BOUWPLAN AAN DE OUDE HAVEN

Geplaatst op: woensdag 24 april 2013 om 10:20

WIJK BIJ DUURSTEDE ‘ Een in de raadsvergadering door SP en PCG ingediende motie riep het college op een actievere rol te spelen in het vastgelopen bouwplan ‘aan de oude haven’. De ontwikkelaar en omwonenden liggen al ruim een jaar met elkaar overhoop over de inrichting van het te bouwen appartementencomplex. De motie kreeg de steun van de meerderheid van de raad.

VVD en GroenLinks vonden de motie overbodig. In meerderheid stemde de raad voor de motie en vond dat de wethouder zijn best moest doen het bouwplan weer vlot te trekken. Wethouder Peek gaf aan dat de mogelijkheden van de gemeente beperkt zijn. Het plan van de ontwikkelaar past immers in het bestemmingsplan en voldoet aan de eisen van de welstandscommissie. De gemeente kan dan niet anders dan een vergunning verlenen. Eerst zal de ontwikkelaar echter een definitief bouwplan bij de gemeente moeten indienen en dat is tot op heden niet gebeurd. (PeP)

COLLEGE BLIJ MET VOORGENOMEN PLANNEN GRAVENBOL

Geschreven door Gemeente Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 21 april 2013. Recent stelde Hans Marchal, fractievoorzitter van de PCG,schriftelijke vragen over de voorgenomen plannen voor recreatiegebied de Gravenbol. De PCG uitte hiermee zorgen ten aanzien van de geplande evenementen, horeca, infrastructuur, natuur en zondagsrust.

Horeca

‘Op 11 december 2012 heeft B&W besloten in beginsel positief te staan ten opzichte van het uitwerken van een 6-tal evenementen en 1 wat groter evenement als pilot. Tevens heeft de gemeente in het kader van een planologische procedure een positief besluit genomen op het principeverzoek van Stichting WijknogLeuker om een horecavoorziening (150 m2) gedurende het seizoen toe te staan’, aldus wethouder Robbert Peek. ‘De gemeenteraad is hierover middels een memo geïnformeerd. Het vergunningtraject voor deze activiteiten loopt nog. De plannen voor de Gravenbol worden op dinsdag 14 mei tijdens een voorbespreking aan de gemeenteraad voorgelegd.’

Veiligheid

Met betrekking tot de veiligheid van de Gravenbol voor evenementenorganisatie antwoordt Peek: ‘De politie geeft aan dat deze locatie, net als veel andere (evenementen) locaties in de provincie, risico’s met zich meebrengt mede doordat er maar 1 toegangsweg is. De gemeente heeft het initiatief genomen tot overleg tussen de Wijk nog Leuker, brandweer en politie om het over deze veiligheidsaspecten te hebben. WijknogLeuker werkt naar aanleiding van dit initiatief een uitgebreid veiligheidsplan uit. Binnen de vergunningverlening zal te zijner tijd een evenwichtige afweging gemaakt moeten worden waarbij ook beoordeeld zal worden of de veiligheidsmaatregelen voldoende zijn. Overigens is er in het huidige gebruik op het recreatieterrein al sprake van de zelfde risico’s omdat er op een zonnige dag zeer veel mensen op Gravenbol komen (het kan tot aan de dijk vol staan met auto’s). Er zal dus hoe dan ook een goed veiligheidsplan moeten komen.’

Flora en fauna

Met het oog op mogelijke verstoring van de natuur heeft WijknogLeuker een natuurtoets laten doen. ‘Uit deze toets blijkt dat hun plannen geen belemmeringen (geen significante gevolgen) voor natuur (Flora en Fauna) opleveren mits evenementen buiten het broedseizoen plaatsvinden. Het is los daarvan aangetoond dat zonder verdienmodel met kleinschalige horeca en evenementen de Gravenbol als dagrecreatief terrein geen toekomst heeft. Dit is niet in belang van de inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede en de recreanten uit de omgeving. Ook dit weegt in dit geval zwaar mee in de argumentering’, licht de wethouder toe. ‘Bovendien is het terrein in huidig gebruik een dagrecreatief terrein en vinden wij de toevoeging van kleinschalige horeca en evenementen passend bij dit recreatief gebruik.’ Het college heeft geen specifieke bepalingen verbonden aan de zondagsrust.

