG is dan ook: laat het college ‘rustig’ zijn werk doen en laten we de eerste doorrekeningen van de begroting ( met hardere cijfers ) afwachten.

Nog even iets een zwembad: de kaders voor ontwikkeling zijn bepaald en meegenomen in deze kadernota. Er wordt hard gewerkt aan voorstellen, het college is in gesprek met partijen maar er is nog geen uitgewerkt plan. Omdat ook de gemeentefinanciën nog met onzekerheden zijn omgeven willen wij nu geen uitspraak doen over het zwembad.

Wij stemmen derhalve van harte in met de lijn van deze zeer goed leesbare en op het juiste niveau geschreven kadernota.

Tenslotte: Ik wens het college van burgemeester en Wethouders Gods wijsheid toe bij de uitvoering van hun taken tot Heil van deze gemeente.

Gerrit Taute, Fractievoorzitter PCG

Blog Marco, Proef kermis op zondag!

Het is nu mijn beurt om mijn ervaringen in de Wijkse politiek aan het papier/website toe te vertrouwen. Het is ongelofelijk hoe snel de tijd voorbij gaat. Het is alweer een jaar geleden dat er verkiezingen waren en dat onverwachts Hans Marchal wethouder werd.

Wie o wie zou het ontstane gat opvullen in de fractie? Na een volledige raadsperiode 1998-2002 als gemeenteraadslid aan de zijde van Hans ooit meegedraaid te hebben had ik niet gedacht dat ik nog een keer gemeenteraadslid zou worden. Nu in de bank als coalitiepartij met als fractievoorzitter Gerrit Taute.

Wat viel mij op? Sinds 2002 heeft het dualisme intrede gedaan, is alles digitaal geworden (Alles gaat nu via een tablet!) De gemeente veranderd in een regiegemeente, ambtelijke fusie met Houten, participatiemaatschappij, participatieladder. De veranderingen gaan in een hoog tempo!

Actueel – Proef met kermis op zondag!

Met het twee keer indienen van schriftelijke vragen en het indienen van een motie over de proef met kermis op zondag was het de afgelopen een drukte van belang. Je word tijdens je dagelijks werk gebeld door journalisten zelfs van een landelijke krant. Het leek wel kermis in de gemeenteraad. Met een goede inspreker Matthijs van Wiggen namens de Hervormde gemeente is geprobeerd de gemeenteraad op andere gedachten te brengen. Uiteindelijk heeft de motie (ondersteund door de CDA fractie) het niet gered. Jammer, maar de raadsleden van de andere fractie hadden begrip en worstelden flink met de motie. De strijd is nog niet gestreden na de proef komt er een brede evaluatie.

6 raadsleden stemden voor de motie. (dus vóór het niet uitvoeren van de proef met kermis op zondag) Een raadslid bleek achteraf per abuis verkeerd te hebben gestemd en zou ons anders hebben ondersteund. Dus eigenlijk 7 van de 17 (er waren 2 raadsleden afwezig)

Veel fracties werden door de wethouder Wil kosterman over de drempel getrokken omdat het een proef/experiment betrof en omdat er uitgebreid geëvalueerd gaat worden.

Het viel me op dat veel fracties en de wethouder vonden dat de kerkdiensten gevrijwaard moesten blijven van verstoringen. Of men zich realiseert dat ook opbouwen en afbreken kan leiden tot verstoringen was minder duidelijk.

Zowel de kerkbesturen en omwonenden zullen dit dossier blijven volgen en zo nodig dit heikele punt opnieuw onder de aandacht brengen.

Tot slot:.

Vindt u christelijke politiek belangrijk in Wijk bij Duurstede?

Kom dan ook eens naar het fractieoverleg, denk en praat mee.

Van harte welkom!

Marco Petri, Raadslid PCG

Een jaar verder

Een jaar verder. Het is al weer een jaar geleden sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen. De PCG trad na vlotte en open verlopen onderhandelingen toe tot een college met SP en Groen Links. De PvdA heeft het coalitieakkoord ook ondertekend maar levert geen wethouder.

Het college stond voor de volgende uitdaging:
De begroting moest sluitend gemaakt worden (na een paar maanden bleek dat het financiële gat was op gelopen van €1 mln tot €1,8 mln!), er waren (en zijn) grote risico’s m.b.t. de transities in het sociaal domein (met name Jeugdzorg) en de gemeente had en heeft zeer beperkte reserves.

