5-jarenplan voor herinrichting Zandweg

WIJK BIJ DUURSTEDE – De openbare ruimte wordt sinds 2011 op een sober niveau onderhouden. Er zijn hotspots (Kasteelpark, binnenstad) waarvoor het onderhoudsniveau hoger ligt. De gemeente heeft geen financiële ruimte aanwezig voor extra investeringen buiten de momenteel beschikbare budgetten. Door slim met budgetten om te gaan ziet wethouder Marchal wel mogelijkheden waardoor het geheel meer kan zijn dan de som der delen. De wethouder laat in antwoord op vragen van GroenLinks weten dat daar wel een 5-jarenplan voor nodig is.
Lees meer

Brengt Syntus spitslijn 241 terug??

Wijk bij Duurstede – Namens de PCG-fractie vraagt raadslid Marco Petri aan het college of Wijk bij Duurstede en de andere gemeenten betrokken zijn geweest bij de keuze voor Syntus, het busbedrijf dat vanaf december 2016 het openbaar vervoer overneemt van Connexxion.

‘‘Het is prima dat Syntus insteekt op duurzaamheid maar wat betekent dit concreet voor de reizigers? Wordt het openbaar vervoer hierdoor hoogwaardiger? Komen er mogelijk eind 2016 verbindingen bij? Komt de vroegere spitslijn 241 naar Utrecht wellicht terug?’’ Dat vraagt Petri die afgelopen week n het Binnenlands Bestuur las dat Syntus van het provinciebestuur de voorkeur heeft gekregen boven huidige vervoerder Connexxion, Milieuvriendelijk. De PCG is benieuwd wat een andere vervoerder betekent voor het openbaar vervoer van en naar Wijk bij Duurstede. Uit Wijkse Courant

Lof voor beleid college

WIJK BIJ DUURSTEDE ‘ De bespreking in de raad van vorige week over de kadernota leverde alom lof op voor de aanpak van het college. De kadernota bevat beleidsvoorstellen van de gemeente voor de komende jaren en is de leidraad voor de financiële vertaling naar de begroting. Anders dan voorafgaande jaren lag er geen enkele motie of amendement op tafel. Dit wees er op dat ook de oppositiepartijen het een goed stuk vonden. Het college van SP-GroenLinks en PCG kan dus rekenen op een breed draagvlak in de raad.

Lees meer

Vragen over afsluiting pad Lunenburg

Wijk bij Duurstede – Namens de PCG stelt raadslid Marco Petri het college vragen over de afsluiting van het pad naar Lunenburg.

Sinds vorige week is het pad van de Cotherweg naar Lunenburg door een hek en schrikdraad afgesloten. Diverse mensen hebben hierover geklaagd en hebben naar eigen zeggen hiervan melding gemaakt bij zowel de gemeente als de politie. Bij sommige mensen lopen de gemoederen hoog op.

Het pad wordt gebruikt om bij een natuurgebied en vogelspotplaats te komen. Ook wordt het pad veel gebruikt door hondenbezitters. Zit daar het probleem? Kan de gemeente een bemiddelde rol spelen, vraagt PCG.  Uit Wijkse Courant

Algemene beschouwing t.b.v. kadernota 2016-2019

Het college is goed op weg maar moet het financieel nog kalm aan doen.

Het is al weer een ruim een jaar geleden sinds de gemeenteraadsverkiezingen.

Het college stond voor de volgende uitdaging: De begroting moest sluitend gemaakt worden (na een paar maanden bleek dat het financiële gat was op gelopen van €1 mln tot €1,8 mln!), er waren grote risico’s m.b.t. de transities in het sociaal domein (met name Jeugdzorg) en de gemeente had en heeft zeer beperkte reserves.

Snelle actie was dus geboden! Afgesproken was dat de pijn direct in het begin zou worden genomen om daarna eventueel weer toe te komen aan nieuw beleid.

Nu ruim een jaar verder constateer ik met tevredenheid dat er veel werk verzet is door dit college.

