Bezuinigingen bibliotheek

Gegevens Geschreven door Marien Stoel

Wijk bij Duurstede, 30 november 2013. De gemeente bezuinigt voor 2014 en 2015 ook op de bibliotheek (voor beide jaren 20.000 euro) de PCG heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan de verantwoordelijk wethouder.

Verrassing

Op de vraag of dat de bezuinigingen als een verrassing voor de bibliotheek komen laat de wethouder weten: “De bezuinigingen voor 2014 en 2015 zijn meerdere keren dit jaar met de bibliotheek besproken. De bezuiniging dateert van de begrotingsraad van november 2012 en is in december 2012 (aankondiging bezuiniging) en vervolgens april 2013 (definitieve bezuiniging) met de bibliotheek gecommuniceerd. De bezuiniging van 20.000 euro per 2015 is via de kadernota aangeleverd en ook diverse keren met de besproken”.

Huur opgezegd

De bibliotheek heeft een deel van de huur opzegt hierdoor heeft de gemeente een financieel nadeel waardoor de bezuiniging deels teniet wordt gedaan. De PCG wil weten hoe dit ‘huurprobleem’ wordt opgelost? De wethouder schrijft: “De bibliotheek heeft middels een brief in oktober 2013 het college en de raad geïnformeerd over haar besluit om de huur deels op te zeggen. Voor 2014 (in geval de vrijgevallen m2’s niet verhuurd worden) zal dit tekort ongeveer 20.000 euro bedragen (i.v.m. de opzeggingstermijn van 1 juli 2014) , per 2015 zal dit tekort ongeveer 40.000 euro bedragen. Het blijkt echter dat het deels opzeggen van de huur niet mogelijk is en de bibliotheek zal worden medegedeeld dat zij zelf de optie van onderhuur moet verkennen. Daarmee blijft het risico en exploitatie de verantwoordelijkheid van de bibliotheek”.

Inhoudelijke discussie

De bibliotheek wil niet alleen op financiën sturen laat de PCG weten. Zij willen ook weten of door de recente ontwikkelingen de samenwerking tussen de bibliotheek en andere partijen zoals Stichting Binding gevaar lopen. De wethouder laat weten: “De gemeente is zich aan het beraden over een maatschappelijke agenda waarbij niet zo zeer naar afzonderlijke instellingen en voorzieningen gekeken wordt maar waar sociaal/cultureel/maatschappelijke functies de leidende principes zijn. De (toekomstige) taken en functies van de bibliotheek en ook die van alle andere instellingen en voorzieningen in Wijk bij Duurstede zullen hier bij betrokken worden”.

via Bezuinigingen bibliotheek.

Hans Marchal voor 6e keer lijsttrekker PCG

Gegevens Geschreven door Marien Stoel

Wijk bij Duurstede, 29 november 2013. De leden van de PCG hebben op 25 november jl. de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 vastgesteld. Hans Marchal is voor de 6e keer gekozen als lijsttrekker. Hans is inmiddels 20 jaar actief in de politiek als raadslid en wethouder. Daarnaast is hij op meerdere terreinen actief van zowel het politieke als het maatschappelijk leven. Huidig raadslid Gerrit Taute staat op nummer twee en Janco Pitlo op nummer drie. Janco is voorzitter van de PCG en is in zijn dagelijks beroep zelfstandig hovenier. De lijst is een mix van ervaring en ‘jong bloed’ en bevat deskundigheid en kennis uit o.a. het bedrijfsleven, de agrarische sector, de zorg en politie.

Kandidaten

Op de lijst staan 22 kandidaten en de eerste 10 kandidaten zijn:

  1. Hans Marchal, Langbroek
  2. Gerrit Taute, Wijk bij Duurstede
  3. Janco Pitlo, Cothen
  4. Teus-Jan Doornenbal, Langbroek
  5. Frans Achterberg, Langbroek
  6. Jan Reijm, Cothen
  7. Jaap Plantinga, Wijk bij Duurstede
  8. Marco Petri, Wijk bij Duurstede
  9. Jaap Bouwman, Wijk bij Duurstede
  10. Jos van der Meij, Cothen

Concept verkiezingsprogramma

Ook is tijdens de ledenvergadering het conceptverkiezingsprogramma ‘Duidelijk én betrokken’ vastgesteld. Juist in deze uitdagende periode wil de PCG de handen uit de mouwen steken. Kernwoorden zijn: betrouwbare en geloofwaardige politiek, investeren in veiligheid, sociaal betrokken en financieel degelijk. Ofwel: ‘Niet rood, niet groen, niet blauw maar PCG!’

via Hans Marchal voor 6e keer lijsttrekker PCG.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

Hans Marchal voor 6e keer lijsttrekker PCG

De leden van de PCG hebben op 25 november jl. de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 vastgesteld. Hans Marchal is voor de 6ekeer gekozen als lijsttrekker. Hans is inmiddels 20 jaar actief in de politiek als raadslid en wethouder. Daarnaast is hij op meerdere terreinen actief van zowel het politieke als het maatschappelijk leven. Lees meer

Fair Trade-gemeente?

Gegevens Geschreven door Marien Stoel

Wijk bij Duurstede, 24 november 2013. Uit antwoorden op schriftelijke vragen van de PCG blijkt dat de gemeente een initiatief vanuit de samenleving m.b.t. Fairtrade positief zal ontvangen en faciliteren.

Fairtrade gemeente

De negen Fair Trade-gemeenten in de provincie hebben de andere gemeenten opgeroepen om binnen afzienbare tijd ook een Fair Trade-gemeente te worden. De provincie Utrecht heeft de ambitie uitgesproken om in 2015 de eerste Fair Trade-provincie te zijn. De PCG vraagt zich af gelet op de financiën en het beslag op ambtelijke capaciteit of dit haalbaar en reëel is.

