Geen leges meer voor collectevergunningen

De PCG-fractie heeft recent vragen gesteld aan het college en gepleit voor het afschaffen van leges voor een collectevergunning. In antwoord op deze vragen laat het college weten dat de legesverordening wordt aangepast. Hierdoor behoeven er vanaf 2017 geen leges meer te worden betaald voor een collectevergunning. De PCG is blij dat het college de suggestie van de PCG overneemt. De opbrengst van een collecte is immers altijd voor een goed doel en er zijn veel vrijwilligers op de been om te collecteren. Per vergunning moest er €71,70 aan leges worden betaald. Afgezet tegen de opbrengst van de collecte en de inzet van de vrijwilligers is dit relatief een hoog bedrag. Met het afschaffen van de leges wordt een positief signaal afgegeven richting de organisaties, de vrijwilligers en de collectanten. Door de afschaffing van de leges loopt de gemeentekas € 639 aan inkomsten mis. Hier heeft de wethouder financiën ongetwijfeld een oplossing voor!

Eerste resultaten enquête breedband buitengebied

Gebiedscoöperatie O-gen onderzoekt samen met onder andere de gemeente Wijk bij Duurstede de mogelijkheid om glasvezel in het buitengebied aan te leggen. Hierbij is het belangrijk om te weten hoeveel mensen er daadwerkelijk in breedband zijn geïnteresseerd en wat de betalingsbereidheid is. Om hier achter te komen is er in het buitengebied een enquête gehouden. In Wijk bij Duurstede heeft bijna 60% van de bewoners van het buitengebied de enquête ingevuld en hiervan zegt 84% ‘ja’. Van de geënquêteerden zegt 9% ‘ik weet het (nu nog) niet’ en 7% zegt ‘nee’. Op het totaal van alle inwoners van het buitengebied betekent het dat bijna 50% nu al ‘ja’ zegt tegen breedband. Wethouder Marchal is aangenaam verrast door de uitkomst van de enquête: ‘De kans om breedband in het buitengebied te realiseren is nooit zo dichtbij geweest’. De wethouder spreekt vooral zijn dank uit richting de werkgroep en de buurtambassadeurs: ‘Zij gingen van deur tot deur om hun buurtgenoten enthousiast te maken met dit resultaat als gevolg!’

Kansen in Wijk voor stil anti-hagelkanon

Enkele jaren geleden kwam de vraag vanuit de Wijkse fruittelers of er anti-hagelkanonnen mochten worden geplaatst. Met een hagelkanon wordt geprobeerd hagelvorming in buien tegen te gaan en zo de oogst te beschermen. Door het overschrijden van de wettelijke geluidsnormen mochten de apparaten echter niet worden geplaatst. Inmiddels is er door het bedrijf Stefan Grob Audio & Electronics engineering, een nieuw stil anti-hagelkanon ontwikkeld. Dit apparaat is in weinig opzichten te vergelijken met het oude conventionele hagelkanon. Het stille type is een relatief klein, mobiel knalapparaat en wekt een elektronisch geluidssignaal op. Deze bastoon wordt gericht de lucht ingestuurd en dit is gunstig voor de beleving van het geluid ter hoogte van woningen. Wethouder Hans Marchal heeft zich sterk gemaakt voor het stille hagelkanon en heeft zich ook persoonlijk laten voorlichten door de ontwikkelaar. Er is inmiddels door een fruitteler een aanvraag ingediend en het college heeft besloten om onder voorwaarden aan plaatsing mee te werken. Wethouder Hans Marchal is blij met deze nieuwe ontwikkeling: ‘Van de kant van de gemeente zijn er geen belemmeringen, het is nu aan de telers zelf of ze dit type anti-hagelkanon in willen zetten’.

Goedkeurende accountantsverklaring bij jaarrekening 2015

Tijdens de raadsvergadering van 5 juli jl. heeft de gemeenteraad de jaarrekening en het jaarverslag 2015 vastgesteld. Bij de jaarstukken heeft de accountant, tot groot genoegen van wethouder van Financiën Hans Marchal, een goedkeurende verklaring afgegeven. De afgelopen jaren was dit ook het geval maar voor het jaar 2015 is dit best bijzonder. Acht op de tien gemeenten beschikt immers nog niet over een accountantsverklaring en het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft gemeenten een maand langer de tijd om hun jaarstukken te voorzien van een accountantsverklaring. Ondanks de verlening van de termijn is de verwachting dat er minder goedkeurende controleverklaringen zullen worden afgegeven. Door de decentralisatie van taken in het sociaal domein per 2015 is het verantwoordings- en controleproces over dat jaar ingewikkelder dan anders. Veel gemeenten hebben extra inzet moeten plegen om hun eigen verantwoording op tijd af te hebben. Daarnaast was het wachten op de controleverklaring van de SVB (Sociale Verzekeringsbank). De gemeente Wijk bij Duurstede heeft ook extra inzet gepleegd en het resultaat mag er zijn. Wethouder van Financiën Hans Marchal: ‘Ik ben blij met deze goedkeurende verklaring en complimenten voor de ambtenaren die hieraan hun steentje hebben bijgedragen!’