Voorkeursbehandeling

De suggestie dat het college een voorkeursbehandeling hanteert ten aanzien van de horecavoorziening is het antwoord kort. ‘De horecavoorziening doorloopt een normale procedure ten aanzien van een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan (ex. artikel 2.12 lid 2 Wabo). Deze procedure krijgt een vervolg met een bestemmingsplantraject door het opnemen in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Het initiatief krijgt dus geen voorkeursbehandeling.’ Tot slot staat de wethouder stil bij de vraag of er al financiële consequenties zijn die het initiatief van WijknogLeuker met zich meebrengt. ‘WijknogLeuker zet zich geheel belangeloos en vrijwillig in voor de (Wijkse) burger om de Gravenbol open te houden. Dit waarderen wij als gemeente zeer! De gemeente realiseert zich goed dat zonder deze plannen de Gravenbol zeer waarschijnlijk gesloten zou zijn in 2013 door het Recreatieschap. Desondanks heeft het initiatief van Wijk nog Leuker de gemeente geen geld gekost.’

DOORMODDEREN ‘AAN DE OUDE HAVEN’

Wijk bij Duurstede, 14 april 2013. 

Het project Aan de Oude Haven blijft de gemoederen bezighouden. In maart van vorig jaar leek een compromis binnen handbereik toen de gemeenteraad, een bestemmingsplanwijziging goedkeurde. “Er lag al een concepttekening van het gebouw waar iedereen het over eens was. Nu is het aanzicht echter toch weer veranderd door de ontwikkelaar. Wij roepen het college op om vooral vast te houden aan het compromis van vorig jaar,” legt Jan Oechies uit, die namens de SP en met Hans Marchal van de PCG hierover een motie heeft ingediend.

Veranderd zonder overleg

Het bouwplan voor het appartementencomplex Aan de Oude Haven zorgt dus opnieuw voor bestuurlijke problemen. Alles leek vorig jaar in kannen en kruiken. De gemeenteraad gaf goedkeuring aan het bestemmingsplan, waarbij een schets van het project gemaakt was. “Voor zowel omwonenden, Schil met Pit als de projectontwikkelaar was dit een compromis waar ze allemaal water bij de wijn hadden gedaan. Maar ze stonden er geheel achter,” haalt Oechies aan. De verbazing van de SP-er was groot toen bleek dat de partijen opnieuw over de straat rolden. Oechies: “Nu blijkt dat de schets van het gebouw, dat vorig jaar juist als onderliggend stuk in het compromis was meegenomen, veranderd is. Aan de ene kant logisch, want de ontwikkelaar kan binnen het bestemmingsplan tekenen wat hij wil. Aan de andere kant is het erg vreemd omdat juist de tekening als belangrijkste onderbouwing voor de wijziging van het bestemmingsplan telde. Dan is het moreel gezien toch onjuist om zonder overleg met de partijen waar eerder het compromis werd bereik, dat te veranderen?

Motie samen met PCG

De socialist vindt het raar dat de zaak überhaupt zo lang doormoddert. Oechies: “Naar wij begrepen hebben heeft het plan enkele maanden ergens op het gemeentehuis gelegen, waarbij er totaal geen communicatie is geweest naar de partijen. Persoonlijk had ik tot enkele weken geleden het gevoel dat er opnieuw overlegd kon worden. Maar omdat de wethouder hier geen regie in heeft genomen, zijn de partijen uit elkaar gegroeid, met alle gevolgen van dien. Terwijl hij best kon inzien hoe broos de zaak broos was.” De politicus ziet alleen verliezers “De omwonenden en belangenorganisatie Schil met Pit staan in hun hemd omdat ze destijds water bij de wijn deden en nu vinden dat er achter hun rug om zaken veranderd zijn. De projectontwikkelaar ziet zich geconfronteerd met een nog dieper wegzakkende huizenmarkt en heeft nog meer moeite om te verkopen. Vandaar dat wij met de PCG oproepen terug te gaan naar het compromis en daar zo snel mogelijk de goedkeurende klap op te geven,” eindigt Oechies, die dus samen met Marchal een motie hierover indient.

