Voordracht Henk Vreeswijk als wethouder van Wijk bij Duurstede

Het bestuur van de Wijkse PCG draagt de heer Henk Vreeswijk (62 jaar) voor als wethouder in de gemeente Wijk bij Duurstede. Hij volgt Hans Marchal op die per 1 september 2021 zijn functie neerlegt.

Vreeswijk was van 2011 tot 2019 wethouder in de gemeente Scherpenzeel en daarvoor was hij 6 jaar wethouder in de gemeente Neder Betuwe. PCG voorzitter Janco Pitlo: ‘We zijn blij dat we Henk Vreeswijk, met zijn kennis en ervaring, bereid hebben gevonden om Hans Marchal op te volgen’.

Ook burgemeester Iris Meerts is blij dat er zo snel een opvolger voor Hans Marchal gevonden is: ‘we staan als gemeente voor belangrijke uitdagingen. Het is prettig dat we daar met een compleet college van B&W de schouders onder kunnen blijven zetten.’

Wie is Henk Vreeswijk?


Henk Vreeswijk woont in Dodewaard, is getrouwd en vader van twee zoons en één dochter. Hij werd in 2002 wethouder in de gemeente Kesteren, wat later de gemeente Neder Betuwe werd. Na 6 jaar maakte hij de overstap naar de gemeente Scherpenzeel waar hij tot 2019 wethouder was.

De PCG draagt Henk als wethouder voor aan de raad. In de raadsvergadering van 14 september 2021 wordt hij dan beëdigd. ‘Ik kijk er naar uit om voor de gemeente Wijk bij Duurstede aan de slag te gaan en me snel te verdiepen in wat er leeft en speelt. Dat doe ik op verschillende manieren, maar ik ben zeker van plan om ook veel op pad te gaan om persoonlijk met mensen in gesprek te gaan en te luisteren naar wat ze bezighoudt’, aldus Henk Vreeswijk.

Vertrek wethouder H. Marchal

Als Bestuur en Fractie van de PCG hebben we kennis genomen van het vertrek van onze wethouder Hans Marchal per 1 september 2021. Na 27 politieke jaren is er tijd voor een betere balans tussen werk en privé. Hij hoopt als projectmanager gebiedsontwikkeling aan de slag te gaan. Trots en dankbaar kijken wij terug voor alles wat hij voor onze partij en onze gemeente heeft betekend, we zijn hem daar veel dank voor verschuldigd. Hij bezint zich nog op zijn toekomstige rol bij de PCG. We wensen hem samen met zijn vrouw Thea Gods zegen toe voor de toekomst. Als PCG zijn we op dit moment bezig met het zoeken van een waardige vervanger.

Agrarische windmolens versus windturbines.

Het was in april 2019 dat ik schriftelijke vragen stelde over kleine windmolens voor agrariërs bij ons in de gemeente. Er zijn namelijk veel boeren die hun bedrijf verder willen verduurzamen om zo toekomstbestendig te kunnen blijven boeren. En onze agrariërs zijn toch mede degenen die ons prachtige buitengebied vormgeven en onderhouden.

Er is een principeverzoek gekomen van 6 initiatiefnemers voor de aanvraag van een kleine windmolen (as-hoogte 20 meter). Het college heeft er toen voor gekozen om niet per aanvraag een bestemmingsplanwijziging voor te stellen maar om beleid voor de hele gemeente op te stellen. Het provinciaal beleid biedt hier mogelijkheden voor. Er is een beleidsnota opgesteld en een ontwerp paraplubestemmingsplan welk inmiddels ter inzage hebben gelegen. Al met al een duidelijk verhaal waarin de (on)mogelijkheden worden aangegeven. 

Er is een informatieavond geweest waar veel inwoners online aanwezig waren, ik vond het mooi om te zien hoe deze vorm van vergaderen verliep. Het plan werd toegelicht en de presentatie van de agrariër was echt enthousiasmerend. De PCG is overtuigd van het nut van de agrarische windmolen voor de sector! Ook werd uitgelegd waar u met vragen terecht kunt en hoe zienswijzen konden worden ingediend. Het proces is heel transparant verlopen en de kritiek hierop is echt onterecht Wethouder en ambtenaren hebben dit voortreffelijk gedaan. De PCG betreurt de opstelling van de Stichting Behoud het Weteringgebied. We herkennen ons niet in hun kritiek en snappen niet wat hen beweegt om op deze manier te acteren. Het is een mooi gebied en iedereen wil dit zo houden! Daar doen een paar kleine agrarische windmolens niets van af! We hebben het dus niet over windmolens van 200 meter zoals ‘nepnieuws’ ons doet geloven. Onze agrariërs nemen de handschoen op en willen energieneutraal zijn. Ik hoop dat velen dit voorbeeld volgen en ook duurzame stappen zetten!