Snelle actie was dus geboden! Afgesproken was dat de pijn direct in het begin zou worden genomen om daarna eventueel weer toe te komen aan nieuw beleid. Lees meer

Boerenverstand

Boerenverstand

Het is geen geheim dat ik, hoewel ik geen boerenzoon ben, een zwak heb voor de agrarische sector. Het nuchtere boerenverstand spreekt me aan. Misschien heeft het er mee te maken dat mijn opa melkboer was. Ook kwam ik als jonge jongen geregeld bij boeren op het erf en waren diverse boerenzonen ‘vriendjes’ van me. Trekker rijden, in de hooiberg spelen, koeien melken… Mijn respect voor de agrariërs is in de loop der jaren alleen maar toegenomen. Binnen mijn mogelijkheden probeer ik al jaren mijn ‘stinkende’ best te doen voor agrariërs, fruittelers en loonwerkers. Denk maar aan onderwerpen als hagelkanonnen, spuitzones, vernatting, agrarische bestemming Groote Maat, uitbreidingsplannen bedrijven, archeologiebeleid en de Natura-2000 problematiek. Lees meer

‘Dromensteyn’

Komt het nieuwe landgoed in Langbroek, met de naam ‘Nieuw Domensteyn’, er nu wel of niet? De climax komt steeds dichterbij en eind februari gaat naar verwachting ‘de kogel door de kerk’. Nadat ik vorig jaar door enkele verontruste bewoners werd benaderd, heb ik met stijgende verbazing van de plannen kennisgenomen. Ik wist dat er al een jaar of zes ‘wat’ gaande was. Dat de plannen deze kant op gingen kon ik in mijn stoutste dromen niet vermoeden. Het is de bedoeling om op het landgoed vier gebouwen te realiseren: een burcht, een koetshuis, een oranjerie en een portierswoning. De totale inhoud bedraagt zo’n 3.600 m3! Lees meer

Nek uitsteken voor individuele belangen!

Ik bewonder de ‘lenigheid’ van een zekere raadsfractie om een rechtvaardiging te zoeken voor hun recente stemgedrag. Het schijnt iets te maken te hebben met sectorbelang of individueel belang… Met dit stemgedrag heeft het CDA (en met hen een meerderheid van de raad) individuele agrariërs en een fruitteler in de kou gezet.  Laat ik het maar kort door de bocht formuleren: dit heeft niets met sectorbelang te maken! Ik schaar het meer onder ‘niet durven’, ‘gedraai’ en ‘juridische haarkloverij’ waar niemand iets van begrijpt. Lees meer

Afschaffen ‘spitslijn 241’: foutje…?!

Even wennen… Sinds 8 december jl. heeft Qbuzz de verantwoordelijkheid voor het stad- en streekvervoer in de regio Utrecht voor een periode van zeker tien jaar. De onderneming, een onderdeel van NS Groep, is de opvolger van streekvervoerder Connexxion en het Gemeentelijk Vervoersbedrijf Utrecht (GVU). Meer dan de helft van de bussen waarmee Qbuzz in Midden-Nederland rijdt is nieuw. Dat levert het bedrijf veel positieve reacties op. ‘Schoon en stil’, zo typeren veel reizigers de voertuigen. Al met al waait er een frisse wind! Lees meer

Blog: De financiële aardappel…

Gegevens Geschreven door Hans Marchal

De in november vastgestelde (meerjaren)begroting was bij het vaststellen al hopeloos achterhaald. Dit ontlokte me de opmerking dat de begroting 2014-2017 direct bij het ‘oud papier’ kon. De negatieve gevolgen van zowel de septembercirculaire als het Herfstakkoord waren immers niet in de begroting verwerkt. Er was nog een ‘vuiltje’ (ofwel een financieel tekort) weg te werken van een bedrag oplopend tot zo’n € 5 ton. Het college beloofde de raad een plan van aanpak voor te leggen. En ja hoor, het college presenteerde recent de ‘Decembernota’ waarin het actieplan is vormgegeven. Vol verwachting nam ik er kennis van… Lees meer