PCG tegen windmolens

Wijk bij Duurstede, 28 april 2012

Na de informatieavond met forumdiscussie en na de internetpeiling komt het moment steeds dichterbij dat de politiek zich uitspreekt over de plaatsing van windmolens op Wijks grondgebied. Op 19 juni aanstaande praat de gemeenteraad uitsluitend over de uitkomsten van de internetpeiling en enkele aanvullende onderzoeken die zijn verricht. De discussie en besluitvorming volgen na de zomer.   Lees meer

Wijk vindt VNG-congres te duur

Wijkse Courant 26 maart 2012

WIJK BIJ DUURSTEDE – Namens de PCG vroeg fractievoorzitter Hans Marchal het college zij zouden deelnemen aan het VNG-congres in juni dit jaar. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede gaf een kort antwoord; ze gaat niet naar het VNG-congres en bijbehorend eeuwfeest vanwege de hoge kosten. Lees meer

PCG presenteert 15 puntenplan

Meer ruimte voor bedrijvigheid in buitengebied

Geplaatst in ‘t Groentje op: woensdag 25 april 2012 om 09:51

WIJK BIJ DUURSTEDE – De PCG is niet tevreden met de door het college opgestelde uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan van het buitengebied. In een 15 puntenplan wil de PCG de uitgangspunten bijstellen. Kernpunt van dit plan is meer ruimte te bieden voor bedrijvigheid in het buitengebied. Lees meer

Antwoord aanbesteding leerlingenvervoer

Geplaatst op de site www.ditiswijk.nl Geschreven door Marien Stoel 

Wijk bij Duurstede, 14 april 2012. Henk Slotboom, voorzitter van de Adviesraad Leerlingenvervoer, was zeer verbolgen over het feit dat de adviesraad niet gekend zou zijn in de aanbestedingsprocedure voor het leerlingenvervoer. Groen Links en PCG hebben antwoord gekregen op de vragen die zij hierover hebben gesteld aan het college .

 Advies en handhavingsprotocol

De wethouder heeft geantwoord dat aanbesteding van het leerlingenvervoer voor de periode vanaf augustus 2012 is uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. Op grond van de wet- en regelgeving is Europese Aanbesteding voorgeschreven.Een werkgroep -bestaande uit ambtenaren van de betrokken gemeenten- heeft in het najaar van 2011 een concept-offerteaanvraag opgesteld. De aanbesteding werd gecoördineerd door een inkoper van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, die in zijn vorige baan werkzaam was bij een bedrijf dat is gespecialiseerd in aanbestedingen op het gebied van vervoer. Lees meer

Antwoord aanbesteding leerlingenvervoer

Geschreven door Marien Stoel

 

leerlingenvervoer

 

Wijk bij Duurstede, 14 april 2012. Henk Slotboom, voorzitter van de Adviesraad Leerlingenvervoer, was zeer verbolgen over het feit dat de adviesraad niet gekend zou zijn in de aanbestedingsprocedure voor het leerlingenvervoer. Groen Links en PCG hebben antwoord gekregen op de vragen die zij hierover hebben gesteld aan het college .

Advies en handhavingsprotocol

De wethouder heeft geantwoord dat aanbesteding van het leerlingenvervoer voor de periode vanaf augustus 2012 is uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. Op grond van de wet- en regelgeving is Europese Aanbesteding voorgeschreven. Een werkgroep -bestaande uit ambtenaren van de betrokken gemeenten- heeft in het najaar van 2011 een concept-offerteaanvraag opgesteld. De aanbesteding werd gecoördineerd door een inkoper van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, die in zijn vorige baan werkzaam was bij een bedrijf dat is gespecialiseerd in aanbestedingen op het gebied van vervoer. In de concept-offerteaanvraag werd vermeld welke procedure wordt gevolgd, welke eisen worden gesteld, wat de beoordelingscriteria zijn (alleen prijs), enz. Nadat de concept-offerteaanvraag door de colleges van de gemeenten was vastgesteld in december (met uitzondering van Wijk bij Duurstede in verband met de advisering door de Adviesraad), volgde uitvoering van de vastgestelde procedure en waren er verder geen keuzemomenten. Op 6 december heeft de gemeente de adviesraad gevraagd zijn mening te geven over de concept-offerteaanvraag. Deze reactie is op 20 december doorgestuurd aan de coördinator, die een aantal opmerkingen in het definitieve stuk heeft verwerkt. In het stuk is een handhavingsprotocol opgenomen, dat voorziet in de mogelijkheid van een boete in het geval een vervoerder zich niet houdt aan de vastgestelde voorschriften en afspraken.

