Alles opeens effe anders..

IMG_8422Het coronavirus leek ons niet te deren en ver weg te blijven, maar nu is ons land ook getroffen door het virus. Iedereen is onrustig en er zijn vragen: ‘Waar gaat het heen? Hoe moet het allemaal?’

Niemand heeft dit ooit meegemaakt en de media staat er elke dag vol mee. Vergelijkingen met epidemieën van generaties of zelfs eeuwen geleden worden gemaakt. Dit is iets waar we allemaal niet meer mee rekenden.

Voor iedereen is het nu anders: veel bedrijven zijn gesloten, scholen zijn dicht en wat wordt er veel thuisgewerkt. Mooi om te zien hoe iedereen zijn verantwoordelijkheid probeert te nemen!

In de politiek zijn de prioriteiten ook even verlegd, het is nu geen periode om je partij te profileren. Het is nu juist het moment om samen de schouders eronder te zetten en niet te kissebissen. Diverse onderwerpen zijn opeens niet zo belangrijk meer…

Koester de momenten nu u veel samen met uw partner en/of gezin bent. In onze gemeente zijn al veel mooie initiatieven ontstaan om alleenstaanden en ouderen ook in deze moeilijke periode bij te staan. Iets om dankbaar voor te zijn. Denk zelf ook na of er iemand in u omgeving is die u weleens zou kunnen bellen om een klusje of iets dergelijks te doen.

Als christelijke partij mogen we in deze periode toch ook weten dat er ook wanneer het in het leven niet voorspoedig gaat, er altijd een Vader in de hemel is waar je met uw en/of jouw zorgen terecht kunt.

Laten we gehoor geven aan de oproepen van de (lokale) overheid en onze verantwoordelijkheid nemen.

Wij wensen u alle goeds en veel sterkte in deze moeilijke periode!

Arie van Vliet

Raadslid PCG

Toe aan vakantie?

IMG_8422De vakantie komt weer in zicht. Veel mensen werken toe naar de vakantie en hebben al hele plannen. In de gemeenteraad is het altijd nog even een drukke periode voor de zomer. Eerst de presentatie van de jaarrekening en dan aan de slag met de Kadernota. De Kadernota is het handvat waarmee het college de nieuwe begroting gaat opstellen.

Over vakantieplannen gesproken… Wat zijn uw plannen? Eigenlijk hoeven we heel niet ver weg te gaan. Verken onze prachtige gemeente, fiets eens door ons prachtige buitengebied en geniet van de mooie landschappen en kastelen. Bekijk onze dorpen eens door de bril van een toerist. Dwaal eens rond door ons prachtige pittoreske Wijk bij Duurstede. Zak neer op één van de vele terrasjes. U moet het echt eens doen. Onze eigen omgeving is vaak mooier dan we beseffen. We vinden het zo gewoon. Maar als je het eens wandelend of vanaf de fiets bekijkt, ziet u het heel anders.

Lees meer

Is de participatiesamenleving geslaagd?

Tijdens de eerste troonrede van Koning Willem Alexander in 2013 introduceerde hij de term ‘participatiesamenleving’. Onlangs kwam het evaluatierapport van de participatietrajecten in de afgelopen jaren naar de gemeenteraad. Tijdens een zogenaamde “themabijeenkomst” afgelopen maand zijn we dieper op dit rapport in gegaan.

Er zijn al tal van participatietrajecten gepasseerd, bekende hiervan zijn de Dorpsstraat Cothen, Placemaking Markt en er zijn er nog een aantal meer op te noemen. Participatie heeft als doel de burger beter te betrekken bij de planvorming zodat die niet voor een voldongen feit komt te staan. Op het gebied van ruimtelijke ordening juichen wij dit dan ook zeker toe.

Op het gebied van duurzaamheid is er nu gekozen voor een andere vorm, namelijk de burgerjury, deze moeten invulling gaan geven aan het toetsingskader zonnevelden. Dit toetsingskader zal dan de meetlat worden waaraan de gemeente initiatieven kan gaan toetsen. Wij zijn erg benieuwd hoe dit participatietraject gaat verlopen en naar het enthousiasme van de mensen die geloot worden voor de jury.

