VRAGEN OVER TOEKOMST BASISSCHOLEN

Geplaatst in ‘t Groentje op: woensdag 16 januari 2013 om 08:38

WIJK BIJ DUURSTEDE ‘ De fracties van de PvdA, CDA en PCG willen van het college duidelijkheid over de huisvesting van de Wijkse basisscholen. Er is door vertragingen van ondermeer de Brede School al langere tijd onzekerheid over consequenties van de planvorming voor andere basisscholen. Het college heeft nog geen definitieve keuzen gemaakt. Toch doen er volgens deze raadsfracties allerlei geruchten in onderwijsland de ronde over voorkeuren voor oplossingen, terwijl het totale beeld voor de gemeenteraad onduidelijk is.

Zo is er geen goed overzicht van de leerlingenprognoses per wijk en per school. Ook ontbreekt een voldoende inzicht in de behoefte aan leslokalen per locatie en de onderhoudstoestand van de verschillende scholen. Daarnaast blijken er kwalitatieve redenen te zijn achter de groei en krimp van scholen. Tussen de scholen kan de kwaliteit en populariteit namelijk fors verschillen. Ook vragen de betreffende raadsfracties zich af of het college zich ervan bewust is dat veel van de Wijkse scholen ongeveer 40 jaar oud zijn. Daardoor is een golf aan planmatig onderhoud en renovatie te verwachten. De vraag is dus of het college voor de nodige duidelijkheid wil zorgen door met een inzichtelijk totaalplan voor de Wijkse basisscholen te komen. (PeP)

GEDOE OVER BOUWPLAN “AAN DE OUDE HAVEN”

Geplaatst in ‘t Groentje op: woensdag 23 januari 2013 om 09:11 

WIJK BIJ DUURSTEDE ‘ Het bouwplan ‘aan de oude haven’ op het voormalige Van Zoestterrein aan de Korte Singel is al diverse malen in het nieuws geweest. Aan het gedoe rond dit bouwplan lijkt voorlopig nog geen einde te komen. Dit blijkt uit antwoorden van wethouder Robbert Peek op vragen van de SP en PCG. Ontwikkelaar en het platform van binnenstadbewoners ‘Schil met Pit’ zijn het na een eerder compromis nu niet eens met elkaar over de gevelconstructie van het dak.

Eerder was een verschil van mening over de hoogte van het gebouw. Na een enigszins moeizaam overleg werd hierover met bemiddeling vanuit de gemeenteraad een compromis bereikt. Commotie ontstond opnieuw toen bleek dat de ontwikkelaar het oorspronkelijke schetsplan had gewijzigd. Op aandringen van de gemeente heeft inmiddels overleg plaatsgevonden tussen betrokken partijen. Tijdens het overleg is uitvoerig ingegaan op de vraag waarom het oorspronkelijke schetsplan met de vier puntkapjes is gesneuveld in de uitwerkingsfase. De architect heeft met beeldmateriaal willen aantonen dat een dergelijk bouwplan storend zou worden voor deze beeldbepalende locatie aan de rand van de binnenstad. De voorzitter van de Welstandscommissie sloot zich aan bij deze stellingname. De twee vertegenwoordigers van Schil met Pit hebben na het aanhoren van deze toelichting aangegeven een intern beraad te gaan organiseren, waarna ze hun definitieve standpunt zouden mededelen. Er is inmiddels een brief van Schil met Pit aan het college en de raad waarin wordt gemeld dat zij vasthouden aan hun eerdere standpunt. Het nieuwe ontwerp op de poster met de gewijzigde kap lijkt volgens Schil met Pit weer op het allereerste bouwplan en zou niet passend zijn op deze locatie.

De ontwikkeling van het Van Zoestterrein is een private ontwikkeling. De ontwikkelaar is eigenaar van de grond en de rol van de gemeente is in dit project slechts faciliterend en toetsend op het vlak van de ruimtelijke ordening. In zijn antwoord aan de raad laat wethouder Peek weten het te betreuren dat tussen partijen geen overeenstemming is. Tegelijkertijd realiseert de wethouder zich dat het moeilijk is een bouwplan op te stellen waar iedereen het tot de laatste streep mee eens is. Er spelen altijd verschillende belangen. Ook als partijen niet tot overeenstemming komen zal de aanvraag over het aangepaste bouwplan door de gemeente getoetst moeten worden. De gemeente zal volgens de wethouder de omgevingsvergunning verlenen als de aanvraag aan alle wettelijke vereisten voldoet. Schil met Pit kan vervolgens bezwaar maken tegen het verlenen van deze vergunning. (PeP)

GRATIS PLAATSING KLEDINGCONTAINERS

Geplaatst in ‘t Groentje op: woensdag 23 januari 2013 om 10:02 

WIJK BIJ DUURSTEDE – In veel gemeenten moeten liefdadigheidsorganisaties betalen voor het plaatsen van kledingcontainers . In antwoord op vragen vanuit de raad laat wethouder Robbert Peek weten dat in onze gemeente geen vergoeding voor het plaatsen van kledingcontainers wordt gevraagd. Humana is de enige inzamelaar van kleding in Wijk bij Duurstede. De gemeente vraagt geen vergoeding aan Humana voor dit inzamelen en Humana kan gratis kledingcontainers plaatsen. Wel betaalt Humana een vergoeding aan de eigenaar van de winkel in Langbroek, omdat de kledingcontainer op diens erf staat. Dit is volgens de wethouder een zaak tussen de eigenaar en Humana waar de gemeente geen rol bij speelt. (PeP)