Na de beantwoording en verwerking van de zienswijzen komt het paraplubestemmingsplan al dan niet gewijzigd naar de gemeenteraad en gaan we het er uitgebreid over hebben! Om het verhaal de wereld uit te helpen dat er wel 100 kleine windmolens kunnen komen lijkt het de PCG goed dat het aantal wat geplaatst mag worden gemaximeerd wordt (25?) in het bestemmingsplan. 

Belangrijk om te weten is dat het paraplubestemmingsplan van de kleine windmolens bij agrariërs los staat van de RES (regionale energiestrategie). Dit is een regio brede strategie om te kijken hoe en waar we slim hernieuwbare energie kunnen opwekken. Hierover is al een bijeenkomst geweest en u kunt deze weken uw mening kwijt in een enquête over duurzame energie.

Hartelijke groet,

Arie van Vliet (PCG)

Uitleg over principeverzoek zonneveld Groenewoudseweg in Cothen

zonneveldHet college van b en w stemde op 14 april jl. in met een principeverzoek voor een zonneveld aan de Groenewoudseweg in Cothen. Daarna ontstond onrust onder de Cothenaren. Ze vragen zich af hoe met hun belangen rekening wordt gehouden. Vandaag boden enkele Cothenaren wethouder Hans Marchal daarom een petitie aan. Die was ondertekend door 250 inwoners. Wethouder Marchal: “De petitie heb ik uiteraard in ontvangst genomen. De betrokkenheid van de Cothenaren bij hun leefomgeving blijkt hier duidelijk uit. De aanbieders hebben mij vanmiddag verteld hoe ze zich voelen en waar ze zich zorgen om maken. Ik begrijp hun gevoelens en kan me goed voorstellen dat er vragen zijn. Zij voelen zich deels overvallen door de ontwikkelingen. Die ongerustheid kan ik niet bij hen wegnemen. Wel heb ik hen de procedure uitgelegd, want die was volgens mij niet  duidelijk.”

Een principeverzoek is nog geen aanvraag voor een vergunning

Het principeverzoek is een eerste toets of het initiatief binnen het beleid past. ”Op dit moment kan nog geen vergunning worden aangevraagd”, legt de wethouder uit. “De initiatiefnemer heeft van ons college namelijk eerst ‘huiswerk’ gekregen: een flink aantal voorwaarden, waaraan hun aanvraag moet voldoen. Een van die voorwaarden is bijvoorbeeld het betrekken van omwonenden. Daarom is het goed als BHM Solar en de omwonenden op korte termijn met elkaar in gesprek gaan. BHM Solar is aan zet om contact op te nemen met de omwonenden. Nu is namelijk het moment waarop de initiatiefnemer zorgen, vragen, wensen en bezwaren nog kan meenemen in het plan voor het zonneveld. Om rekening mee te houden bij een verdere uitwerking.”

Betrekken van de omgeving is belangrijk

Als bij de gemeente een officiële vergunningsaanvraag wordt ingediend voor een zonneveld, moet een initiatiefnemer duidelijk maken op welke manier de omgeving is betrokken. Dit is een belangrijk onderdeel in het toetsingsproces. Een initiatiefnemer kan bijvoorbeeld een informatieavond organiseren of op een andere manier met direct omwonenden spreken. In ieder geval moet duidelijk in de aanvraag staan hoe met de belangen van de omgeving rekening is gehouden.

Hoe gaat de procedure voor dit zonneveld nu verder?

Dit zijn de vervolgstappen na het indienen van het principeverzoek:

  • BHM Solar werkt het plan verder uit en betrekt hierbij de omgeving;
  • BHM Solar kan het plan indienen als officiële aanvraag voor een omgevingsvergunning;
  • De gemeente oordeelt of dit voldoende is om een ontwerpbesluit te nemen;
  • Als de gemeente instemt met de aanvraag, volgt de publicatie van de aanvraag en het ontwerpbesluit (op de gemeentepagina in ’t Groentje, op Overheid.nl en in de Staatscourant);
  • Na het nemen van een ontwerpbesluit organiseert de gemeente een informatieavond. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen dan een zienswijze voor het plan indienen;
  • Daarna neemt de gemeente een besluit over het plan en weegt hierin alle belangen mee;
  • Tegen dit besluit kunnen de indieners van een zienswijze nog beroep indienen.