De gemeenteraad blijft echter altijd nodig, want er zijn altijd moeilijke besluiten waarbij belangen gewogen moeten worden. Met name wanneer gemeentebelangen zwaarder tellen dan persoonlijke belangen.

Nieuw vergadermodel

Ik weet niet of u weleens bent komen kijken of inspreken bij een raadvergadering? Dan was u zeker laat thuis. Bij een vergadering met een volle agenda was het helemaal niet vreemd als deze middernacht pas was afgelopen. Nu wordt er gelukkig gewerkt aan een nieuw vergadermodel.

Er zijn ook plannen om een half uur voorafgaand aan de raadsvergadering een soort inloop te houden voor de bevolking waar allerlei ideeën aan de aanwezige raadsleden en wethouders kunnen worden gemeld. Om u zo nog meer te kunnen betrekken bij de keuzes en plannen die er worden ontwikkeld.

Denk mee en participeer waar u kan. En kom gerust eens langs bij een raadsvergadering.

Arie van Vliet

IMG_8422PCG Wijk bij Duurstede

 

 

Wordt Wijk bij Duurstede een echte fietsstad?

MarcoDe PCG heeft bijna een jaar geleden in verkiezingstijd zich geprofileerd als fietspartij.

Het wordt echt tijd dat het fietsen gepromoot gaat worden. Ideeën zijn er genoeg: van betere verlichting op fietspaden, veilige oversteekplaatsen en fietsroutes van- en naar school tot voldoende fietsenstallingen. De eerste stappen zijn inmiddels gestart. De Markt gaat op de schop, de stoepranden zullen verdwijnen. De Grote kerk op de Markt zal worden aangelicht. De Binnenstad wordt aantrekkelijker om te vertoeven. De Markt wordt autoluw en de parkeerplaatsen zullen daar, op enkele gehandicaptenparkeerplaatsen na, verdwijnen. Er komen ook veel fietsenstallingen. Er zal dan wel regelmatig toezicht moeten komen om (te) langparkerende fietsen stelselmatig te verwijderen.

Dus voortaan met z’n allen, groot en klein naar de Binnenstad alleen met fiets!

Veel van deze zaken worden zichtbaar in het Gemeentelijk verkeer en vervoersplan (GVVP).

Het GVVP zal inzicht geven in verkeersknelpunten van zowel motorvoertuigen, fietsers maar wat mij betreft ook voetgangers. Ook het verbeteren van het Openbaar Vervoer, richting Amersfoort verdient de aandacht.

Na herhaaldelijk vragen door de PCG waar het GVVP bleef, komt er nu eindelijk een einde aan het wachten. Binnenkort wordt het plan aangeboden aan de gemeenteraad. De PCG is benieuwd naar de plannen en welke hotspots aangepakt gaan worden. Het blijft natuurlijk een spanningsveld tussen beperkte beschikbare (financiële) middelen en het aantal problemen op vervoersgebied.

Bij de behandeling van het GVVP in de gemeenteraad zal de PCG opnieuw aandacht vragen over het parkeren in woonwijken. De vele bestelbusjes en andere bedrijfswagens nemen veel parkeerruimte in beslag en zijn soms van dusdanig groot formaat dat het uitzicht wordt belemmerd voor wie daar wonen. Hiervoor een oplossing bedenken is niet eenvoudig. Echt handhaven zal moeilijk worden maar vraag uzelf eens af: vindt u het leuk als er een bestelbus van een ander vlak voor je deur geparkeerd staat? Het zou mooi zijn als we zonder regels rekening met elkaar houden en dus parkeren waar de minste overlast voor omwonenden ontstaat. Houdt u daar rekening mee?

We moeten met z’n allen meer op de fiets. Goed voor het milieu, bewegen is gezond en het is voor alle leeftijden maar dan moet het wel veilig zijn! Een mooie uitdaging voor de komende tijd.