Vergroten

Een deel van de cateringinkopen van de gemeente is al Fairtrade laat wethouder Peek weten. Binnen de gemeente zijn er verschillende initiatieven waarbij de detailhandel en horeca Fairtrade producten aanbieden. Een lokale werkgroep die zich ten doel stelt het Fairtrade aanbod en afname in de gemeente te vergroten is er niet. De gemeente zal een dergelijke initiatief vanuit de samenleving positief ontvangen.

Haalbaarheid

Of het haalbaar en reëel is dat de gemeente binnen afzienbare tijd wordt toegevoegd aan de lijst van gemeente Fairtrade is moeilijk te beantwoorden laat Peek weten. “De haalbaarheid hangt vooral af van het ontstaan van een lokale werkgroep Fairtrade. Als gemeente staan wij hier sympathiek tegenover en we kunnen een dergelijk initiatief faciliteren (verbinden, coördineren, communicatie) met een beperkt aantal ambtelijke uren en een klein werkbudget” schrijft Peek in zijn antwoord.

Financieel

Op de vraag of de provincie en/of gemeente middelen beschikbaar hebben om de ambitie om een Fairtrade gemeente te worden beschikbaar heeft laat Peek weten dat de mogelijkheden beperkt zijn. De gemeente en provincie kunnen en willen meedenken en helpen bij het contact leggen met natuurlijke organisatie zoals bijvoorbeeld de Wereldwinkel.

via Fair Trade-gemeente?.

Kerken betrokken bij transities in het sociale domein?

Gegevens Geschreven door Marien Stoel

Wijk bij Duurstede, 23 november 2013. De PCG heeft wethouder Burger schriftelijke vragen gesteld over de wijze waarop de Wijkse kerken zijn betrokken en de rol die zij (gaan) spelen bij transities in het sociale domein.

Burger laat weten dat de kerken een belangrijke rol speelden en blijven spelen in het sociale domein. “Het gaat dan onder andere om ondersteuning bij financiële problematiek en schuldhulpverlening, huisbezoeken en signalering bij problemen. Er is regelmatig contact vanuit de gemeente en binding met de verschillende kerkgemeenschappen”.

Grote transities

Verder laat Burger weten: “Bij de grote transities worden de kerken betrokken met name vanuit hun hun rol als signaleerders en aanbieders van laagdrempelig jeugdwerk, in het kader van de zgn. ‘pedagogische civil society’. Vooruitlopend op de transities heeft stichting Binding daarnaast een project in voorbereiding om vrijwilligersorganisaties meer met elkaar te verbinden, hulpvragen van individuele burgers beter in beeld te krijgen en het aanbod van vrijwillige hulporganisaties daarop beter te laten aansluiten. De kerken worden hier eveneens bij betrokken”. De suggestie van de PCG om het Beraad van Kerken nog eens apart te benaderen inzake de transities en de ondersteuning van kwetsbare burgers, neemt de wethouder over.

via Kerken betrokken bij transities in het sociale domein?.

MEER GELD TEGEN ZWERFAFVAL

Reactie door admin on november 9, 2013

Wijk bij Duurstede, 19 oktober 2013. Uit antwoorden op schriftelijke vragen van de PCG over een vergoeding voor zwerfafval blijkt dat de gemeente binnenkort deze vergoeding, 27.500 euro, om zwerfafval tegen te gaan, gaat aanvragen.

Plan van aanpak

Met deze vergoeding kunnen meer activiteiten worden ontwikkeld die aansluiten bij de huidige onderhoudsplannen openbare ruimten. Aan een plan van aanpak hoe de vergoeding de aankomende jaren wordt ingezet, wordt gewerkt. De gemeente wil hierin participatieactiviteiten opnemen die aansluiten bij het zwerfvuilproject zoals vorig jaar met het Revius Wijk is uitgevoerd.

Financien

De uitkering is bestemd om een extra impuls te geven aan de gemeentelijke aanpak van het zwerfafval. De PCG laat in zijn vragen weten: “Het is niet onze bedoeling dat de extra inzet onze gemeente meer geld gaat kosten”. De wethouder laat weten: “Ambtelijke inzet om deze extra inzet te realiseren, zullen derhalve uit de zwerfafvalvergoeding worden gedekt (en dit is ook toegestaan)”.

COMMUNICATIE OVER ‘TAKEN OP AFSTAND’ REGIEGEMEENTE

Reactie door admin on november 9, 2013

Wijk bij Duurstede, 26 oktober 2013. Halverwege dit jaar zegde het college in antwoord op schriftelijke vragen van de PCG en ook tijdens een raadsvergadering in juli de gemeenteraad toe: “De verkoop/privatisering van het veer is formeel een bevoegdheid van het college, de privatisering heeft een zodanige impact, dat het college het noodzakelijk vindt de raad uitgebreid op de hoogte te houden van de voortgang van het proces”.

Agenda technisch

Op 16 oktober maakt de gemeente bekend dat op 15 oktober ‘t Veer was verkocht. In het antwoord op nieuwe vragen over dit proces die de PCG aan de verantwoordelijk wethouders heeft gesteld is te lezen: “Om agenda-technische redenen was het niet mogelijk uw raad op heel korte termijn tijdens een reguliere vergadering inhoudelijk bij te praten over de financieel/technische kant van de privatisering”. Raadsleden kunnen nu tijdens het spreekuur van wethouder Robbert Peek inhoudelijke vragen stellen over het proces en de consequenties van de privatisering. Het college informeerde de raad over de genomen stappen in het privatiseringsproces en de verkoop van het ‘t Veer per memo onmiddellijk na het nemen van de beslissing tot gunning aan een exploitant. Lees meer