Ik noem een paar punten:

De begroting 2015 en de kadernota 2016 zijn sluitend, de pijn is redelijk eerlijk verdeeld en de voorbereidende discussies hebben in alle openheid plaats gevonden.

Ten aanzien van de transities op het sociaal domein constateer ik dat de inkomsten van met name de Jeugdzorg fors achteruit gaan. ( in 2016 een kleine €900.000 minder ten opzichte van 2015 )

Ik constateer dat door grondige voorbereidingen de financiële risico’s in het sociaal domein inmiddels overzienbaar zijn en dat door alert reageren zelfs het grootste deel van de bezuiniging op huishoudelijke hulp kon worden teruggedraaid. Er worden bij de gemeente ook weinig klachten gehoord. Ook al zijn we er nog niet, ( de feitelijke kosten 2015 zijn door late facturering van de instellingen nog niet goed in beeld) het is tot nu toe een prestatie waar menige gemeente jaloers op is. Zie ook de erkenning van Wijk als “ Gouden gemeente”.

Andere wapenfeiten

Het college heeft verder het Bestemmingsplan Buitengebied tot een goed einde weten te brengen. Een klus waarbij enerzijds getracht is t.b.v. de agrariërs het maximale aan ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden te realiseren en anderzijds recht gedaan moest worden aan eisen ruimtelijke ordening en van natuur en milieu. Veel overleg met partijen heeft uiteindelijk geleid tot een voor alle partijen gedragen plan.

Het college is doende met de samenleving een Milieu en Duurzaamheidsprogramma op te stellen

Het gevoelige onderwerp: mogelijke ontgronding en slibstort in de Bosscherwaarden is door het college op de agenda gezet om een open discussie daarover te voeren nu dat nog kan. Momenteel loopt een feitenonderzoek (O.A. een MER- rapportage) en de keus in het najaar is wat betreft de PCG: ontgronden met een stuk maatschappelijke compensatie op basis van projecten uit de visie rivierfront, of niets doen. ( tenzij er uit andere bron geld komt)

Een onderzoek over de voor en nadelen van een ambtelijke fusie met Houten is opgestart.

De reorganisatie van het ambtelijk apparaat is vlot getrokken waardoor de voorgenomen doelen in 2017 naar verwachting worden gehaald.

Een ondernemersfonds is opgericht en gaat ( zij het aarzelend) van start.

De discussie over toekomstbestendige goede verhouding tussen winkelcentra en de binnenstad loopt met belanghebbenden.

Met betrekking tot de woningbouw constateer ik dat de kansen die er nog wel zijn met creativiteit worden gepakt.

Alles overziende constateer ik voorzitter, dat dit college de zaken bij de naam noemt en daadkracht paart aan gevoel voor solidariteit en openheid.

Dan nu inhoudelijk de kadernota 2016 – 2019:

Deze toont zwarte cijfers. Het beeld is ten opzichte van een jaar geleden in gunstige zin gewijzigd met name door bijstellingen van de uitkering uit het gemeentefonds.

Wat er nu niet of nauwelijks verklaarbaar bij is gekomen kan echter ook zo weer teruggedraaid worden. De grilligheid van de uitkering gemeentefonds is een risico.

Er zijn echter nog andere redenen om niet nu al, die overschotten te gaan uitgeven.

Dan hebben we het over:

  • loon/prijscompensatie is bijvoorbeeld nog niet verwerkt in de uitgaven.
  • Risico’s bijv. m.b.t. Mariënhoeve
  • Kosten verbonden aan een concentratie van de Bibliotheek en Binding in het gemeentehuis

Daarnaast komen er een aantal zaken op ons af die geld gaan kosten, maar deels net buiten de planperiode van de kadernota vallen. Ik heb het dan over:

  • extra investeringen op grond van het IBOR ( bruggen),
  • De lasten samenhangend met de investeringen van het I.H.P. t.b.v. het Primair Onderwijs ( ca. + 200K.
  • Eventueel een investering in de milieustraat of de verplaatsing daarvan
  • Eventuele kosten verbonden aan herstructurering van de winkelcentra.