Marco Petri

 

Bagger en nog eens bagger…

IMG_8422Het is al een tijdje oorverdovend stil wat betreft de Bosscherwaarden. Als je niet beter weet zou je denken dat het plan gedumpt is… Er zijn tal van verschillende politieke opvattingen rondom dit plan. De ene partij (lees: de PCG) wil de landbouwgrond niet opgeven, een andere partij wil juist graag ruim baan voor de natuurontwikkeling. Het hete hangijzer blijft! Wat voor baggerspecie zal er echt worden gestort?

In de praktijk blijkt dat de vervuilde bagger vaak veel plastic bevat. Staatsecretaris Van Veldhoven heeft vorige week daarom al aangekondigd dat er strenger beleid komt. Tot op heden mag er 20% ‘bodemvreemd materiaal’ inzitten. Vanaf 2019 mag grond en bagger nog maar minieme hoeveelheden plastic en piepschuim bevatten.

Echter naar aanleiding hiervan is een motie aangenomen in de Tweede Kamer om de gemeenten te vragen onmiddellijk te stoppen met het storten van baggerslib in plassen. Dit zal toch ook consequenties hebben voor de (mogelijke) slibstort in de Bosscherwaarden? Moeten wij dit met z’n allen überhaupt wel willen? We moeten toch geen ‘zooi’ in de grond wegstoppen? We hebben hopelijk toch wel geleerd van het verleden?

Het lijkt voor de PCG onvermijdelijk om ‘nee’ te gaan zeggen tegen de ontzanding en slibstort. Het plan ‘Bosscherwaarden’ heeft naast de gevaren die er aan het vervuilde slip gekoppeld zitten nog meer nadelen. De agrariërs raken ruim honderd hectare agrarische grond kwijt en de omwonenden zijn bang dat ze nog jarenlang in een ‘bouwput’ moeten leven. En er zijn nog wel wat risico’s te noemen.

Voor de PCG is de compensatie middels een recreatiestrand en een zwemplas vlak naast de Wijkse stadhaven, hoe aantrekkelijk het ook lijkt, volstrekt onvoldoende. Een ‘baggerplan’ accepteer je toch niet?

Arie van Vliet

PCG Wijk bij Duurstede

Jeugdzorg, ons zorgenkindje…

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor Jeugdzorg. De uitgangspunten waren prachtig: eigen verantwoordelijkheid, de-medicaliseren, één gezin-één plan en juiste hulp op maat. In Den Haag werd er niet bij gezegd dat het ‘gewoon’ een drastische bezuinigingsmaatregel is! De gemeenten betalen nu de rekening. Zo ook Wijk. Het tekort over de jaren 2017 en 2018 bedraagt zo’n € 1,6 mln.!

In Wijk bij Duurstede is de Jeugdzorg destijds voortvarend opgepakt. Er is een Loket Wijk waar u voor al uw zorgvragen naar toe kunt. De eerste twee jaar leken dIMG_8422e kosten gedekt te kunnen worden met de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. Het beeld wordt, nu alles een beetje begint te landen, steeds slechter. Sterker, de kosten in het hele Sociale Domein lopen fors uit de klauw en zijn onhoudbaar. De hele gemeentebegroting ‘zucht’ hieronder!

Het Sociaal Domein zit zeer complex in elkaar. Er zijn veel regels, veel contracten, veel zorgpartijen en samenwerkingsverbanden. Dit maakt het lastig om verandering aan te brengen, maar het moet! De PCG is benieuwd welke maatregelen er voortvloeien uit de actie ‘Grip op het Sociaal Domein’.

Gelukkig speelt dit probleem niet alleen voor Wijk. Alle gemeenten worstelen ermee! Toch blijft het vanuit Den Haag oorverdovend stil. Ondanks oproepen van gemeenten en de VNG blijft de portemonnee dicht en worden weeffouten in de wet nauwelijks hersteld. Heeft u Prinsjesdag gevolgd? Iedereen gaat er in koopkracht op vooruit! Hoezo? De rekening wordt wel betaald door de gemeenten en hiermee ook door u! Wanneer worden ze wakker in Den Haag?

