PCG stelt vervolgvragen naar aanleiding van verkeersonderzoek Cothen

De PCG heeft naar aanleiding van de bijeenkomst over verbreding van de Dorpsstraat in Cothen schriftelijk vervolgvragen gesteld aan het college.

Wethouder Burger reageert allereerst: ‘Alvorens op de door u gestelde vragen te kunnen antwoorden is inzicht in de historie noodzakelijk. De discussie over de verkeersproblematiek speelt al vanaf de realisatie van de Zuid-Oosthoek. De verkeerswerkgroep De Kamp heeft zich destijds al hard gemaakt voor alternatieve ontsluitingen van Cothen in verband met deze ontwikkeling. Hierbij is door de verkeerswerkgroep De Kamp ook in een verkeersplan een verbinding om de Zuid-Oosthoek heen gelegd om het vracht- en landbouwverkeer en een deel van het uit Cothen komende verkeer via de Groenewoudseweg naar de provinciale weg te geleiden. In het kader van de ontwikkeling van de Kamp in 2009 is dit plan in het onderzoek naar de verkeers- en parkeerproblematiek Cothen nader beoordeeld en geconcludeerd dat dat voor de ontlasting van de Willem Alexanderweg geen wenselijk alternatief is en dat de ontwikkelingen van de intensiteiten geen aanleiding geven voor de aanleg hiervan. In het rapport van Megaborn is wel geconcludeerd dat de krap bemeten Dorpsstraat een knelpunt in de huidige (2009) doorstroming vormt. Dit is uitgangspunt geweest voor het traject verbreding Dorpsstraat. Overigens zijn alle maatregelen de afgelopen jaren uitvoerig besproken met betrokkenen en verkeerswerkgroep De Kamp. In de zienswijzen in het kader van de ruimtelijke procedure is onlangs de noodzaak van de verbreding voor de doorstroming en de relatie hiervan ten aanzien van de veiligheid ter discussie gesteld. Dit is dan ook voor een second opinion aan de Grontmij voorgelegd.’

De vragen

Gerrit Taute: ‘Zijn er verkeerskundige alternatieven voor de verbreding.’

Burger: ‘Er zijn verkeerskundige alternatieven voor de verbreding. Deze zijn ook in beeld gebracht. Over deze alternatieven is uw raad in een memo van 23 mei 2012 (raadsnet 24 mei 2012) tegelijkertijd met een uitnodiging voor een informatieavond op 14 juni 2012 geïnformeerd. De memo is bijgevoegd.’

Taute: ‘Zo ja, zijn deze onderzocht.’

De wethouder: ‘De alternatieven zijn op informatieavonden gepresenteerd en besproken met de aanwezigen. Ook is daarbij overlegd met de direct betrokkenen. Daarnaast hebben alle inwoners van Cothen de mogelijkheid gehad op de voorstellen en alternatieven te reageren. Op basis van deze uitkomsten is het definitieve voorstel tot verbreding van de Dorpsstraat opgesteld.’

Taute: ‘Zo ja, waarom is alleen verbreding voorgesteld en is er niet gekozen voor andere oplossingen.’ De wethouder refereert aan het antwoord op de tweede vraag.

‘Op de bijeenkomst van 2 december jl. heeft de wethouder een dorpspeiling aangekondigd over de verbreding van de Dorpsstraat. Wat moeten we ons hier precies bij voorstellen en wanneer zou deze peiling plaats moeten vinden?, vraagt de PCG’er.

Burger: ‘Op de bijeenkomst is toegezegd dit met het college te bespreken. Dit is een mogelijkheid en hier zal het college nog op terug komen.’

PCG: ‘Daarnaast blijft de situatie bij de brug, ook na aanpassing, ongelukkig. Ook de situatie vanaf de fietstunnel richting Cothen blijft onoverzichtelijk. Wat is hier verder nog aan te doen?’

Burger: ‘Helaas is het niet mogelijk gebleken de voetbrug aan de zijde van het Molentje te maken. Hiervoor was particuliere grond nodig. De eigenaar was niet bereid mee te werken zodat enkel het alternatief van een aangehangen brug aan de andere zijde overbleef. Aanvullend is nog gekeken naar de aanleg van een trottoir aan de zijde tussen de brug en de bushalte. Om reden van de monumentale bomen is dit (op dit moment) niet mogelijk. Ook deze kwestie is met belanghebbenden besproken en we krijgen ook reacties van mensen die de plaatsing van de voetgangersbrug bijzonder waarderen. Uw vraag met betrekking tot de fietstunnel, welke overigens geheel onder de verantwoordelijkheid van de provincie valt, kunnen wij niet geheel plaatsen. Wij verzoeken u deze vraag nader te specificeren, zodat hierover indien nodig, contact met de provincie opgenomen kan worden.’

