Algemene beschouwing t.b.v. kadernota 2016-2019

Het college is goed op weg maar moet het financieel nog kalm aan doen.

Het is al weer een ruim een jaar geleden sinds de gemeenteraadsverkiezingen.

Het college stond voor de volgende uitdaging: De begroting moest sluitend gemaakt worden (na een paar maanden bleek dat het financiële gat was op gelopen van €1 mln tot €1,8 mln!), er waren grote risico’s m.b.t. de transities in het sociaal domein (met name Jeugdzorg) en de gemeente had en heeft zeer beperkte reserves.

Snelle actie was dus geboden! Afgesproken was dat de pijn direct in het begin zou worden genomen om daarna eventueel weer toe te komen aan nieuw beleid.

Nu ruim een jaar verder constateer ik met tevredenheid dat er veel werk verzet is door dit college.

Ik noem een paar punten:

De begroting 2015 en de kadernota 2016 zijn sluitend, de pijn is redelijk eerlijk verdeeld en de voorbereidende discussies hebben in alle openheid plaats gevonden.

Ten aanzien van de transities op het sociaal domein constateer ik dat de inkomsten van met name de Jeugdzorg fors achteruit gaan. ( in 2016 een kleine €900.000 minder ten opzichte van 2015 )

Ik constateer dat door grondige voorbereidingen de financiële risico’s in het sociaal domein inmiddels overzienbaar zijn en dat door alert reageren zelfs het grootste deel van de bezuiniging op huishoudelijke hulp kon worden teruggedraaid. Er worden bij de gemeente ook weinig klachten gehoord. Ook al zijn we er nog niet, ( de feitelijke kosten 2015 zijn door late facturering van de instellingen nog niet goed in beeld) het is tot nu toe een prestatie waar menige gemeente jaloers op is. Zie ook de erkenning van Wijk als “ Gouden gemeente”.

Andere wapenfeiten

Het college heeft verder het Bestemmingsplan Buitengebied tot een goed einde weten te brengen. Een klus waarbij enerzijds getracht is t.b.v. de agrariërs het maximale aan ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden te realiseren en anderzijds recht gedaan moest worden aan eisen ruimtelijke ordening en van natuur en milieu. Veel overleg met partijen heeft uiteindelijk geleid tot een voor alle partijen gedragen plan.

Het college is doende met de samenleving een Milieu en Duurzaamheidsprogramma op te stellen

Het gevoelige onderwerp: mogelijke ontgronding en slibstort in de Bosscherwaarden is door het college op de agenda gezet om een open discussie daarover te voeren nu dat nog kan. Momenteel loopt een feitenonderzoek (O.A. een MER- rapportage) en de keus in het najaar is wat betreft de PCG: ontgronden met een stuk maatschappelijke compensatie op basis van projecten uit de visie rivierfront, of niets doen. ( tenzij er uit andere bron geld komt)

Een onderzoek over de voor en nadelen van een ambtelijke fusie met Houten is opgestart.

De reorganisatie van het ambtelijk apparaat is vlot getrokken waardoor de voorgenomen doelen in 2017 naar verwachting worden gehaald.

Een ondernemersfonds is opgericht en gaat ( zij het aarzelend) van start.

De discussie over toekomstbestendige goede verhouding tussen winkelcentra en de binnenstad loopt met belanghebbenden.

Met betrekking tot de woningbouw constateer ik dat de kansen die er nog wel zijn met creativiteit worden gepakt.

Alles overziende constateer ik voorzitter, dat dit college de zaken bij de naam noemt en daadkracht paart aan gevoel voor solidariteit en openheid.

Dan nu inhoudelijk de kadernota 2016 – 2019:

Deze toont zwarte cijfers. Het beeld is ten opzichte van een jaar geleden in gunstige zin gewijzigd met name door bijstellingen van de uitkering uit het gemeentefonds.

Wat er nu niet of nauwelijks verklaarbaar bij is gekomen kan echter ook zo weer teruggedraaid worden. De grilligheid van de uitkering gemeentefonds is een risico.

Er zijn echter nog andere redenen om niet nu al, die overschotten te gaan uitgeven.

Dan hebben we het over:

  • loon/prijscompensatie is bijvoorbeeld nog niet verwerkt in de uitgaven.
  • Risico’s bijv. m.b.t. Mariënhoeve
  • Kosten verbonden aan een concentratie van de Bibliotheek en Binding in het gemeentehuis

Daarnaast komen er een aantal zaken op ons af die geld gaan kosten, maar deels net buiten de planperiode van de kadernota vallen. Ik heb het dan over:

  • extra investeringen op grond van het IBOR ( bruggen),
  • De lasten samenhangend met de investeringen van het I.H.P. t.b.v. het Primair Onderwijs ( ca. + 200K.
  • Eventueel een investering in de milieustraat of de verplaatsing daarvan
  • Eventuele kosten verbonden aan herstructurering van de winkelcentra.

Al met al redenen genoeg niet nu al extra claims te leggen op de financiële ruimte.

Wij zouten onze in de voorbespreking geuite wensen t.a.v. versterking van het milieubeleid dan ook op tot er financieel meer duidelijk is.

Het standpunt van de PCG is dan ook: laat het college ‘rustig’ zijn werk doen en laten we de eerste doorrekeningen van de begroting ( met hardere cijfers ) afwachten.

Nog even iets een zwembad: de kaders voor ontwikkeling zijn bepaald en meegenomen in deze kadernota. Er wordt hard gewerkt aan voorstellen, het college is in gesprek met partijen maar er is nog geen uitgewerkt plan. Omdat ook de gemeentefinanciën nog met onzekerheden zijn omgeven willen wij nu geen uitspraak doen over het zwembad.

Wij stemmen derhalve van harte in met de lijn van deze zeer goed leesbare en op het juiste niveau geschreven kadernota.

Tenslotte: Ik wens het college van burgemeester en Wethouders Gods wijsheid toe bij de uitvoering van hun taken tot Heil van deze gemeente.

Gerrit Taute, Fractievoorzitter PCG

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.