Als kersvers raadslid zie ik de plannen uit het coalitieakkoord in de prullenbak in verdwijnen of ze worden uitgesteld. De begroting moet immers sluitend worden gemaakt. Wilt u met me meedenken? Moet er nog meer bezuinigd worden, en zo ja, waar? Of moet toch bijvoorbeeld de OZB omhoog? De rek begint er toch echt uit te gaan. Ik hoop op goed nieuws vanuit Den Haag maar de Septembercirculaire is ook alweer een negatief verhaal…

Arie van Vliet

PCG Wijk bij Duurstede

 

 

De PCG de boer op!

pcg-werkbezoek1De fractie en het bestuur van de PCG heeft een werkbezoek gebracht bij twee agrariërs. De nieuwe koeienstal bij familie van Laar aan de Amerongerwetering. Mooi om te zien hoe met hedendaagse duurzame techniek grote productie wordt bereikt en dat dit hand in hand gaat met diervriendelijk produceren. De fractie van de PCG informeerde naar de regelgeving en vroeg indringend naar wat beter kon vanuit de gemeentelijke overheid. Met een hoofd vol indrukken gingen we kijken bij de diervriendelijke varkensboer aan de Langbroekerdijk van Fam. Baauw. Ook daar werden we hartelijk ontvangen en kregen we een uitgebreide rondleiding. Dank aan beide bedrijven die ons bedrijven hebben laten zien en hun zorgen met ons hebben gedeeld.
Wilt u dat de PCG bij u op bezoek komt? Of wilt u het contact met de PCG-fractie? Neem dan contact op met G. Taute. De PCG hoopt binnenkort ook andere bedrijven te gaan bezoeken.

De vakantie zit er weer op.

De vakantie zit er weer op.

Een heerlijke zomer, genieten van Gods schepping van elkaar het gezin. De scholen zijn weer begonnen en zo gaat iedereen weer actief aan het werk.

Zo ook de gemeenteraad! Er wachten weer interessante uitdagingen.

Op 4 september starten we met een calamiteitenoefening met betrekking tot Jeugdzorg.

Zaterdag 19 september gaan het voltallige bestuur van de PCG diverse kadercursussen volgen in Hoevelaken georganiseerd door de SGP. Natuurlijk hebben we ook de reguliere raadsvergadering op 8  en 29 september. De maandagen daarvoor hebben we natuurlijk ons fractieoverleg, We worden altijd gastvrij ontvangen ten huize van Hans Vervat op de Weidedreef. U bent natuurlijk van harte welkom om mee te denken wat er moet gebeuren in onze mooie gemeente.

Bijvoorbeeld de verbreding van de dorpsstraat in Cothen…!  We zijn benieuwd naar uw mening.

30 september een bijeenkomst over Biga, u weet wel, die organisatie die in handen is gekomen van diverse gemeente  en waar geprobeerd wordt om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zinvol werk te verschaffen.

Op 6 oktober staat de voorbespreking van de begroting gepland.

Al snel gevolgd door een extra voorbespreking op 7 oktober over de ontwikkelingen met betrekking tot een zwembad. Komt tie er wel of komt tie er niet…? Ik ben benieuwd naar de plannen van ZIG en Wijk zwemt.

Al met al staan we in de startblokken voor een periode met veel overleg, in afhankelijkheid van God mogen we dit werk verrichten allemaal ten dienste van de inwoners van deze mooie gemeente Wijk bij Duurstede.

Ook de komende periode hebben we Gods onmisbare zegen nodig. Wilt u ons als PCG gedenken in uw gebeden?

Marco Petri.

raadslid PCG

Algemene beschouwing t.b.v. kadernota 2016-2019

Het college is goed op weg maar moet het financieel nog kalm aan doen.

Het is al weer een ruim een jaar geleden sinds de gemeenteraadsverkiezingen.

Het college stond voor de volgende uitdaging: De begroting moest sluitend gemaakt worden (na een paar maanden bleek dat het financiële gat was op gelopen van €1 mln tot €1,8 mln!), er waren grote risico’s m.b.t. de transities in het sociaal domein (met name Jeugdzorg) en de gemeente had en heeft zeer beperkte reserves.

Snelle actie was dus geboden! Afgesproken was dat de pijn direct in het begin zou worden genomen om daarna eventueel weer toe te komen aan nieuw beleid.