Bij proces betrokken?

De adviesraad is betrokken toen het kon is het antwoord van de wethouder: “Alle keuzes (moeten) worden gemaakt in de concept-offerteaanvraag, is dat het enige moment waarop betrokkenen -colleges en Adviesraad- invloed op de procedure kunnen hebben. Door het stuk aan de Adviesraad voor te leggen, heeft deze daarmee de mogelijkheid gehad om de inhoud van het proces te beïnvloeden. In de offerteaanvraag staat vermeld, welke stappen in de procedure wanneer aan de orde zijn. De Adviesraad was daarvan dus op de hoogte. De werkwijze was in grote lijnen gelijk aan die van de voorgaande regionale aanbestedingen in 2003 en 2007. De voorzitter van de Adviesraad is in 2007 na de gunning betrokken geweest bij het overleg, dat volgde op het faillissement van een bedrijf waaraan een deel van het vervoer was gegund”.

Consequenties gemeentebegroting?

De aanbesteding heeft geleid tot een laagste prijs per perceel. Er zijn 14 percelen, ingedeeld naar de vestigingsplaatsen van de scholen (perceel Zeist, perceel Amersfoort, enz.). Daarnaast is voorgeschreven hoe de kosten per perceel over de gemeenten moeten worden verdeeld op grond van het aantal vervoerde leerlingen per woonkern. Er is een overzicht opgesteld (bijlage is gestuurd naar beide politieke partijen), waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen de werkelijke uitgaven in maart 2012 en de uitgaven voor diezelfde maand op basis van de bedragen uit de aanbesteding. Daaruit blijkt, dat de kosten (ongeveer 20 %) lager zouden zijn uitgekomen, als op de maand maart de bedragen van de aanbesteding van toepassing zouden zijn geweest. Het werkelijke verschil vanaf augustus 2012 zal in september blijken, als het klantenbestand voor het schooljaar 2012-2013 en de ritindeling bekend zijn. Op grond van de nu bekende gegevens kan er vooralsnog van uit worden gegaan, dat de uitgaven in 2012 binnen de bestaande raming zullen blijven.

Kwaliteit vervoer

Groen Linkes en de PCG maakten zich zorgen over de kwaliteit van het vervoer. Het antwoord van de wethouder luidt:” De eisen die aan de vervoerders zijn gesteld, zijn vergelijkbaar. De kwaliteit neemt (alleen) in die zin af, dat de gemiddelde reistijd door de groei van het verkeer steeds verder toeneemt”.

Wel/niet betrokken

De wethouder vindt dat de adviesraad zoveel als mogelijk bij de procedure is betrokken. Uit de reactie vanuit de Adviesraad blijkt dat zij een andere inschatting hadden van de mogelijkheden voor de rol van de Adviesraad in deze procedure.

Motivatie adviesraad

De wethouder betreurd het dat de Adviesraad teleurgesteld is over het proces. Achteraf gezien had de wethouder de Adviesraad misschien vooraf uitgebreider kunnen informeren over het proces, waardoor de verwachtingen beter op de mogelijkheden hadden kunnen worden afgestemd. Hij ziet geen verband tussen de mate van betrokkenheid van de Adviesraad bij het aanbestedingstraject en de noodzaak of wenselijkheid tot eventuele toekomstige bezuinigingen op leerlingenvervoer, of de omvang daarvan.