VRAGEN OVER DE GRAVENBOL

geplaatst op 8 april 2013

WIJK BIJ DUURSTEDE – In berichtgeving over de Gravenbol wordt volgens Hans Marchal van de PCG de indruk gewekt dat de plannen van de Stichting Wijk Nog Leuker in kannen en kruiken zijn. Raadslid Marchal vindt dat een beetje voorbarig en heeft nog een aantal vragen over ondermeer de veiligheid, de gevolgen voor het natuurgebied en de financiele consequenties voor de gemeente. Ook kan het in de ogen van de PCG allemaal wel een slagje minder.

 

Het bestuur van het recreatieschap heeft besloten om € 50.000 te bezuinigen op het beheer van de Gravenbol en hierbij ruimte te laten aan een privaat initiatief. Stichting Wijk Nog Leuker is in dit ‘gat’ gedoken en heeft plannen om door horeca, activiteiten en evenementen het recreatieterrein te exploiteren. De plannen houden in dat naast een horecagelegenheid vooral oeverrecreatie meer aandacht zal krijgen. Hierbij wordt gedacht aan ligstoelen met parasols, speeltoestellen, een opknapbeurt van het volleybalveld, een nieuw beachvoetbalveld en een ponton met zwemtrap. Daarnaast heeft de gemeente goedkeuring gegeven om 6 evenementen te organiseren tot maximaal 1.000 bezoekers en één evenement tot maximaal 2.000 bezoekers als een pilot. (PeP)

PCG STELT VRAGEN OVER PLANNEN GRAVENBOL

Geschreven door PCG

Wijk bij Duurstede, 6 april 2013. Medio juli 2012 heeft het Algemeen Bestuur van het recreatieschap besloten om per 2013 ongeveer 50.000 euro te bezuinigen op het beheer van de Gravenbol en hierbij ruimte te laten aan een privaat initiatief. Stichting WijkNogLeuker is in dit ‘gat’ gedoken en heeft plannen om middels horeca, activiteiten en evenementen het recreatieterrein te exploiteren. De voorgenomen plannen van WijknogLeuker roepen vragen op bij fractievoorzitter Hans Marchal (PCG). Hij stelt deze schriftelijk aan het college.

Oeverrecreatie en evenementen

‘De gemeente Wijk bij Duurstede heeft een positief besluit genomen over de plannen van WijkNogLeuker. De plannen houden in dat, naast een horecagelegenheid, vooral oeverrecreatie meer aandacht zal krijgen. Hierbij wordt gedacht aan ligstoelen met parasols, speeltoestellen, een opknapbeurt van het volleybalveld, een nieuw beach voetbalveld en een ponton met zwem trap waar de jeugd vanaf kan duiken/springen’, aldus Marchal. ‘Daarnaast heeft de gemeente goedkeuring gegeven om 6 evenementen te organiseren tot maximaal 1.000 bezoekers en, als een pilot, één evenement tot maximaal 2.000 bezoekers. Al de plannen schijnen géén schade aan de natuur toe te brengen en naast de recreatie zal ook de natuurwaarde van de Gravenbol toenemen. Het klinkt allemaal geweldig en in het plan zitten zeker een aantal positieve aspecten. Daarnaast waarderen we het enthousiasme van betrokkenen en vrijwilligers. Wellicht tegen de ‘stroom’ in stelt de PCG toch een paar (kritische) vragen… Wijk mag best ‘leuker’, maar of het nu helemaal zo moet?!’

