Kermis Wijk bij Duurstede op zondagmiddag open

De jaarlijkse kermis in de binnenstad van Wijk bij Duurstede is dit jaar opnieuw op zondagmiddag geopend. Het college heeft dat besloten na evaluatie van de proef die vorig jaar met zondags­openstelling is gedaan.

De kermis veroorzaakte vrijwel geen overlast en de kerkdiensten zijn niet verstoord, zo bleek uit de evaluatie. Die bestond uit enquêtes onder bewoners en ondernemers, enquêtes op de kermis zelf en nabesprekingen met alle belanghebbenden, onder wie de kermisexploitant, de politie en de Nationale Bond van Kermis­bedrijfshouders (Bovak).

Ook de kerkenraden van de hervormde gemeente en de protestantse gemeente is naar hun oordeel gevraagd. De Grote Kerk, waarvan beide gemeenten gebruikmaken, staat aan het kermisterrein, de Markt.

Wethouder H. Marchal van de Protestant-Christelijke Groepering (PCG) heeft om principiële redenen bij het besluit laten aantekenen dat hij tegen zondagsopenstelling van de kermis is. Verantwoordelijk wethouder 
W. Kosterman (GroenLinks) be­nadrukt dat de enquêtes vooral „heel leuke reacties opleverden.”

Een klein deel van de bewoners was minder positief over de zondag­middag, erkent Kosterman. „Ook met hen blijven we rekening houden. De kerkdiensten mogen niet verstoord worden. Gelukkig is gebleken dat dit niet gebeurd is. We blijven extra aandacht schenken aan de toegankelijkheid van de kerk.”

PCG en CDA probeerden vorig jaar het experiment met de zondagsopenstelling tegen te houden. De motie die zij daarvoor in de gemeenteraad indienden, werd met elf tegen zes stemmen verworpen.

PCG-raadslid M. Petri kan de uitkomsten van de evaluatie onder­schrijven. „Als PCG hebben we ook een enquête gehouden onder de omwonenden. We moesten vaststellen dat ze geen of nauwelijks bezwaar hadden tegen de kermis op zondag. Een rol heeft gespeeld dat er dit keer streng is toegezien op de naleving van de toegestane tijden. Bovendien heeft de kermis­exploitant alles in het werk gesteld om geen overlast te ver­oorzaken. Onze fractie zal de kermis ook dit jaar nauwlettend volgen.”

Ouderling M. van Wiggen van de hervormde gemeente, die zich vorig jaar als inspreker tijdens de gemeenteraadsvergadering tegen de proef uitsprak, bevestigt eveneens dat er rond de kermis geen problemen waren. „Iedereen hield zich keurig aan de afspraken. Ook dit jaar houden we de vinger aan de pols.” Bron refdag.nl

Lastenmeter niet, wel app

Een Lokale Lastenmeter wordt door het college van B en W niet aangeschaft. Wel wordt begin dit jaar gestart met een begrotingsapp, waarmee eenvoudig en inzichtelijk informatie kan worden gedeeld over de vragen ‘wat willen we bereiken’, ‘wat gaan we daarvoor doen’ en ‘wat gaat dat kosten’.

Dat antwoordt wethouder Hans Marchal op schriftelijke vragen van Marco Petri (PCG). Deze stelde voor om de Lokale Lastenmeter aan te schaffen. Dit middel geeft inwoners en bedrijven gemakkelijk inzicht in de hoogte van hun gemeentelijke belastingen. Daarbij kan worden ingespeeld op de individuele situatie. Ook kan een vergelijking worden gemaakt vanuit de eigen situatie met andere gemeenten. Daarnaast kunnen raadsleden door middel van het aanpassen van bedragen/tarieven inzicht krijgen in de meer of minder opbrengsten van doorgevoerde wijzigingen. Marchal “Ons college ziet daarom zeker voordelen voor de inwoners en bedrijven; het voordeel voor raadsleden blijft naar onze mening (nog) beperkt.” Wel gaat de gemeente starten met een begrotingsapp, waarmee eenvoudig en inzichtelijk informatie kan worden gedeeld over de vragen ‘wat willen we bereiken’, ‘wat gaan we daarvoor doe’ en ‘wat gaat dat kosten’. Deze stap willen we eerst afronden.” De kosten van de Lokale Lastenmeter bedragen zo’n 5.000 euro voor aanschaf en gebruiksklaar maken en 850 euro aan structurele vergunningen. Daarnaast moet voor onderhoud en beheer ook capaciteit worden vrijgemaakt. “Maar wij blijven de ontwikkelingen volgen.” Bron Wijksecourant