PCG STELT VRAGEN OVER SLUITING IMKER

Wijkse Courant, 23 januari 2013

WIJK BIJ DUURSTEDE – PCG-fractievoorzitter Hans Marchal heeft verbaasd gereageerd op een artikel in AD/Utrechts Nieuwsblad over dat de Wijkse imker Leo Gensen zijn imkerij niet open mag stellen voor bezoekers.
Marchal heeft hier vragen over gesteld aan het college.

Toestemming

De imkerij is vorig jaar met toestemming van een gemeenteambtenaar open gegaan. De gemeente heeft zelf de opening van de imkerij op haar website geplaatst met een oproep aan de inwoners om bij de bijen te gaan kijken.

Mooie plannen

Marchal: “Alles leek in kannen en kruiken en de seinen stonden op groen om de plannen uit te bouwen. Die plannen klinken mooi: puur natuur, een prachtig landschapsparkje, een combinatie van recreatie en educatie. Geen horeca, wel de verkoop van een potje honig.”

Jaar wachten

Maar nu zijn op last van de gemeente, in afwachting van een wijziging van het bestemmingsplan buitengebied, bezoekers op de imkerij verboden.
“De imkerij is strijdig met het huidige bestemmingsplan en de bestemmingswijziging kan nog wel een jaar op zich laten wachten.” De gemeente stelt dat de eerder gestarte activiteiten niet zijn toegestaan en beëindigd moeten worden.

Wijziging

Marchal vraagt nu of op grond van de gewekte verwachtingen door de gemeente de activiteiten van de imker in afwachting van een wijziging van het bestemmingsplan gedoogd kan worden. Ook vraagt hij of het bestemmingsplan gewijzigd kan worden.

VERDIENT DE GEMEENTE AAN OUDE KLEDING?

Geplaatst in ‘t Groentje op: woensdag 09 januari 2013 om 10:42

WIJK BIJ DUURSTEDE – De Volkskrant kwam recent met het bericht dat gemeenten steeds vaker een vergoeding willen voor plaatsing van containers waarin oude kleding wordt verzameld.

Liefdadigheidsorganisaties als het Leger des Heils en Humana klagen over de gemeentelijke tarieven, omdat die ten koste gaan van het goede doel. Goede doelen betalen jaarlijks miljoenen om inzamelingscontainers te mogen plaatsen. Sinds twee jaar wordt in de meeste gemeenten een heffing van 35 cent per kilo kleding betaald voor de plaatsing van een inzamelingscontainer. Door de heffing houden de inzamelaars nu nog maar zo’n 8 tot 15 cent per kilo over. De PCG is benieuwd hoe dit in Wijk bij Duurstede is geregeld en wil weten of de liefdadigheidsorganisaties de containers in onze gemeente gratis mogen plaatsen. Als de organisaties wel moeten betalen voor plaatsing dan moet dit wat de PCG betreft zo snel mogelijk veranderen. (PeP)

PIPING STEEDS GROTER RISICO

Geplaatst in ‘t Groentje op: woensdag 09 januari 2013 om 07:36

WIJK BIJ DUURSTEDE ‘ Piping is een groter risico dan gedacht heeft het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden laten weten op schriftelijke vragen in de Provinciale Staten over de veiligheid van de Lekdijk. Ruim de helft van de ruim 50 kilometer Lekdijk zou volgens nieuwe inzichten moeten worden afgekeurd vanwege het gevaar van ondermijning. Volgens de dijkgraaf is de veiligheid van de bewoners door het onderzoek niet veranderd. Wel zijn de risico’s op een dijkdoorbraak groter dan voorheen. “Moeten we ons in Wijk zorgen gaan maken?”, wil Hans Marchal van de PCG van het college weten.

Piping treedt op wanneer tijdens hoogwater het kwelwater dat onder de rivierdijk stroomt zand meevoert. Vervolgens ontstaat er onder de rivierdijk een pipe, een kanaal waaruit zand is weggespoeld. De dijk wordt daardoor ondermijnd en kan vervolgens inzakken. Onderzoek van ingenieursbureau Arcadis heeft aangetoond dat piping verder achter de waterkering kan optreden dan voorheen werd gedacht. De kans op een dijkdoorbraak is daardoor groter dan voorheen werd aangenomen Volgens de nieuwe inzichten zouden veel rivierdijken, die nu zijn goedgekeurd, alsnog worden afgekeurd. De nieuwe rekenregel is echter nog niet door het ministerie van Infrastructuur en Milieu vastgesteld. Een van de gevolgen van de nieuwe rekenregel is dat mogelijk een groot deel van de waterkeringen als onvoldoende wordt beoordeeld. De dijkgraaf schrijft dat de nieuwe beoordelingsmethode nog niet is vastgesteld, omdat maatregelen tegen piping veel geld kosten en een fors beslag leggen op de ruimte. Als de nieuwe pipingregel van toepassing wordt verklaard, zal volgens de dijkgraaf circa 27 kilometer van de ruim 50 kilometer rivierdijk van het hoogheemraadschap langs de Nederrijn en de Lek niet voldoen.(PeP)

