Begroting: Voor het eerst geen bezuinigingen nodig.

Wijk bij Duurstede – Het college heeft de begroting ‘Samen daadkrachtig verder’ voor 2016 vastgesteld. Er ligt een sluitende meerjarenbegroting klaar voor vaststelling door de raad, zonder dat er sprake is van bezuinigingen en extra lastenverzwaring.

  Hans Marchal, wethouder Financiën, is hierover tevreden: ‘De afgelopen jaren hebben we steeds moeten vertellen dat we niet om noodzakelijke bezuinigingen en lastenverzwaringen heen konden. Voor het eerst sinds jaren stijgen de lasten voor de burger nauwelijks. De stijging bedraagt 1% incl. inflatiecorrectie en er zijn geen aanvullende bezuinigingen nodig. Bij de kadernota was al verwacht dat de algemene uitkering positief bijgesteld zou gaan worden voor onze gemeente en dit is gebeurd. Daarnaast heeft het ingezette beleid zijn vruchten afgeworpen. Behoedzaamheid blijft wel geboden.’ De wethouder geeft dan ook aan: ‘Met het oog op toekomst wordt er in de jaren 2016 en 2017 al gespaard voor grootschalige investeringen in het onderwijs en de openbare ruimte en wordt er geld apart gehouden om mogelijke tegenvallers op te vangen. De incidentele voordelen gaan we als buffer voor de komende jaren gebruiken, zodat we wat meer vet op de botten krijgen.’

Lees meer

Weteringgenootschap herstelt ‘Sfeer van weleer’

Langbroek – Boerderij-herberg de ‘Steenen Brug’ heeft een nieuw ‘‘oud’’ uithangbord. Het origineel uit 1880 was kwijt. Vorig jaar kwam het plots boven water. Wethouder Marchal overhandigde een nieuwe replica hiervan, gemaakt door Bert Straver.

De boerderij-herberg de ‘Steenen Brug’ van Gart van der Zand was in vroeger tijden de zoete inval voor Postkoetsen en voerlui.
Een plek die gebruikt werd om paarden en voerlui te verwisselen en paarden te stallen,
was aan de buitenkant voorzien van een mooi uithangbord waarop met sierlijke letters te lezen was:

“ Ieder die hier komt te gast,image-5245874

vindt wat voor zijn lichaam past;

stal en voeder voor zijn paard,

plaats in ‘t hoekje van den haard.

En bediening prompt en vlug,

Alles aan de Steenen Brug”.
In 1981 vroegen wandelaars waar het uithangbord is gebleven.
Gart antwoordt dat het een jaar geleden was doorgeroest en werd verwijderd en neemt na enige uitleg van de wandelaars afscheid bij de deur,
‘het beste heur’ roept hij hen nog na. Ds. Craandijk ontdekt de nette herberg in 1883 en gaat op de uitnodiging in
‘De snede met brood en kaas en het glas bier voldoen aan de verwachting en de bediening is volgens belofte “prompt en vlug” ‘
zo vermeldt de dominee in ‘Wandelingen door Nederland dl. 7 uit 1884’. Dit staat te lezen in het Ref. Dagblad-plusredactie van 14-08-1981.

In 2012 is de herberg gerestaureerd en werd herbouwd, op dat moment boodt Klaas Soethout (als oud-wethouder van Langbroek van 1966-1974)
vanwege het geschiedkundige belang aan de nieuwe eigenaren dhr. Winfried Molthoff en mw. Maria Fortkamp graag een nieuw uithangbord aan.

Vorig jaar kwam plots het oude bord boven water. Loco-burgemeester Hans Marchal overhandigde een prachtige replica van dit historisch uithangbord uit plm. 1880.
Het is gemaakt op initiatief van Klaas Soethout door Bert Straver uit IJsselstein met zijn lasermetaalsnijder, daarna gepoedercoat voor een perfecte onddergrond die niet roest.
Willem Lenssinck, kunstenaar uit Langbroek heeft op de ene zijde een voortreffelijke copy geschilderd en Jan van Kats als graficus uit Cothen alle letters tot in detail op de andere zijde aangebracht.

Het is interessant te vernemen dat inwoners melding maken of u weet dat Rembrandt ook de Stenen brug geschilderd heeft.( 800px-Rembrandt_Harmensz__van_Rijn_-_De_stenen_brug_-_Google_Art_Project .)
Ze hebben mij verteld dat hij vaak naar Rhenen ging en waarschijnlijk de Stenen brug in Overlangbroek geschilderd heeft. Prachtig hoe hij het licht op het schilderij geschilderd heeft! schreel Herman van Dijk, DHZ artikelen. Jan van Cappelle jr. uit Doorn kwam met de eerste melding als kunstbeoefenaar op 1e bijeenkomst van het Weteringgenootschap op Sterkenburg in februari j.l. (Bron: Wijksecourant)

Groep 8A van de Wegwijzer wint wedstrijd om hoogste zonnebloem

Wethouder Hans Marchal had donderdag 10 september de eer om groep 8A van de Wegwijzer, locatie de Zonnewijzer, een cadeaubon voor een moestuin-kookworkshop van de Kinderkooktuin te overhandigen. Deze groep heeft de hoogste zonnebloem gekweekt: 1,375 m hoog. Zij namen deel aan de wedstrijd voor de basisscholen, die was uitgeschreven door de Omgevingsdienst Regio Utrecht in samenwerking met de gemeente Wijk bij Duurstede. Het doel van de wedstrijd was om kinderen bewust te maken van groen en de natuur. Eind maart ontvingen de basisscholen zonnebloemzaden met begeleidend lesmateriaal met tips over het zaaien, de groei en de bloei van de zonnebloemen.