PCG stelt vragen over herstel kapotgereden bermen

Marco Petri stelde namens de PCG recent schriftelijke vragen over het herstellen van kapotgereden bermen. Petri: ‘De PCG heeft in het verleden geregeld de problematiek van de (kapotte) bermen aan de orde gesteld. Het vergt veel onderhoud om deze in een redelijk staat te houden. Bij de PCG-fractie kwam, gelet op het aantal keren dat de gaten moeten worden gedicht, de vraag opnieuw boven of het niet verstandig is om op veel meer stukken grastegels neer te leggen. De andere vraag heeft te maken met de afsluiting van het kruispunt in Doorn. Dit gaat enkele weken langer duren dan gedacht (in totaal dus ongeveer 2 maanden!) en sowieso is aan de bermen te zien dat het kruispunt in Doorn is afgesloten. Met name de Gooijerdijk, Langbroekerdijk en de (Boven)Wijkerweg hebben hieronder te lijden. Onze prangende vraag

De vragen

Petri: ‘Het onderhoud aan de bermen blijft intensief en als de bermen zijn opgevuld zijn er snel weer gaten te zien. Is het toch niet verstandiger om op meer gedeelten grastegels neer te leggen? In het verleden is dit steeds afgehouden maar misschien is het toch wel een zinvolle investering.’

Wethouder Hans Marchal antwoordt: ‘De keuze voor een type bermverharding is en blijft erg lastig. Het aanbrengen van grasbetontegels lijkt in veel gevallen een goede oplossing. Dit dient echter te worden gecombineerd met het aanbrengen van een goede fundering, aansluiting met het asfalt en voldoende grond (bermbreedte) achter de grasbetontegels om te voorkomen dat kieren tussen tegels en asfalt gaan ontstaan die gevaarlijk kunnen zijn voor fietsers. Als dit niet goed gebeurt is het risico groot dat er jaarlijks herstelkosten optreden. Grasbetontegels zouden op enkele plekken een verbetering kunnen zijn mits hier aan de voorwaarden van goede plaatsing kan worden voldaan. Er wordt in kaart gebracht waar grasbetontegels aangebracht zouden kunnen worden en hier komt een aparte investeringsaanvraag voor. Interessant om te vermelden is een nieuwe werkwijze op het gebied van bermverhardingen genaamd TerraStab. Deze werkwijze is vanuit financieel oogpunt aantrekkelijk en blijkt zeer duurzaam te zijn. Mogelijke locaties waar dit als pilot uitgevoerd zou kunnen worden zijn een deel van de Langbroekerdijk, de Rijndijk of de Lekdijk. Dit is wel afhankelijk van de aanwezigheid van kabels en leidingen en toestemming van het Hoogheemraadschap. Op basis van deze ervaringen kan dit plan verder worden uitgebreid en als fase 2 van het huidige plan van aanpak worden gezien. De pilot en de verdere uitwerking van dit plan wordt medio 2016 opgestart.’

‘Worden de bermen in het buitengebied, die kapot worden gereden als gevolg van de wegwerkzaamheden aan het kruispunt in Doorn, hersteld op kosten van de gemeente Utrechtse Heuvelrug?’, vraagt de PCG’er vervolgens.