GEEN FISCAL CLIFF (BEGROTINGSRAVIJN) IN WIJK MAAR TOCH…

Geplaatst op de site www.ditiswijk.nl

Gegevens: Geschreven door Hans Marchal Januari 2013

Het nieuws van de eerste dagen van het nieuwe jaar wordt beheerst door de zgn. ‘fiscal cliff’. Amerika en de rest van de wereld hielden hun adem in… Gelukkig hebben de Amerikaanse politici op het laatste moment alsnog hun verstand gebruikt en is een ‘begrotingsravijn’ afgewend. De problemen die de gemeente Wijk bij Duurstede met zich meetorst zijn van een net iets andere orde maar toch…
De cijfers in de door de gemeenteraad vastgestelde (meerjaren)begroting 2013 zijn nog niet opgedroogd of ze zijn twee maanden later al weer achterhaald. Op zich niets nieuws maar de ontwikkelingen gaan nu wel erg snel. Economische vooruitzichten verslechteren waardoor nieuwe bezuinigingen niet ondenkbaar zijn. Daarnaast heeft het recente regeerakkoord grote gevolgen voor de gemeentefinanciën voor nu en de toekomst! Diverse organisaties hebben al een waarschuwende stem laten horen. Alles bij elkaar genomen ziet het er niet rooskleurig uit, de minposten overtreffen de plussen en de onzekerheid neemt toe.
De PCG vreest dat de Wijkse begroting nog steeds onvoldoende robuust is en deze ‘storm’ niet kan opvangen. Daarnaast zijn de risico’s de afgelopen maanden toegenomen en is er sprake van enkele tegenvallers (denk aan de Brede School). De PCG wil graag op korte termijn een update van de financiële stand van zaken en een doorrekening van de gevolgen van het regeerakkoord op de gemeentebegroting. Hoe eerder zaken bekend zijn, hoe eerder er op geanticipeerd kan worden waardoor ‘paniekvoetbal’ wordt voorkomen. Alleen op deze manier kunnen we samen een goed en gedegen traject doorlopen om de benodigde maatregelen te nemen. Hopelijk heeft het college geleerd van het proces van het afgelopen jaar…
“Een ezel stoot zich in het gemeen geen tweemaal aan dezelfde steen’…Toen werden de verenigingen en de gemeenteraad immers met de rug tegen de muur gezet en als dank mocht de raad ook nog de kastanjes uit het vuur halen! De ergste brand werd geblust maar zorgvuldig nablussen is nodig om een uitslaande brand te voorkomen… In tegenstelling tot Amerika is er in Wijk wel een oppositie die initiatieven neemt en bereid is om een helpende hand uit te steken. Bij deze waarschuw ik dat de rek er wel een keer uit is. Zeker als met het oog op de verkiezingen van maart 2014 de campagnes op stoom komen en de collegepartijen gaan vertellen dat zij en hun wethouders het zo geweldig gedaan hebben! Ik heb weinig zin om in hun applausmachine mee te doen…
Hans Marchal Fractievoorzitter PCG

UPDATE BEGROTING GEMEENTE

Geplaatst in ‘t Groentje op: donderdag 03 januari 2013 om 09:05

WIJK BIJ DUURSTEDE – Normaal gesproken krijgt de raad bij de voorjaarsnota inzicht in de financiële ontwikkelingen. Dit duurt de PCG te lang. Deze partij wil op korte termijn een update van de financiële stand van zaken en een doorrekening van de gevolgen van het regeerakkoord op de gemeentebegroting. Hoe eerder zaken bekend zijn, hoe eerder er op geanticipeerd kan worden.

De cijfers in de door de gemeenteraad vastgestelde begroting zijn nog niet droog of ze zijn al weer achterhaald. Op zich niets nieuws, maar de ontwikkelingen gaan in de ogen van de PCG nu wel erg snel. Economische vooruitzichten verslechteren, waardoor nieuwe bezuinigingen niet ondenkbaar zijn. Daarnaast heeft het regeerakkoord grote gevolgen voor de gemeentefinanciën. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Raad voor openbaar bestuur hebben al een waarschuwende stem laten horen. Alles bij elkaar genomen ziet het er niet rooskleurig uit, de minposten overtreffen de plussen en de onzekerheid neemt toe. De PCG vreest dat de Wijkse begroting onvoldoende robuust is om de storm op te vangen. Daarnaast zijn de risico’s de afgelopen maanden toegenomen en is er sprake van enkele tegenvallers, zoals de bouw van de Brede School. De seinen staan op rood. De PCG wil daarom op korte termijn inzicht in de financiële situatie. (PeP)