COLLEGE BLIJ MET VOORGENOMEN PLANNEN GRAVENBOL

Geschreven door Gemeente Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 21 april 2013. Recent stelde Hans Marchal, fractievoorzitter van de PCG,schriftelijke vragen over de voorgenomen plannen voor recreatiegebied de Gravenbol. De PCG uitte hiermee zorgen ten aanzien van de geplande evenementen, horeca, infrastructuur, natuur en zondagsrust.

Horeca

‘Op 11 december 2012 heeft B&W besloten in beginsel positief te staan ten opzichte van het uitwerken van een 6-tal evenementen en 1 wat groter evenement als pilot. Tevens heeft de gemeente in het kader van een planologische procedure een positief besluit genomen op het principeverzoek van Stichting WijknogLeuker om een horecavoorziening (150 m2) gedurende het seizoen toe te staan’, aldus wethouder Robbert Peek. ‘De gemeenteraad is hierover middels een memo geïnformeerd. Het vergunningtraject voor deze activiteiten loopt nog. De plannen voor de Gravenbol worden op dinsdag 14 mei tijdens een voorbespreking aan de gemeenteraad voorgelegd.’

Veiligheid

Met betrekking tot de veiligheid van de Gravenbol voor evenementenorganisatie antwoordt Peek: ‘De politie geeft aan dat deze locatie, net als veel andere (evenementen) locaties in de provincie, risico’s met zich meebrengt mede doordat er maar 1 toegangsweg is. De gemeente heeft het initiatief genomen tot overleg tussen de Wijk nog Leuker, brandweer en politie om het over deze veiligheidsaspecten te hebben. WijknogLeuker werkt naar aanleiding van dit initiatief een uitgebreid veiligheidsplan uit. Binnen de vergunningverlening zal te zijner tijd een evenwichtige afweging gemaakt moeten worden waarbij ook beoordeeld zal worden of de veiligheidsmaatregelen voldoende zijn. Overigens is er in het huidige gebruik op het recreatieterrein al sprake van de zelfde risico’s omdat er op een zonnige dag zeer veel mensen op Gravenbol komen (het kan tot aan de dijk vol staan met auto’s). Er zal dus hoe dan ook een goed veiligheidsplan moeten komen.’

Flora en fauna

Met het oog op mogelijke verstoring van de natuur heeft WijknogLeuker een natuurtoets laten doen. ‘Uit deze toets blijkt dat hun plannen geen belemmeringen (geen significante gevolgen) voor natuur (Flora en Fauna) opleveren mits evenementen buiten het broedseizoen plaatsvinden. Het is los daarvan aangetoond dat zonder verdienmodel met kleinschalige horeca en evenementen de Gravenbol als dagrecreatief terrein geen toekomst heeft. Dit is niet in belang van de inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede en de recreanten uit de omgeving. Ook dit weegt in dit geval zwaar mee in de argumentering’, licht de wethouder toe. ‘Bovendien is het terrein in huidig gebruik een dagrecreatief terrein en vinden wij de toevoeging van kleinschalige horeca en evenementen passend bij dit recreatief gebruik.’ Het college heeft geen specifieke bepalingen verbonden aan de zondagsrust.

Voorkeursbehandeling

De suggestie dat het college een voorkeursbehandeling hanteert ten aanzien van de horecavoorziening is het antwoord kort. ‘De horecavoorziening doorloopt een normale procedure ten aanzien van een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan (ex. artikel 2.12 lid 2 Wabo). Deze procedure krijgt een vervolg met een bestemmingsplantraject door het opnemen in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Het initiatief krijgt dus geen voorkeursbehandeling.’ Tot slot staat de wethouder stil bij de vraag of er al financiële consequenties zijn die het initiatief van WijknogLeuker met zich meebrengt. ‘WijknogLeuker zet zich geheel belangeloos en vrijwillig in voor de (Wijkse) burger om de Gravenbol open te houden. Dit waarderen wij als gemeente zeer! De gemeente realiseert zich goed dat zonder deze plannen de Gravenbol zeer waarschijnlijk gesloten zou zijn in 2013 door het Recreatieschap. Desondanks heeft het initiatief van Wijk nog Leuker de gemeente geen geld gekost.’

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.