PCG WIL VERNIEUWING OUDERENNOTA

Geschreven door PCG

Wijk bij Duurstede, 30 juni 2013. Hans Marchal heeft namens de PCG schriftelijke vragen gesteld over de ouderennota, die al eerder had moeten worden herzien. Marchal: “De Ouderennota is hoognodig aan vernieuwing toe! De laatste Ouderennota had een looptijd van 2007 tot 2010. In 2011 is de looptijd verlengd tot eind 2012. In september 2012 gaf de wethouder aan dat er toch wel redenen zijn om tot een nieuw ouderenbeleid te komen. Lees meer

HET BOTERT NIET TUSSEN PROVINCIE EN WIJK

Wijk provinciale hekkensluiter 

Geplaatst op: woensdag 19 juni 2013 om 13:15

WIJK BIJ DUURSTEDE ‘ Vrijwel per kerende post reageerde wethouder financiën Jan Burger op de vraag van Hans Marchal van de PCG hoe het komt dat Wijk als hekkensluiter staat in het vergelijkingsoverzicht van financiële posities van de gemeenten in de provincie. Wijk nam daarmee de staartpositie aan de onderkant over van de buurgemeente Utrechtse Heuvelrug, die klom van de 26e naar de 13e plaats. Uit het antwoord van de wethouder valt tevens af te leiden dat het tussen Wijk en de provincie ook op andere gebieden niet echt botert. Lees meer

GEEN PERMANENTE KOOPZONDAG

Geplaatst op: woensdag 26 juni 2013 om 12:02

WIJK BIJ DUURSTEDE – De Eerste Kamer heeft recent ingestemd met het initiatiefvoorstel ‘Winkeltijdenwet’. Door het aannemen van deze wet wordt het aantal koopzondagen overgelaten aan de gemeenten. In antwoord op een vraag vanuit de raad laat het college weten niet van plan te zijn het huidige beleid te wijzigen. Ook heeft de gemeente geen signalen ontvangen vanuit de detailhandel dat er op dit moment behoefte is aan een groter aantal koopzondagen.

De gemeente heeft de koopzondagen geregeld in de Verordening Winkeltijden. De verordening staat de gemeente toe om per jaar 12 koopzondagen toe te wijzen en drie extra koopzondagen voor dagen met een speciale gebeurtenis. De procedure is sinds jaren dat er in het najaar van elk jaar aan vertegenwoordigers van winkeliers, galeriehouders en MKB ondernemers wordt verzocht om hun voorkeur voor de koopzondagen voor het jaar daarop kenbaar te maken. De afgelopen twee jaar hebben supermarktorganisaties (Albert Heijn, Lidl en Jumbo) verzocht om elke zondag te mogen openen op grond van eerder gewijzigde regelgeving. Het college heeft hierover in 2011 de gemeenteraad geraadpleegd. De gemeenteraad heeft hierop in een motie bij meerderheid beslist dat dit niet gewenst was. De gemeente onderkent dat nu de Winkeltijdenwet gewijzigd is en het mogelijk wordt om ook andere winkels dan supermarkten toe te staan op meer dan 12 zondagen per jaar te openen de kans bestaat dat enkele winkels gebruik willen gaan maken van deze mogelijkheid en hiervoor aanvragen in gaan dienen. Het is dan aan het college van burgemeester en wethouders om over deze verzoeken te besluiten. (PeP

GEEN SUBSIDIE VOOR GODSDIENSTONDERWIJS

Geplaatst op: woensdag 26 juni 2013 om 09:00

WIJK BIJ DUURSTEDE – De Minister is van plan deze maand een voorstel aan de Tweede Kamer voor te leggen om de rijksbijdrage voor godsdienstonderwijs op openbare scholen af te schaffen. Of dat gebeurt moet nog blijken want er wordt door belangenorganisaties stevig gelobbyd voor het behoud van de bijdrage. Onderwijswethouder Van Gelder heeft in antwoord op een vraag vanuit de raad laten weten niet van plan te zijn als gemeente te gaan subsidiëren als de rijksbijdrage wordt stopgezet.

Uit een inventarisatie blijkt dat de openbare scholen jaarlijks bij de ouders de belangstelling voor godsdienstonderwijs peilen. Bij voldoende belangstelling worden lessen aangeboden. Dit schooljaar worden op 4 van de 5 openbare basisscholen in de gemeente lessen gegeven. Het Dienstencentrum voor godsdienstig- en humanistisch vormingsonderwijs verzorgt de lessen op de scholen. Het Dienstencentrum gaat er van uit dat de dienstverlening in het schooljaar 2013-2014 ongewijzigd kan worden voortgezet.
Wethouder Van Gelder zegt de meerwaarde van de godsdienstlessen te zien. Echter op het terrein van godsdienst- en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs kent de Wet op het primair onderwijs de taken toe aan de besturen van openbare scholen en aan instellingen die dat onderwijs verzorgen. Voor gemeenten is hierbij geen directe rol weggelegd. Tot de invoering van de rijksfinanciering in 2009 was een verordening van kracht, waarmee de gemeente het godsdienstonderwijs op de openbare scholen subsidieerde. De huidige financiële situatie van de gemeente laat het volgens de wethouder niet toe deze verordening opnieuw in te voeren. (PeP)

KERMISDRUKTE

Geplaatst op: woensdag 26 juni 2013 om 08:00

WIJK BIJ DUURSTEDE – De kermis wordt gehouden van woensdag 24 juli tot zaterdag 27 juli. Het college heeft besloten de openingstijden bij wijze van proef met ruim vier uur te verruimen. De PCG vraagt zich af of de bewoners van de binnenstad hierop zitten te wachten. De druk op de binnenstad neemt volgens de PCG door allerlei activiteiten en het ruimere horecabeleid fors toe. Wordt er wel voldoende rekening gehouden met het woongenot van de bewoners van de binnenstad, is de vraag van de PCG aan het college. (PeP)

ALTERNATIEVE LOCATIE VOOR PLAN DOMENSTEIJN?