Wat eraan vooraf ging

De  gemeente Wijk bij Duurstede wil in 2030 energieneutraal zijn. En vindt het belangrijk om samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven te kijken hoe dit op een zorgvuldige manier voor elkaar te krijgen is. Met oog en oor voor de verschillende belangen. Wijk bij Duurstede ontving verzoeken van bedrijven die hier zonnevelden willen aanleggen. Om deze aanvragen te beoordelen stelde de gemeente in samenwerking met een burgerpanel in 2019 beleid voor zonnevelden op. Hierin staat waar en onder welke voorwaarden een zonneveld mag worden aangelegd. Ook staat erin hoe omwonenden hierbij moeten worden betrokken. College en raad stelden het beleid daarna vast. Het burgerpanel kreeg complimenten voor hun inzet en resultaat.

Bron: Persbericht gemeente Wijk bij Duurstede 14-05-2020

Gemeente Wijk bij Duurstede werkt toe naar een betere restafvalscheiding

diftarGemeente Wijk bij Duurstede werkt toe naar een betere restafvalscheiding

Gisteravond stemde de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede in met het nieuwe grondstoffenbeleid 2020. De nadruk komt hierbij meer op de inzameling van gescheiden grondstoffen te liggen. Ook ging de raad akkoord met de nieuwe inzamelmanier voor restafval. Dit wordt diftar genoemd: gedifferentieerde tarieven op restafval. Dat betekent dat in de toekomst per huishouden geregistreerd wordt hoe vaak afval aangeboden wordt. Minder vaak aanbieden betekent lagere kosten.

De aanpak in twee stappen: diftar (fase 1) is in 2021 en fase 2 is voorlopig nog niet ingepland

In fase 1 voert de gemeente diftar in op restafval om een betere afvalscheiding te krijgen. Dit start waarschijnlijk op 1 januari 2021. Over anderhalf tot twee jaar bespreekt de gemeenteraad fase 2, het ‘omgekeerd inzamelen’. Het plan is om dan wijk voor wijk over te gaan van het aanbieden van restafval in kliko’s naar ondergrondse containers. Daarvoor moeten eerst allemaal ondergrondse containers in de drie kernen zijn geplaatst. Dat gaat niet zomaar: er moeten logische plekken voor worden aangewezen. Dat gaat per wijk, in samenwerking met de bewoners. De plaatsing van de ondergrondse containers kost veel tijd en voorbereiding. Als laatste worden de grijze kliko’s dan blauwe papierkliko’s.

Inwoners kunnen voor een deel bepalen hoeveel ze per jaar betalen aan hun afvalinzameling

Nu betalen alle huishoudens hetzelfde aan kosten. Er is geen verschil tussen wie veel of weinig restafval heeft. Bij diftar betalen huishoudens die veel restafval aanbieden iets meer. Huishoudens die weinig restafval hebben, betalen iets minder. Elke keer dat de grijze kliko wordt geleegd, wordt dit geregistreerd. Het belastingkantoor (BSR) legt dan een aanslag variabele afvalstoffenheffing op. Oftewel: de betreffende inwoners betalen hiervoor. Hoeveel het legen van de kliko per keer gaat kosten, moet nog worden berekend. Dit geldt ook per inworp in de ondergrondse containers, zoals nu in de binnenstad en bij hoogbouw. Verder besparen lukt door beter afval te scheiden.

Diftar zorgt voor een betere afvalscheiding en lagere kosten voor afvalverwerking

Wethouder Hans Marchal gelooft in deze aanpak: ‘Bijna de helft van de Nederlandse gemeenten heeft diftar met succes ingevoerd. Uit onderzoek blijkt dat zij een betere afvalscheiding èn lagere afvalbeheerskosten hebben. Als we dan later nog het omgekeerd inzamelen invoeren, dan levert dat de beste resultaten op. Maar eerst gaan we aan de slag met diftar. Natuurlijk moeten de inwoners er volgend jaar aan wennen. Dat zag ik ook bij de overgang naar het inzamelen van PMD. Ik ben er echter van overtuigd, dat dit gaat werken. We kunnen met zijn allen de restafvalinzameling betaalbaar houden.’

Er komt een passende regeling voor speciale groepen

Voor speciale groepen, zoals ouderen en gezinnen met kinderen in de luiers, komt maatwerk. Het kan namelijk niet zo zijn, dat deze groepen voor hele hoge kosten komen door de grote hoeveelheid (incontinentie)luiers.

Waarom voert de gemeente dit in?