Toch windmolens?

De PCG maakt zich zorgen over de plaatsing van windmolens en heeft het college gevraagd om meer duidelijkheid. In november 2015 werden door de partij vragen gesteld over het evaluatierapport ‘windmolens Houten’. Na ruim een half jaar vraagt de PCG zich af wat de laatste stand van zaken is. Hoever is het met de plannen om een Houtens windpark te realiseren bij de Goyerbrug? Als dit gaat gebeuren komt er evenwijdig aan het Amsterdam-Rijnkanaal, net over de grens van Wijk bij Duurstede, een windmolenpark. Daarnaast worden ook geluiden gehoord dat aan de Wijkse kant van het Amsterdam-Rijnkanaal een initiatiefnemer bezig is. De PCG wijst er nogmaals op dat zowel de bevolking als de Wijkse raad zich een paar jaar geleden heeft uitgesproken tegen de plaatsing van windmolens.

Jaarrekening gemeente op orde!

Tijdens de raadsvergadering van 5 juli heeft de gemeenteraad de jaarrekening 2015 met een goedkeurende verklaring van de accountant vastgesteld. Op zichzelf niet schokkend. Wel bijzonder in de wetenschap dat acht op de tien gemeenten dat nog niet gelukt is. Door de decentralisatie van taken in het sociaal domein per 2015 is het verantwoordings- en controleproces over dat jaar ingewikkelder dan anders. Veel gemeenten hebben extra inzet moeten plegen om hun eigen verantwoording op tijd af te hebben. Daarnaast was het wachten op de controleverklaring van de SVB (Sociale Verzekeringsbank). De gemeente Wijk bij Duurstede heeft ook een tandje bijgezet en tot vreugde van wethouder Financiën Hans Marchal met een positief resultaat.

De PCG de boer op!

pcg-werkbezoek1De fractie en het bestuur van de PCG heeft een werkbezoek gebracht bij twee agrariërs. De nieuwe koeienstal bij familie van Laar aan de Amerongerwetering. Mooi om te zien hoe met hedendaagse duurzame techniek grote productie wordt bereikt en dat dit hand in hand gaat met diervriendelijk produceren. De fractie van de PCG informeerde naar de regelgeving en vroeg indringend naar wat beter kon vanuit de gemeentelijke overheid. Met een hoofd vol indrukken gingen we kijken bij de diervriendelijke varkensboer aan de Langbroekerdijk van Fam. Baauw. Ook daar werden we hartelijk ontvangen en kregen we een uitgebreide rondleiding. Dank aan beide bedrijven die ons bedrijven hebben laten zien en hun zorgen met ons hebben gedeeld.
Wilt u dat de PCG bij u op bezoek komt? Of wilt u het contact met de PCG-fractie? Neem dan contact op met G. Taute. De PCG hoopt binnenkort ook andere bedrijven te gaan bezoeken.

Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede brengen samenhang in ruimtelijke agenda buitengebied

OAfbeeldingp vrijdag 17 juni 2016 hebben wethouders Marchal (Wijk bij Duurstede), Geerdes (Houten), gedeputeerde Van de Berg (provincie Utrecht) en wethouder Zakee (Bunnik) de Ruimtelijke Agenda Gemeenten (RAG) van de provincie Utrecht ondertekend. Plaats van handeling was de Watertoren in Werkhoven. Met de ondertekening verklaren de gemeenten samen te zullen werken aan de ontwikkeling van een gezamenlijke, integrale visie op het buitengebied dat zij met elkaar delen: de Kromme Rijnstreek. Op de ruimtelijke agenda komen vraagstukken te staan als schaalvergroting in de landbouw, vrijkomende agrarische bebouwing, leefbaarheid van de kernen, bereikbaarheid van voorzieningen, ruimte voor recreatie en de ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

 

Wethouder Hans Marchal vertelt over Wijkse aanpak op Benchmark Huishoudelijk Afval

Op 22 juni jl. werd in Utrecht de Benchmark Huishoudelijk Afval voor gemeenten gehouden. Bij de benchmark draait het om vergelijken met en leren van elkaar. Omdat de gemeente Wijk bij Duurstede op het gebied van afvalscheiding flinke resultaten heeft geboekt (afvalscheidingspercentage is gestegen van 50% naar 67%), werd onze gemeente uitgenodigd om daar wat over te vertellen.

Het thema van de sessie was ‘PMD inzamelen in combinatie met frequentieverlaging restafval’. Voor deze deelsessie was veel belangstelling en wethouder Hans Marchal heeft, samen met zijn beleidsambtenaren’, het ‘geheim’ van de Wijkse aanpak prijs gegeven en toegelicht.