Nu ruim een jaar verder constateer ik met tevredenheid dat er veel werk verzet is door dit college.

Ik noem een paar punten:

De begroting 2015 en de kadernota 2016 zijn sluitend, de pijn is redelijk eerlijk verdeeld en de voorbereidende discussies hebben in alle openheid plaats gevonden.

Ten aanzien van de transities op het sociaal domein constateer ik dat de inkomsten van met name de Jeugdzorg fors achteruit gaan. ( in 2016 een kleine €900.000 minder ten opzichte van 2015 )

Ik constateer dat door grondige voorbereidingen de financiële risico’s in het sociaal domein inmiddels overzienbaar zijn en dat door alert reageren zelfs het grootste deel van de bezuiniging op huishoudelijke hulp kon worden teruggedraaid. Er worden bij de gemeente ook weinig klachten gehoord. Ook al zijn we er nog niet, ( de feitelijke kosten 2015 zijn door late facturering van de instellingen nog niet goed in beeld) het is tot nu toe een prestatie waar menige gemeente jaloers op is. Zie ook de erkenning van Wijk als “ Gouden gemeente”.

Andere wapenfeiten

Het college heeft verder het Bestemmingsplan Buitengebied tot een goed einde weten te brengen. Een klus waarbij enerzijds getracht is t.b.v. de agrariërs het maximale aan ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden te realiseren en anderzijds recht gedaan moest worden aan eisen ruimtelijke ordening en van natuur en milieu. Veel overleg met partijen heeft uiteindelijk geleid tot een voor alle partijen gedragen plan.

Het college is doende met de samenleving een Milieu en Duurzaamheidsprogramma op te stellen

Het gevoelige onderwerp: mogelijke ontgronding en slibstort in de Bosscherwaarden is door het college op de agenda gezet om een open discussie daarover te voeren nu dat nog kan. Momenteel loopt een feitenonderzoek (O.A. een MER- rapportage) en de keus in het najaar is wat betreft de PCG: ontgronden met een stuk maatschappelijke compensatie op basis van projecten uit de visie rivierfront, of niets doen. ( tenzij er uit andere bron geld komt)

Een onderzoek over de voor en nadelen van een ambtelijke fusie met Houten is opgestart.

De reorganisatie van het ambtelijk apparaat is vlot getrokken waardoor de voorgenomen doelen in 2017 naar verwachting worden gehaald.

Een ondernemersfonds is opgericht en gaat ( zij het aarzelend) van start.

De discussie over toekomstbestendige goede verhouding tussen winkelcentra en de binnenstad loopt met belanghebbenden.

Met betrekking tot de woningbouw constateer ik dat de kansen die er nog wel zijn met creativiteit worden gepakt.

Alles overziende constateer ik voorzitter, dat dit college de zaken bij de naam noemt en daadkracht paart aan gevoel voor solidariteit en openheid.

Dan nu inhoudelijk de kadernota 2016 – 2019:

Deze toont zwarte cijfers. Het beeld is ten opzichte van een jaar geleden in gunstige zin gewijzigd met name door bijstellingen van de uitkering uit het gemeentefonds.

Wat er nu niet of nauwelijks verklaarbaar bij is gekomen kan echter ook zo weer teruggedraaid worden. De grilligheid van de uitkering gemeentefonds is een risico.

Er zijn echter nog andere redenen om niet nu al, die overschotten te gaan uitgeven.

Dan hebben we het over:

  • loon/prijscompensatie is bijvoorbeeld nog niet verwerkt in de uitgaven.
  • Risico’s bijv. m.b.t. Mariënhoeve
  • Kosten verbonden aan een concentratie van de Bibliotheek en Binding in het gemeentehuis

Daarnaast komen er een aantal zaken op ons af die geld gaan kosten, maar deels net buiten de planperiode van de kadernota vallen. Ik heb het dan over:

  • extra investeringen op grond van het IBOR ( bruggen),
  • De lasten samenhangend met de investeringen van het I.H.P. t.b.v. het Primair Onderwijs ( ca. + 200K.
  • Eventueel een investering in de milieustraat of de verplaatsing daarvan
  • Eventuele kosten verbonden aan herstructurering van de winkelcentra.