College steunt voorbereiding ‘Boert (en Teelt) Bewust’ financieel

Het college van burgemeester en wethouders stelt een bedrag van € 1.500 beschikbaar voor de voorbereiding van ‘Boert en Teelt Bewust.’ Boert Bewust is een initiatief van varkenshouders in de Gelderse Vallei die vier jaar geleden aan de slag zijn gegaan met Maatschappelijk Verantwoord Boeren en het idee van een streekgebonden bedrijfslabel hebben uitgewerkt. De positieve ervaringen in de Gelderse Vallei gaven aanleiding tot deze bijdrage voor een dergelijk initiatief in de Kromme Rijnstreek, dat hier de toevoeging ‘en Teelt’ krijgt.

Economische topsector

Voor de gemeente Wijk bij Duurstede is Agri & Food de belangrijkste economische topsector. “Boert en Teelt Bewust kan in belangrijke mate bijdragen aan een positief imago van deze belangrijke topsector,” meent wethouder Hans Marchal. Boert en Teelt Bewust heeft als doel het verder ontwikkelen en positioneren van landbouw als maatschappelijk verantwoorde en transparante ondernemingen.

LTO Noord bereidt het voor

LTO Noord vroeg om een bijdrage van de gemeente Wijk bij Duurstede, de provincie en de andere drie gemeenten in de Kromme Rijnstreek. Met deze bijdrage bereiden ze de uitvoering van Boert en Teelt Bewust voor. In totaal wordt € 20.000 geïnvesteerd in de voorbereiding voor Boert en Teelt bewust.

Meer weten?

LTO Noord is de agrarische ondernemersorganisatie in de negen provincies boven de Maas. De organisatie werkt aan het versterken van de economische en maatschappelijke positie van haar leden, boeren en tuinders. Meer informatie over Boert Bewust in de Gelderse Vallei is te vinden op deze website. Bron: Ditiswijk.nl

PCG stelt vragen over herstel kapotgereden bermen

Marco Petri stelde namens de PCG recent schriftelijke vragen over het herstellen van kapotgereden bermen. Petri: ‘De PCG heeft in het verleden geregeld de problematiek van de (kapotte) bermen aan de orde gesteld. Het vergt veel onderhoud om deze in een redelijk staat te houden. Bij de PCG-fractie kwam, gelet op het aantal keren dat de gaten moeten worden gedicht, de vraag opnieuw boven of het niet verstandig is om op veel meer stukken grastegels neer te leggen. De andere vraag heeft te maken met de afsluiting van het kruispunt in Doorn. Dit gaat enkele weken langer duren dan gedacht (in totaal dus ongeveer 2 maanden!) en sowieso is aan de bermen te zien dat het kruispunt in Doorn is afgesloten. Met name de Gooijerdijk, Langbroekerdijk en de (Boven)Wijkerweg hebben hieronder te lijden. Onze prangende vraag is: worden de bermen hersteld op kosten van de Utrechtse Heuvelrug of komen deze extra kosten op ons bordje?’

De vragen

Petri: ‘Het onderhoud aan de bermen blijft intensief en als de bermen zijn opgevuld zijn er snel weer gaten te zien. Is het toch niet verstandiger om op meer gedeelten grastegels neer te leggen? In het verleden is dit steeds afgehouden maar misschien is het toch wel een zinvolle investering.’

Wethouder Hans Marchal antwoordt: ‘De keuze voor een type bermverharding is en blijft erg lastig. Het aanbrengen van grasbetontegels lijkt in veel gevallen een goede oplossing. Dit dient echter te worden gecombineerd met het aanbrengen van een goede fundering, aansluiting met het asfalt en voldoende grond (bermbreedte) achter de grasbetontegels om te voorkomen dat kieren tussen tegels en asfalt gaan ontstaan die gevaarlijk kunnen zijn voor fietsers. Als dit niet goed gebeurt is het risico groot dat er jaarlijks herstelkosten optreden. Grasbetontegels zouden op enkele plekken een verbetering kunnen zijn mits hier aan de voorwaarden van goede plaatsing kan worden voldaan. Er wordt in kaart gebracht waar grasbetontegels aangebracht zouden kunnen worden en hier komt een aparte investeringsaanvraag voor. Interessant om te vermelden is een nieuwe werkwijze op het gebied van bermverhardingen genaamd TerraStab. Deze werkwijze is vanuit financieel oogpunt aantrekkelijk en blijkt zeer duurzaam te zijn. Mogelijke locaties waar dit als pilot uitgevoerd zou kunnen worden zijn een deel van de Langbroekerdijk, de Rijndijk of de Lekdijk. Dit is wel afhankelijk van de aanwezigheid van kabels en leidingen en toestemming van het Hoogheemraadschap. Op basis van deze ervaringen kan dit plan verder worden uitgebreid en als fase 2 van het huidige plan van aanpak worden gezien. De pilot en de verdere uitwerking van dit plan wordt medio 2016 opgestart.’