Groei en bloei De wethouder overhandigt de prijs aan  Loïs Lenten. Zij verzorgde de zonnebloem in de zomervakantie.

Aan de hand van zelfgemaakte posters met foto’s vertelden de leerlingen de wethouder wat ze allemaal hebben beleefd tijdens de groei en bloei van de zonnebloemplanten. Het grote enthousiasme van de juffen Marga en Betty heeft zeker bijgedragen aan het hele groeiproces. Achteraf bleek dat er bij de bestelling waarschijnlijk geen zaden van reuze-zonnebloemen zijn geleverd, maar van gewone zonnebloemen. Daarom viel de hoogte van de bloemen de kinderen wel wat tegen. Na de zomerstorm van 25 juli jl. stond overigens geen enkele zonnebloem meer overeind. Toch bleven de kinderen de bloemen goed verzorgen en kon de lengte worden opgemeten, ondanks de knik in de steel. Bij wethouder Hans Marchal kwamen tijdens het bezoek aan de Wegwijzer jeugdherinneringen boven: hij vertelde hoe hij vroeger zelfgekweekte groenten verkocht aan z’n oma en hiermee een zakcentje verdiende. ‘Ik ben opgegroeid met een groentetuintje en had de natuur binnen handbereik. Het is goed dat kinderen verantwoordelijkheid krijgen om planten te kweken en goed te verzorgen. Aandacht en waardering voor de natuur is belangrijk als tegenhanger van het gamen. Veel kinderen weten niet goed hoe groentes en bloemen groeien, omdat ze dit simpelweg niet in hun omgeving kunnen zien.’  (Bron Dit is wijk)

Schriftelijke vragen over verbreden Dorpsstraat Cothen

Wijk bij Duurstede, 12 september 2015. Sinds de besluiten in het kader van verbetering van de verkeerssituatie te Cothen in 2012, zijn 3 jaren verlopen en veel van de verkeersmaatregelen zijn uitgevoerd, behalve de verbreding van de Dorpstraat. Sindsdien is de situatie belangrijk gewijzigd, het bedrijf van Schoonderwoerd is vertrokken. Het draagvlak voor verbreding van de Dorpstraat ten koste van (ruim) 1 meter van de Boomgaard lijkt niet (meer) aanwezig, getuige de vele afwijzende reacties op de [LINK=http://www.petities24.com/forum/137146/start/25]website[/LINK]. Een reactie is: ‘Is verkeersveiligheid echt een probleem? Dit wordt niet door iedereen zo ervaren’. Er is vrees voor harder gaan rijden bij verbreding Dorpstraat. Een andere kenmerkende reactie is: ‘Stoort totaal niet. Groen gewoon lekker groen houden. Tis en blijft een dorp hè’. Formeel is het proces met inwoners wellicht goed gelopen maar er is twijfel bij de uitkomst. als het gaat over draagvlak. Verder is de raad formeel nog niet betrokken bij dit lang lopende proces. Het college heeft in 2012 een besluit genomen, de gemeenteraad heeft zich nog nooit over het concrete plan uitgesproken. Gerrit Taute (PCG) stelde hierover schriftelijke vragen aan het college.

Lees meer

Vragen PCG over waterpeil

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat een nieuw peilbesluit opstellen voor het Langbroekerweteringgebied.
‘‘Het waterpeil is te hoog en op hun percelen staat snel te veel water. Worden deze problemen nu verholpen?’’ Dat vraagt Marco Petri, raadslid van de PCG. ‘‘En wat is de rol van de gemeente bij het nieuw vast te stellen peilbesluit?

Lees meer

PCG houdt peiling verbreding Dorpstraat Cothen

Na het gesprek met omwonenden van de boomgaard heeft de PCG vorige week een peiling gehouden onder een aantal inwoners van Cothen. Het betrof vooral bezoekers van de aan de Dorpstraat gelegen supermarkt.  Het doel van de peiling was om uit de mond van de Cothenaren te horen of er draagvlak is om de Dorpstraat te verbreden ten koste van de boomgaard. Uit de peiling blijkt duidelijk dat een groot aantal Cothenaren de verbreding niet zien als dè oplossing van het verkeersprobleem. Hier komt bij dat men erg gehecht is aan de boomgaard als beschermd dorpsgezicht. De mening leeft dat een strengere handhaving van de maximale snelheid, het omleiden van het landbouwverkeer over de provinciale weg en eventueel eenrichtingsverkeer voor het vrachtverkeer de verkeersproblematiek aanzienlijk vermindert. De stem van de bevolking weegt voor de PCG zwaar en zal betrokken worden in de standpuntbepaling als deze zaak in de raad aan de orde komt. Het is voor de PCG erg belangrijk dat de oplossing van het verkeersprobleem naar tevredenheid van alle Cothenaren wordt uitgevoerd.