De inzameling van restafval levert nog niet de gewenste resultaten op. De landelijke doelstelling is een hoger afvalscheidingspercentage (75% in 2020) en minder restafval. Dat komt neer op 100 kg restafval per inwoner dit jaar. De werkelijkheid in onze gemeente is anders: er wordt 67% afval gescheiden en per inwoner wordt gemiddeld per jaar 181 kilo restafval aangeboden. Daarom was een nieuw plan voor de afvalinzameling nodig. Het verwerken van restafval kost namelijk veel geld. In de toekomst wordt dit nog duurder. Door goed gescheiden in te zamelen en dus minder restafval te hebben, hoopt de gemeente de oplopende kosten enigszins tegen te gaan.

Wordt wethouder Marchal Beste Bestuurder van een kleine gemeente 2019? Stem mee!

HansMarchalvoorhetgemeentehuisBij de gemeente Wijk bij Duurstede zijn we trots op onze wethouder Hans Marchal: hij is genomineerd voor de verkiezing Beste Bestuurder van een kleine gemeente! Daarmee is hij één van de drie genomineerde wethouders in die categorie. Gunt u hem de overwinning? U kunt t/m 12 januari aanstaande op hem stemmen. (Ook op andere bestuurders uiteraard.) Het gaat om de vier categorieën: Beste Lokale Bestuurder, Beste Bestuurder van een kleine gemeente (minder dan 35.000 inwoners), Beste Bestuurder jonger dan 40 en de Best Bestuurde decentrale overheid. De verkiezing van Beste Bestuurders gaat uit van het vakblad Binnenlands Bestuur.

Redenen voor zijn nominatie Deze tekst staat te lezen op www.bestebestuurder.nl: ‘Hans Marchal wordt door stemmers omschreven als een daadkrachtig en deskundig bestuurder. Projecten weet hij tot een goed resultaat te brengen en heeft een zeer transparante wijze van besturen. Stemmers waarderen zijn eerlijkheid en betrouwbaarheid.’

Breng uw stem uit Stemmen kan op de website www.bestebestuurder.nl via de knop ‘Breng nu je stem uit’. Na het aanklikken van de stemknop staat wethouder Hans Marchal op de tweede pagina.

Veel bestuurders hebben gezorgd voor zijn nominatie Onderzoeksbureau Necker van Naem heeft voor de nominaties in opdracht van Binnenlands Bestuur een uitgebreid onderzoek gehouden. Alle burgemeesters, wethouders, griffiers, raadsleden, gemeentesecretarissen, Commissarissen van de Koning en leden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten kregen de vraag om mee te doen aan een online onderzoek. Hans Marchal eindigde daarbij in de top 3 van Beste Bestuurders van een kleine gemeente.

Op 16 januari wordt duidelijk of hij deze verkiezing heeft gewonnen Bij een Nieuwjaarsevenement van het Binnenlands Bestuur, Kompas 2020, volgt dan de ontknoping.

Motie CDA, PCG en SP tegen slibstort in Bosscherwaarden

WIJK BIJ DUURSTEDE De fracties van CDA, PCG en SP zien geen heil in grootschalige zandwinning en slibstort in de Bosscherwaarden. De drie fracties dienen hier tijdens de raadsvergadering van 15 oktober een motie over in. Reden is dat ze geen jarenlange activiteiten met onvoorziene risico´s willen steunen. Ook gaan er belangrijke agrarische gronden verloren en geeft vervuild slib grote risico´s. Dit motie is nu goed voor 8 van de 19 stemmen – wellicht dat anderen nog gaan aa547f50c9-c95d-4138-865b-5fb941279d7ensluiten.

Lees meer

Bosscherwaarden – Gokken met Bagger?

Al meer dan 10 jaar worden in Nederland voormalige zandwinputten volgestort met bagger en licht vervuilde grond. In totaal gaat het om minstens 100 miljoen kubieke meter dat in plassen terecht is gekomen.

Soms zitten er veel meer vervuilende stoffen in de bagger dan officieel is toegestaan, blijkt uit onderzoek van ZEMBLA, onderzoekscollectief SPIT en Follow the Money. Onthullende documenten van baggeraars en toezichthouders laten zien dat men het in de praktijk niet zo nauw neemt met regels en voorschriften.

Het ondieper maken van plassen wordt door overheidsorganisaties en natuurbeheerders gepresenteerd als een verbetering van de biodiversiteit, maar wetenschappers trekken dat ernstig in twijfel.

ZEMBLA onderzoekt: wat verdwijnt er in onze plassen en hoe is het toezicht daarop?

Kijk nu op: https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/waarom-verdwijnt-vervuilde-grond-in-onze-natuurplassen 

Zoiets moeten we toch niet willen in Wijk bij Duurstede.