Marchal: ‘De bermen van met name de Gooijerdijk zijn als gevolg van de wegwerkzaamheden erg beschadigd. Om het verkeer in goede banen te leiden is er een wegomleiding ingesteld die niet door onze gemeente gaat (omleiding via de snelweg Driebergen/Bunnik). Praktisch al het verkeer heeft echter gebruik gemaakt van de ‘sluiproute’ via de binnenwegen. Vanwege het feit dat de officiële wegomleiding niet door onze gemeente ging zijn er zijn er in principe geen kosten te verhalen op de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verantwoordelijk wethouder heeft zich in de media ook in deze zin uitgesproken. Zowel ambtelijk als bestuurlijk willen we toch het gesprek aangaan met onze buurgemeente om over de ‘Wijkse onkosten’ van circa € 10.000 te praten. Naar onze mening zijn er een aantal redenen waarom een tegemoetkoming in de kosten op zijn plaats is. Er is namelijk een regionaal periodiek overleg tussen onze omliggende gemeentes en de Provincie Utrecht waarbinnen infraprojecten en verkeersmaatregelen worden besproken. Het project van de Utrechtse Heuvelrug was hierin niet tijdig aangemeld. Twee weken voor de start van het werk werden we geïnformeerd waardoor we de gevolgen van dit project in de regio niet konden afstemmen. Op het laatste moment hebben we een investeringsproject van de Gooijerdijk (vervangen passeerplekken en bermonderhoud) nog kunnen uitstellen naar begin 2016. Ook heeft de wegafsluiting bijna twee keer zo lang geduurd als gepland en was het aanvankelijk de bedoeling om de werkzaamheden aan het kruispunt te combineren met de andere werkzaamheden die aan de N227 zijn verricht door de Provincie.’

‘Inmiddels is er door ons ook in het regionale overleg aandacht gevraagd voor de gevolgen van de werkzaamheden aan het Doornse kruispunt. Uitkomst van dit gesprek was dat de Utrechtse Heuvelrug het project gaat evalueren en verbeteringen gaat doorvoeren in de communicatie richting het regionaal overleg en het bijbehorend meldingssysteem (Local Traffic Control). Daarnaast wordt er in het voorjaar 2016 bekeken of het mogelijk is om voor infraprojecten in de regio een vorm van compensatie voor schade in te stellen.’  Bron Ditiswijk.nl

Oversteek per pont steeds duurder

Wijk bij Duurstede -De oversteek per pont wordt duurder, zo constateerde Marco Petri van PCG en hij stelde daar schriftelijke vragen over aan het college van B en W.

“Enige jaren terug is de Wijkse pont overgenomen door een ondernemer (Ton Paulus). Voor de gebruikers van de pont is er de afgelopen jaren nauwelijks iets veranderd of zijn er begrijpelijke kleine prijsverhogingen doorgevoerd. Naar nu blijkt is de veelgebruikte 40 rittenkaart van 57 euro vanaf 1 januari uit de verkoop is genomen. Alleen een 25 rittenpontkaart kan nu nog aangeschaft worden voor 42 euro. Dit is een prijsverhoging van 18 procent. Meerdere personen hebben de PCG fractie hierover benaderd of dit zomaar kan. Te meer omdat er geen alternatief is behalve omrijden over de brug bij Rhenen wat ongewenste extra milieubelasting met zich meebrengt.

Onder welke voorwaarden, met name met betrekking tot afspraken over kostenstijging van de oversteek, is destijds de Wijkse pont geprivatiseerd en overgenomen? Heeft de gemeente ‘drukmiddelen’ om de verhoging (deels) terug te draaien en kan de gemeente in gesprek gaan met de ondernemer om de 40 rittenpontkaart weer terug in de verkoop te laten komen? Bron: wijksecourant

De lokale lastenmeter

In het Binnenlands Bestuur van vorige week vond raadslid Marco Petri van de PCG een interessant bericht over de Lokale Lastenmeter. De Lokale Lastenmeter geeft inwoners en bedrijven inzicht in de bedragen die zij jaarlijks aan gemeentelijke belastingen betalen. Ook iets voor Wijk ?, is de vraag van Petri aan het college.

De Lokale Lastenmeter is een initiatief van de Rekenkamer van de gemeente Nijmegen. Inmiddels is het initiatief doorontwikkeld in samenwerking met een vijftal andere gemeenten. In beginsel zou nu iedere gemeente er in Nederland mee uit de voeten moeten kunnen. De Lokale Lastenmeter biedt inzicht in de belastingtarieven van de eigen en omliggende gemeenten. Er kan ook een raadsmodule worden toegevoegd die het voor de burger mogelijk maakt om op de stoel van de gemeenteraad plaats te nemen en belastingen te verhogen en te verlagen om te zien welke effecten dit heeft. Dit kan volgens raadslid Petri bijdragen aan bewustwording bij inwoners en bedrijven en meer begrip kweken voor het belastingbeleid van de gemeente. (“t Groentje)