Al met al redenen genoeg niet nu al extra claims te leggen op de financiële ruimte.

Wij zouten onze in de voorbespreking geuite wensen t.a.v. versterking van het milieubeleid dan ook op tot er financieel meer duidelijk is.

Het standpunt van de PCG is dan ook: laat het college ‘rustig’ zijn werk doen en laten we de eerste doorrekeningen van de begroting ( met hardere cijfers ) afwachten.

Nog even iets een zwembad: de kaders voor ontwikkeling zijn bepaald en meegenomen in deze kadernota. Er wordt hard gewerkt aan voorstellen, het college is in gesprek met partijen maar er is nog geen uitgewerkt plan. Omdat ook de gemeentefinanciën nog met onzekerheden zijn omgeven willen wij nu geen uitspraak doen over het zwembad.

Wij stemmen derhalve van harte in met de lijn van deze zeer goed leesbare en op het juiste niveau geschreven kadernota.

Tenslotte: Ik wens het college van burgemeester en Wethouders Gods wijsheid toe bij de uitvoering van hun taken tot Heil van deze gemeente.

Gerrit Taute, Fractievoorzitter PCG

PCG stelt vragen over voortgang supermarkt Langbroek

Over een supermarkt in Langbroek is al veel te doen geweest. Komt-ie wel, komt-ie niet… Het laatste lijkt het geval, maar officieel is er al een tijdje niets meer bekend gemaakt. Er is gelukkig wel een Verswinkel gekomen waardoor er toch een voorziening is in Langbroek, maar is de supermarkt nu definitief van de baan? Omdat er vragen over blijven komen trekt de PCG over dit onderwerp nogmaals aan de bel door het stellen van een aantal schriftelijke vragen aan het college.

Stand van zaken

Marco Petri (PCG): ‘Wat is momenteel de stand van zaken wat de supermarkt in Langbroek betreft? Welke ontwikkelingen zijn er de afgelopen maanden geweest?’ Wethouder Jan Burger antwoordt: ‘We hebben van Volksbelang begrepen dat ook de SPAR inmiddels heeft aangegeven het contract eventueel te willen beëindigen.

Afgekocht?

‘Heeft de Spar inmiddels afgezien van het huurcontract en dit afgekocht?’vervolgt Petri. Burger: ‘Op dit moment is het huurcontract tussen Volksbelang en de SPAR Holding nog ongewijzigd. In september vindt hierover een nader gesprek plaats tussen de partijen.’

Andere gegadigden

Petri: ‘Zijn er andere gegadigden om een supermarkt op deze locatie te beginnen?’ Burger: ‘Er zijn op dit moment geen andere gegadigden voor een supermarkt op deze locatie. Eventuele gesprekken daarover zijn de afgelopen periode op niets uitgelopen. Nu er een verswinkel is gevestigd in Langbroek is het bovendien moeilijker geworden om een ondernemer te vinden. De concurrentie is daarmee te hoog om de exploitatie voor een supermarkt sluitend te krijgen.’

Volksbelang

‘Wat wil Volksbelang met deze locatie en welke plannen hebben ze?’ besluit de PCG’er. Burger: ‘Volksbelang heeft aangegeven groot belang te hechten aan de leefbaarheid van het dorp. Nu duidelijk is geworden dat ook de SPAR heeft aangegeven van het contract af te willen, zal er de komende tijd tussen de SPAR en Volksbelang gesproken worden over het stopzetten van het contract. Op dat moment zal Volksbelang ook aangeven op welke andere wijze er invulling kan worden gegeven aan de ruimte (bijvoorbeeld met een geheel ander type winkel of een andere voorziening).’  Bron: Ditiswijk.nl

Complete raad stemt in met Kadernota.

De bespreking van de kadernota leverde alom lof op voor de aanpak van het college. De kadernota bevat beleidsvoorstellen van de gemeente voor de komende jaren en is de leidraad voor de financiële vertaling naar de begroting. Er kwamen geen moties en amendementen, en de raad stond unaniem achter de nota.