Begroting: Voor het eerst geen bezuinigingen nodig.

Wijk bij Duurstede – Het college heeft de begroting ‘Samen daadkrachtig verder’ voor 2016 vastgesteld. Er ligt een sluitende meerjarenbegroting klaar voor vaststelling door de raad, zonder dat er sprake is van bezuinigingen en extra lastenverzwaring.

  Hans Marchal, wethouder Financiën, is hierover tevreden: ‘De afgelopen jaren hebben we steeds moeten vertellen dat we niet om noodzakelijke bezuinigingen en lastenverzwaringen heen konden. Voor het eerst sinds jaren stijgen de lasten voor de burger nauwelijks. De stijging bedraagt 1% incl. inflatiecorrectie en er zijn geen aanvullende bezuinigingen nodig. Bij de kadernota was al verwacht dat de algemene uitkering positief bijgesteld zou gaan worden voor onze gemeente en dit is gebeurd. Daarnaast heeft het ingezette beleid zijn vruchten afgeworpen. Behoedzaamheid blijft wel geboden.’ De wethouder geeft dan ook aan: ‘Met het oog op toekomst wordt er in de jaren 2016 en 2017 al gespaard voor grootschalige investeringen in het onderwijs en de openbare ruimte en wordt er geld apart gehouden om mogelijke tegenvallers op te vangen. De incidentele voordelen gaan we als buffer voor de komende jaren gebruiken, zodat we wat meer vet op de botten krijgen.’

Samenwerking
Burgemeester Tjapko Poppens geeft aan dat er nog meer wordt samengewerkt met inwoners en ondernemers : ‘Ik ben ervan overtuigd dat u zult merken dat de gemeente steeds beter aansluit bij de snelle veranderingen en behoeften van u als inwoner of ondernemer. De maatschappij blijft veranderen en wij veranderen mee.’

Zelfredzaamheid
In het begrotingsvoorstel aan de gemeenteraad staat dan ook dat zelfredzaamheid en participatiemogelijkheden van inwoners uitgangspunten zijn. Wethouder Jan Burger zegt hierover: ‘De gemeente gaat dit actief bevorderen, maar wil daarnaast ook een schild vormen voor wie -om wat voor reden dan ook- niet mee kan doen in de Wijkse samenleving. Daarbij maakt het niet uit of het voor korte of langere tijd is. Inwoners kiezen er in principe niet voor om geen deel te kunnen uitmaken van de Wijkse samenleving, waardoor een sociaal isolement dreigt. Als gemeente kunnen we daar een positieve rol in spelen.’ Omdat de sociale werkvoorziening per 1 januari 2016 de verantwoordelijkheid van gemeenten wordt, is het straks eenvoudiger om lokaal betere verbindingen te leggen tussen zorg, participatie en bedrijfsleven. Het college geeft verder in de begroting 2016 aan, dat het inzet op een versterking van de werkgelegenheid en het nader verbinden van de Participatiewet aan lokale bedrijven en organisaties.

Ondernemersfonds
Het Ondernemersfonds krijgt verder handen en voeten, zodat het de basis vormt, waaruit mooie initiatieven kunnen ontstaan. Wethouder Wil Kosterman vindt het belangrijk dat er nu meer wordt ingezet op de kracht van de binnenstad: ‘De vitaliteit van onze binnenstad krijgt in 2016 meer aandacht, waarbij een grote rol is weggelegd voor de lokale ondernemers en vastgoedeigenaren. Het doel is om de Wijkse binnenstad nog aantrekkelijker te maken, zodat meer mensen hier gaan genieten van het winkelen, recreëren, wonen en werken. Daarnaast worden de buurtcentra de komende tijd opgeknapt, waardoor inwoners ook dicht bij huis in een prettige omgeving hun inkopen kunnen doen.’
‘We willen de komende periode jaarlijks zo’n 110 tot 130 woningen bouwen, zoals we ons dat hebben voorgenomen,’ zegt wethouder Jan Burger. ‘Daarbij wordt gekeken aan welk type woningen behoefte is. Het gaat vooral om woningen voor ouderen, starters en één- en tweepersoonshuishoudens. Ook de vluchtelingenhuisvesting behoeft de nodige aandacht.’

Lokaal maatwerk
Lokaal maatwerk wordt toegepast op het gebied van veiligheid, omdat bewezen is dat dit het beste werkt. Burgemeester Tjapko Poppens voegt hieraan toe: ‘Ook bij veiligheid zetten we ons als gemeente in om resultaten te bereiken. Niet alleen de politie en brandweer leveren hier een bijdrage aan, maar ook inwoners (via Burgernet) en andere partners in de veiligheidsketen (zorginstellingen) dragen hun steentje hieraan bij. Waar nodig treden we sturend op, maar het accent ligt bij de gemeente ook steeds meer op het voorkomen van incidenten.’
Op 6 oktober 2015 debatteert de gemeenteraad over de voorliggende begroting, waarna op 10 november a.s. de uiteindelijke begroting kan worden vastgesteld. Bron: Gemeente Wijk bij Duurstede

 

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.