De vragen van de PCG:

  1. In berichtgeving, zoals in het ‘Eigen Wijks-magazine’ van deze week, wordt de indruk gewekt dat de plannen van Stichting Wijk Nog Leuker in kannen en kruiken zijn. ‘De gemeente Wijk bij Duurstede heeft een positief besluit genomen…’ Heeft ‘de gemeente’ daadwerkelijk al een positief besluit genomen? Hoe zit dit precies? De plannen zijn de raad toch nog niet gepasseerd? Is deze berichtgeving niet te voorbarig?
  2. WijkNogLeuker heeft plannen om op het terrein een aantal evenementen te organiseren. Het college heeft op 11 december jl. aangegeven een positieve grondhouding te hanteren ten opzichte van het uitwerken van 6 kleinere evenementen (max. 1.000 bezoekers) en als proef één wat groter evenement (max. 2.000 personen) in 2013. Hoe is het college tot deze positieve beslissing gekomen? De politie geeft toch aan dat deze plek onveilig is? (denk o.a. aan aanwezigheid diep water, slechts één uitvalsweg en de doelgroep (jongeren) van het evenement) Een schouw door de politie op het terrein wees uit dat de politie grote evenementen niet toestaat vanwege veiligheidsaspecten. Naast de politie zal de brandweer ongetwijfeld ook nog wel wat opmerkingen hebben… Op grond waarvan besluit het college toch positief op het houden van evenementen op het Gravenbolterrein? Hoe wordt de veiligheid gegarandeerd? Aan welk soort evenementen moet worden gedacht?
  3. Het terrein ligt ook nog een keer in natuur en stiltegebied… Zijn de voorgenomen evenementen überhaupt wel mogelijk in dit natuur en stiltegebied? Wat is de overweging geweest om de evenementen wel toe te staan? Wordt hierdoor niet een precedent geschapen? Wordt het begrip ‘stiltegebied’ niet steeds meer een lege huls die willekeurig in argumentatie kan worden gebruikt?
  4. Zoals u weet hecht de PCG aan zondagsrust… De ontwikkeling op de Gravenbol lijkt op gespannen voet te staan met de zondagsrust. Heeft het college nog bepalingen gesteld met het oog op zondagse activiteiten en evenementen?
  5. De manier waarop de horecavoorziening van 150 m2 gerealiseerd wordt komt eerlijk gezegd wat ‘gekunsteld’ over… Alle creativiteit wordt gebruikt om de horecavoorziening in april 2013 te vergunnen. Waarom wordt ook in dit geval niet de ‘normale’ procedure doorlopen? Waarom krijgen deze plannen een ‘voorkeursbehandeling’?
  6. Ten slotte… Wat zijn de financiële consequenties van al deze plannen voor de gemeente? Heeft het initiatief van Wijk Nog Leuker de gemeente tot nu toe geld gekost?

RAAD HOBBELT ACHTER DE FEITEN AAN

Reactie door admin on april 3, 2013

WIJK BIJ DUURSTEDE ‘ Sinds dit jaar stelt de Houtense gemeenteraad maandelijks begrotingswijzigingen vast. Eerder gebeurde dat slechts twee keer per jaar, bij de voor- en najaarsnota. Hans Marchal van de PCG vindt een dergelijke werkwijze ook voor Wijk een goed idee. De raad zou dan minder achter de feiten aanhobbelen.

Door een maandelijks overzicht is de gemeentelijke begroting doorlopend actueel en krijgt de raad volgens het PCGraadslid meer greep op het financiële huishoudboekje van de gemeente. De controlerende taak kan hierdoor volgens Marchal beter worden uitgeoefend. Wat de PCG betreft wordt deze werkwijze overgenomen. Ook in Wijk worden immers de begrotingswijzingen maar twee keer per jaar vastgesteld. Hierdoor hobbelt de gemeenteraad steeds achter de feiten aan en hebben de voor- en najaarsnota een hoog ‘mosterd-na-de-maaltijd-gehalte’. Zeker in deze financieel barre tijden zijn actuele cijfers volgens dit raadslid een ‘must’ en kan de raad door maandelijkse begrotingswijzigingen beter de vinger aan de pols houden. De raad moet nu volgens Marchal soms tandenknarsend lezen waar het college geld aan uitgeeft. Met de nieuwe werkwijze kan het college sneller ter verantwoording worden geroepen. (PeP)