‘Worden de bermen in het buitengebied, die kapot worden gereden als gevolg van de wegwerkzaamheden aan het kruispunt in Doorn, hersteld op kosten van de gemeente Utrechtse Heuvelrug?’, vraagt de PCG’er vervolgens.

Marchal: ‘De bermen van met name de Gooijerdijk zijn als gevolg van de wegwerkzaamheden erg beschadigd. Om het verkeer in goede banen te leiden is er een wegomleiding ingesteld die niet door onze gemeente gaat (omleiding via de snelweg Driebergen/Bunnik). Praktisch al het verkeer heeft echter gebruik gemaakt van de ‘sluiproute’ via de binnenwegen. Vanwege het feit dat de officiële wegomleiding niet door onze gemeente ging zijn er zijn er in principe geen kosten te verhalen op de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verantwoordelijk wethouder heeft zich in de media ook in deze zin uitgesproken. Zowel ambtelijk als bestuurlijk willen we toch het gesprek aangaan met onze buurgemeente om over de ‘Wijkse onkosten’ van circa € 10.000 te praten. Naar onze mening zijn er een aantal redenen waarom een tegemoetkoming in de kosten op zijn plaats is. Er is namelijk een regionaal periodiek overleg tussen onze omliggende gemeentes en de Provincie Utrecht waarbinnen infraprojecten en verkeersmaatregelen worden besproken. Het project van de Utrechtse Heuvelrug was hierin niet tijdig aangemeld. Twee weken voor de start van het werk werden we geïnformeerd waardoor we de gevolgen van dit project in de regio niet konden afstemmen. Op het laatste moment hebben we een investeringsproject van de Gooijerdijk (vervangen passeerplekken en bermonderhoud) nog kunnen uitstellen naar begin 2016. Ook heeft de wegafsluiting bijna twee keer zo lang geduurd als gepland en was het aanvankelijk de bedoeling om de werkzaamheden aan het kruispunt te combineren met de andere werkzaamheden die aan de N227 zijn verricht door de Provincie.’

‘Inmiddels is er door ons ook in het regionale overleg aandacht gevraagd voor de gevolgen van de werkzaamheden aan het Doornse kruispunt. Uitkomst van dit gesprek was dat de Utrechtse Heuvelrug het project gaat evalueren en verbeteringen gaat doorvoeren in de communicatie richting het regionaal overleg en het bijbehorend meldingssysteem (Local Traffic Control). Daarnaast wordt er in het voorjaar 2016 bekeken of het mogelijk is om voor infraprojecten in de regio een vorm van compensatie voor schade in te stellen.’

Breedband in het buitengebied mogelijk een stap dichterbij

glasvezelBewoners in het buitengebied willen sneller internet. De aanleg van glasvezel in het buitengebied voor de regio Kromme Rijn zou een oplossing kunnen zijn. Dat goede bereikbaarheid en leefbaarheid belangrijk zijn voor de kwaliteit van het landelijk gebied onderkent verantwoordelijk wethouder Hans Marchal. “Daarom investeren we graag in een haalbaarheidsonderzoek.”

Het buitengebied van de regio Kromme Rijn overlapt vier gemeenten: Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. In totaal gaat het om ruim 6.000 aansluitingen, en 760 daarvan behoren bij de gemeente Wijk bij Duurstede. Naast bewoners profiteren ook veel bedrijven in het landelijk gebied van een snelle breedbandverbinding. “Je zou denken dat je zoiets even regelt, juist omdat het zo belangrijk is. Helaas werkt dat niet zo, er gaat een heel onderzoek aan vooraf en ook daarna moet er veel geregeld worden. In ieder geval is de intentie aanwezig en zetten we nu een belangrijke stap,” zegt Marchal.

Bewoners bundelen de krachten
Of de aanleg van breedband haalbaar is, zal uit het onderzoek moeten blijken. Vorig jaar startte de werkgroep ‘Breedband in het Buitengebied’, die zich hard maakt voor snel internet in het buitengebied. De werkgroep telt 15 deelnemers uit onze gemeente, met als trekkers Ernst-Jan Damen uit Langbroek en Claus van der Velden uit Wijk bij Duurstede. Zij bespreken in hun overleggen de laatste ontwikkelingen. De gemeente helpt hen met dit werk. Zo nodigde de gemeente Gebiedscoöperatie O-gen uit om de werkgroep de ondersteunen met specialistische kennis. Gebiedscoöperatie O-gen is in 2014 opgericht om de vitaliteit en kwaliteit van landelijke gebieden te versterken. O-gen gaat de eerste fase van het haalbaarheidsonderzoek uitvoeren.