Al met al redenen genoeg niet nu al extra claims te leggen op de financiële ruimte.

Wij zouten onze in de voorbespreking geuite wensen t.a.v. versterking van het milieubeleid dan ook op tot er financieel meer duidelijk is.

Het standpunt van de PCG is dan ook: laat het college ‘rustig’ zijn werk doen en laten we de eerste doorrekeningen van de begroting ( met hardere cijfers ) afwachten.

Nog even iets een zwembad: de kaders voor ontwikkeling zijn bepaald en meegenomen in deze kadernota. Er wordt hard gewerkt aan voorstellen, het college is in gesprek met partijen maar er is nog geen uitgewerkt plan. Omdat ook de gemeentefinanciën nog met onzekerheden zijn omgeven willen wij nu geen uitspraak doen over het zwembad.

Wij stemmen derhalve van harte in met de lijn van deze zeer goed leesbare en op het juiste niveau geschreven kadernota.

Tenslotte: Ik wens het college van burgemeester en Wethouders Gods wijsheid toe bij de uitvoering van hun taken tot Heil van deze gemeente.

Gerrit Taute, Fractievoorzitter PCG

Blog Marco, Proef kermis op zondag!

Het is nu mijn beurt om mijn ervaringen in de Wijkse politiek aan het papier/website toe te vertrouwen. Het is ongelofelijk hoe snel de tijd voorbij gaat. Het is alweer een jaar geleden dat er verkiezingen waren en dat onverwachts Hans Marchal wethouder werd.

Wie o wie zou het ontstane gat opvullen in de fractie? Na een volledige raadsperiode 1998-2002 als gemeenteraadslid aan de zijde van Hans ooit meegedraaid te hebben had ik niet gedacht dat ik nog een keer gemeenteraadslid zou worden. Nu in de bank als coalitiepartij met als fractievoorzitter Gerrit Taute.

Wat viel mij op? Sinds 2002 heeft het dualisme intrede gedaan, is alles digitaal geworden (Alles gaat nu via een tablet!) De gemeente veranderd in een regiegemeente, ambtelijke fusie met Houten, participatiemaatschappij, participatieladder. De veranderingen gaan in een hoog tempo!

Actueel – Proef met kermis op zondag!

Met het twee keer indienen van schriftelijke vragen en het indienen van een motie over de proef met kermis op zondag was het de afgelopen een drukte van belang. Je word tijdens je dagelijks werk gebeld door journalisten zelfs van een landelijke krant. Het leek wel kermis in de gemeenteraad. Met een goede inspreker Matthijs van Wiggen namens de Hervormde gemeente is geprobeerd de gemeenteraad op andere gedachten te brengen. Uiteindelijk heeft de motie (ondersteund door de CDA fractie) het niet gered. Jammer, maar de raadsleden van de andere fractie hadden begrip en worstelden flink met de motie. De strijd is nog niet gestreden na de proef komt er een brede evaluatie.

6 raadsleden stemden voor de motie. (dus vóór het niet uitvoeren van de proef met kermis op zondag) Een raadslid bleek achteraf per abuis verkeerd te hebben gestemd en zou ons anders hebben ondersteund. Dus eigenlijk 7 van de 17 (er waren 2 raadsleden afwezig)

Veel fracties werden door de wethouder Wil kosterman over de drempel getrokken omdat het een proef/experiment betrof en omdat er uitgebreid geëvalueerd gaat worden.

Het viel me op dat veel fracties en de wethouder vonden dat de kerkdiensten gevrijwaard moesten blijven van verstoringen. Of men zich realiseert dat ook opbouwen en afbreken kan leiden tot verstoringen was minder duidelijk.

Zowel de kerkbesturen en omwonenden zullen dit dossier blijven volgen en zo nodig dit heikele punt opnieuw onder de aandacht brengen.

Tot slot:.

Vindt u christelijke politiek belangrijk in Wijk bij Duurstede?

Kom dan ook eens naar het fractieoverleg, denk en praat mee.

Van harte welkom!

Marco Petri, Raadslid PCG