Geplaatst op: woensdag 19 juni 2013 om 12:35

 

WIJK BIJ DUURSTEDE – Binnenkort ligt het ontwerp-bestemmingsplan voor landgoed Domensteijn ter besluitvorming bij de gemeenteraad. Het plan behelst ondermeer een Donjon met vier landhuizen en zou moeten verrijzen niet ver van de Groote Maat. Deze laatste locatie wordt door sommigen gezien als veel betere locatie voor het plan. Reden voor de fracties van GroenLinks en PCG om hier vragen over te stellen aan het college.

Al langer is plan Domensteijn, de bouw van een Donjon met vier landhuizen midden in het Langbroekerweteringgebied, onderwerp van discussie. Moet dat plan er wel komen en zo ja moet dat dan op die plek? Sinds enige tijd wordt ook de Groote Maat betrokken bij de discussie. Dit gebied is enige tijd geleden in opdracht van de provincie aangekocht door het Bureau Beheer Landbouwgronden van de Dienst Landelijk Gebied en beslaat zo’n 66 hectare, waaronder een grote leegstaande boerderij. Juist die plek is volgens sommigen een veel beter alternatief dan de huidige situering van het plan Domensteijn. Het is immers al bebouwd, de Groote Maat ligt niet in een stiltegebied, er ligt al een weg naartoe en wellicht kan er met de sloop van wat loodsen een nog betere ‘rood voor groen’-verhouding worden gerealiseerd. Reden genoeg voor de fracties van GroenLinks en PCG om het college te vragen naar haar mening. De fracties vragen het college tevens de provincie te polsen naar de (on)mogelijkheden van dit alternatief.

SLECHTSTE JONGETJE VAN DE KLAS | GEMEENTE HEKKENSLUITER VAN DE PROVINCIE

Geplaatst op: woensdag 12 juni 2013 om 13:54

WIJK BIJ DUURSTEDE ‘ De Provincie houdt toezicht op de financiele handel en wandel van de gemeenten. In de nota ‘Begrotingspositie Utrechtse lokale overheden’ wordt daar verslag van gedaan. Wijk staat in dit provinciale overzicht op de 26e plek en is daarmee het slechtste jongetje van de klas. Hoe kan dat wil Marchal van de PCG in vragen aan het college weten.

 

In het voorwoord van de nota wordt aangegeven dat de gemeenten te maken hebben met de gevolgen van de economische recessie. Verwacht wordt dat dit de komende jaren nog zal voortduren. Om de begroting in evenwicht te houden, hebben de meeste gemeentebesturen besloten verdere bezuinigingsmaatregelen te treffen. Begin 2012 is de wethouder financiën volgens Marchal uitgenodigd voor een ‘koffiegesprek’. In dit gesprek heeft de gedeputeerde de zorgen geuit over de financiële situatie van de gemeente. In het verlengde hiervan is Wijk bij Duurstede afgelopen jaren door de provincie uitgebreid gemonitord. Het is de gemeente uiteindelijk gelukt na ingrijpende bezuinigingen een meerjarenbegroting te presenteren die in 2016 sluit. Een vast onderdeel in de nota ‘Begrotingspositie’ is de onderlinge vergelijking van de gemeenten. Op basis van een vijftal toetsingscriteria wordt de financiële positie van de gemeenten in beeld gebracht. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft haar laatste positie overgedragen aan de gemeente Wijk bij Duurstede. Wijk bij Duurstede is gezakt van nr. 25 naar nr. 26 en is hiermee het ‘slechtste jongetje’ van de provinciale klas. (PeP)

KOOPZONDAGEN

Reactie door admin on juni 5, 2013

WIJK BIJ DUURSTEDE – Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer stemde vorige week in met de initiatiefwet van D66 en GroenLinks om gemeenten de vrije hand te geven in het bepalen van het aantal koopzondagen. Door die nieuwe wet zijn gemeenten vanaf 1 juli niet langer gebonden aan het wettelijke maximum van 12 koopzondagen per jaar. Die vrijheid was tot nog toe alleen voorbehouden aan toeristische gemeenten. De PCG heeft al laten weten in elk geval geen behoefte te hebben aan een verdere verruiming van het aantal koopzondagen. Voor de zekerheid heeft men dat nog even nagevraagd bij het college van BenW. (PeP)

SCHRAPPEN GODSDIENSTLESSEN

Geplaatst op: woensdag 05 juni 2013 om 11:31

WIJK BIJ DUURSTEDE – De minister heeft afgelopen week aangegeven geen geld meer te hebben voor godsdienst op openbare basisscholen. Deze bezuinigingen dreigen een einde te maken aan een traditie die inmiddels zo’n anderhalve eeuw oud is. Het besluit om de subsidie voor de godsdienstlessen te schrappen vindt de PCG onbegrijpelijk. De PCG pleit er bij het college voor om de godsdienstlessen op de Wijkse openbare basisscholen, ondanks de bezuinigingen, gewoon door te laten gaan. Volgens de PCG zullen er ongetwijfeld burgers zijn die hart voor de zaak hebben en op dit vlak hun steentje willen bijdragen. (PeP)