Relatief kleine bijdrage
De eerste fase van het haalbaarheidsonderzoek, voor het gehele Kromme Rijngebied, gaat een kleine 62.000 euro inclusief BTW kosten. De gemeente Wijk bij Duurstede draagt uiteindelijk bijna 4.000 euro bij, aangezien de provincie de helft betaalt en de overige kosten naar rato verdeeld worden over de deelnemende gemeenten. Bron: Tgroentje

Belasting over de elektra- en gasleidingen?

Een motie van de PCG bracht in de raadsvergadering van vorige week een discussie op gang over het heffen van een gemeentelijke belasting op het door Stedin beheerde ondergrondse leidingenstelsel voor het gas en de elektriciteit. Deze zogenaamde precariobelasting zou ongeveer 7 ton in het laatje van de gemeentekas kunnen brengen. De raad en de wethouder zagen dat wel zitten. Op korte termijn onderzoekt de wethouder de haalbaarheid en komt dan met een voorstel naar de raad. Lees meer

Hartveilig Wijk bij Duurstede is een feit!

FB-9824Op een druilerige dinsdagmiddag 8 december reikte Jan Oechies, voorzitter van AED HartstikkeNodig de oorkonde met het predicaat Hartveilig Wijk bij Duurstede uit aan Wethouder Hans Marchal. Bij de Steenen Brug op de kruising Wijkerweg en Langbroekerdijk, aan het huis van de familie Molthoff, werd de 20 ste 24/7 beschikbare AED in onze gemeente onthuld en in gebruik gesteld.

Verdiend

“Rijdt u richting Amerongerwetering; de volgende kast vindt u in Overlangbroek op nog geen 3 km. Een zelfde afstand richting Langbroek en er hangt een kast bij Torbijn. Rijdt over de Wijkerweg richting Wijk bij Duurstede en de eerst volgende kast hangt bij garage Beijer. Dit maakt dat onze gemeente het predicaat Hartveilig echt heeft verdiend”, memoreerde Jan Oechies

Goede samenwerking

De onthulling werd verricht door Hans Marchal en Jan Smale. Smale is de directeur van VIVON, de leverancier van AED’s en kasten. Hij was 10 jaar geleden ook aanwezig bij de ingebruikstelling van de eerste kast, bij de Werkschuit. Vivon schonk deze twintigste AED aan onze stichting. Oechies en Smale memoreerden de goede samenwerking de afgelopen 10 jaren.

Code

De Wethouder telefoneerde met de reanimatietelefoon en kreeg de code van de AED kast. Vervolgens stelde hij deze AED kast in gebruik. De wethouder besloot: “Als gemeente bestuur zijn wij trots op deze stichting. Het is al vaker gezegd maar het kan niet vaak genoeg gezegd worden”. Last but not least werd de verzamelde pers bedankt door Oechies. “Zonder jullie berichtgeving, in het Groentje, DitisWijk en de Wijkse Courant, was het nooit mogelijk geweest om 20 vrij beschikbare kasten te realiseren en een kleine 200 vrijwilligers goed op te leiden om in geval van een calamiteit eerste harthulp te kunnen verlenen”. Bron: Ditiswijk.nl

Enquête zwembad

D122331e coalitiepartijen van SP, GroenLinks, PCG en PvdA willen de mening weten van de Wijkse bevolking over het plan voor een nieuw te bouwen zwembad. Op 300 willekeurig gekozen huisadressen is een brief van de fractievoorzitters van de vier betrokken politieke partijen verzonden met het verzoek aan de enquête mee te werken.

In de begeleidende brief schrijven de fractievoorzitters: “Wij hebben gemeend de Wijkse samenleving om haar mening te vragen. Wij kunnen dat onmogelijk aan iedere inwoner vragen daarom hebben wij willekeurig 300 adressen laten kiezen. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en de resultaten worden gepubliceerd in de lokale kranten”. De enquête moet een indruk geven hoe belangrijk de inwoners het zwembad vinden. Gekozen kan worden uit vijf bezuinigingsmogelijkheden om het zwembad te financieren, ondermeer op het openbare groen of de bibliotheek. Ook is er de vraag of men eventueel bereid is de OZB te verhogen. De uitkomsten moeten naast een inschatting over het te verwachten gebruik vooral uitwijzen wat de inwoners voor de bouw van het zwembad over hebben.
In de raadsvergadering van 5 januari praat de raad verder over het zwembad.