Moet de dorpsstraat in Cothen wel breder?

De huidige situatie op de Dorpsstraat in Cothen.

Cothen – Is het nou echt nodig, die verbreding van de Dorpsstraat in Cothen, ten koste van de Boomgaard? De PCG-fractie heeft z’n twijfels en stelt er vragen over aan het college

Ten eerste: ‘‘Zijn de overwegingen die in 2012 golden bij het nemen van dit besluit, nog steeds van toepassing en relevant? Hoe zit het nou met de veiligheid? Is de gemeente niet bezig om maatregelen te treffen voor een probleem dat volgens veel mensen niet (meer) bestaat? Is het mogelijk om zwaar landbouwverkeer om de kern van Cothen te leiden?’’

Hier vindt u de vragen compleet:

Steller vragen: Gerrit Taute

Onderwerp: Verbreding Dorpstraat Cothen

Uit reacties van bewoners blijkt dat er op z’n minst twijfel is over het draagvlak voor verbreding van de Dorpstraat ten koste van (ruim) 1 meter van de Boomgaard. De PCG-fractie heeft deze week met omwonenden van de Boomgaard om tafel gezeten en naar aanleiding daarvan wordt het college verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

– In hoeverre zijn de overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan de collegebesluiten van 2012 voor verbetering van de verkeerssituatie van de Dorpstraat te Cothen nu, in 2015, nog steeds van toepassing en relevant?
– Zijn de veiligheidsproblemen in 2015 zwaar genoeg om de inperking (hoe klein ook) van de Boomgaard (beschermd dorpsgezicht!) te motiveren, ondanks gebrek aan draagvlak?
– Is er eigenlijk wel een probleem met de Dorpsstraat? Of is men bezig om maatregelen te treffen voor een probleem dat volgens de veel mensen niet (meer) bestaat?
– Zijn de mogelijkheden verder onderzocht om het zware landbouwverkeer om de kern van Cothen heen te leiden?
– De wethouder gaf enkele weken geleden in de Wijkse Courant aan het ook jammer te vinden dat de boomgaard wordt aangetast. Ook gaf de wethouder aan dat hij er met de bewoners echt uit wil komen. Betekent dit dat het plan nog niet in ‘beton is gegoten’ en er nog wijzigingen mogelijk zijn? Wat is de bandbreedte van eventuele wijzigingen?
– In dezelfde krant was ook te lezen dat er consensus was bereikt over de plannen. De vraag is dan: met wie is deze consensus bereikt en hoe kan er dan nog zoveel weerstand zijn?
– Wanneer krijgt de gemeenteraad eindelijk de gelegenheid om over dit onderwerp van gedachten te wisselen?

Toelichting:
Sinds de besluiten in het kader van verbetering van de verkeerssituatie te Cothen in 2012, zijn 3 jaren verlopen en veel van de verkeersmaatregelen zijn uitgevoerd, behalve de verbreding van de Dorpstraat. Sindsdien is de situatie belangrijk gewijzigd, het bedrijf van Schoonderwoerd is vertrokken.
Het draagvlak voor verbreding van de Dorpstraat ten koste van (ruim) 1 meter van de Boomgaard lijkt niet (meer) aanwezig, getuige de vele afwijzende reacties op de website http://www.petities24.com/forum/137146/start/25. Een reactie is: ‘Is verkeersveiligheid echt een probleem? Dit wordt niet door iedereen zo ervaren’. Er is vrees voor harder gaan rijden bij verbreding Dorpstraat. Een andere kenmerkende reactie is: ‘Stoort totaal niet. Groen gewoon lekker groen houden. Tis en blijft een dorp hè’.

Formeel is het proces met inwoners wellicht goed gelopen maar er is twijfel bij de uitkomst. als het gaat over draagvlak. Verder is de raad formeel nog niet betrokken bij dit lang lopende proces. Het college heeft in 2012 een besluit genomen, de gemeenteraad heeft zich nog nooit over het concrete plan uitgesproken.

Gerrit Taute/PCG

Onderzoek mogelijkheid Glasvezel in het buitengebied.

Op vragen vanuit de raad of de gemeente kan bevorderen dat ook het buitengebied over snel internet kan beschikken kon rekenen op een uitvoerig antwoord van de wethouder. Er wordt druk aan gewerkt blijkt uit het antwoord van de wethouder Marchal. In het verleden stelde het college zich op het standpunt dat het initiatief om snelle breedbandverbinding in het buitengebied mogelijk te maken vanuit de samenleving of het bedrijfsleven moet komen. Lees meer