GEEN DENKTANK WONINGBOUW

Geschreven door Marien Stoel

Wijk bij Duurstede, 26 augustus 2013. Begin dit jaar is de grondprijs voor vrije kavels in de gemeente verlaagd. De PCG heeft schriftelijke vragen gesteld aan de verantwoordelijk wethouder Burger of deze maatregel ook effect(en) heeft opgeleverd. Tevens wil de PCG van Burger weten of een ‘denktank woningbouw’ een bijdrage kan leveren.

Verkoop van kavels

Op de vraag of de verlaging effect heeft gehad en er meer kavels zijn verkocht antwoord Burger: ”Jaarlijks wordt gekeken of de grondprijzen dienen te worden aangepast. Daarbij wordt gekeken naar de landelijke en regionale ontwikkelingen. Begin dit jaar zijn met name de prijzen voor grotere kavels naar beneden bijgesteld. En dat deed het college niet omdat dit het ‘ei van Columbus’ zou zijn, maar omdat de prijzen van koopwoningen fors zijn gedaald. Grondexploitaties behoren nu eenmaal op reële cijfers te zijn gebaseerd. De verkoop van duurdere woningen (op grotere kavels) is overigens nog steeds beperkt.”

Stimuleren productie

De VNG dringt aan om met gerichte initiatieven de woningbouwproductie te stimuleren. De PCG is benieuwd met welke gerichte initiatieven Burger bezig is en op welke termijn deze gestart worden? “Per project wordt zeer regelmatig met ontwikkelaars en initiatiefnemers bekeken welke mogelijkheden er zijn om de bouw daadwerkelijk van de grond te krijgen. Een fasering van projecten is eveneens van belang om de beperkte vraag naar koopwoningen zoveel mogelijk te bundelen en daarmee de kans van daadwerkelijk starten van de bouw te vergroten. Met de provincie en de Rabobank is bovendien een fonds in het leven geroepen om nieuwe CPO-groepen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) te helpen met het opstarten van nieuwe groepen. Er wordt prioriteit gegeven aan het stimuleren/voortzetten van de volgende bouwwerkzaamheden/bouwlocaties: Wijk bij Duurstede (in De Engk en De Geer), Cothen (De Kamp) en Langbroek (Oranjehof en Hof van Langbroeck). Vooralsnog verwachten we op deze locaties de komende tijd jaarlijks 130 woningen te kunnen realiseren. Dat is in vergelijking met andere gemeenten nog steeds zeer positief. Bijzondere aandacht wordt er daarnaast gegeven aan het realiseren van woningen voor starters (en kleinere huishoudens) en ouderen. In het najaar wordt u weer uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken van de grondexploitaties en de voortgang van de verschillende bouwwerkzaamheden.” Antwoord Burger.

Prestatieafspraken woningcoöperaties

Met Volksbelang en de Woningbouwstichting Cothen wordt veelvuldig overleg gepleegd over de voortgang en mogelijke aanpassingen van de verschillende bouwplannen is te lezen in de antwoorden van Burger. “De coöporaties hebben het moeilijk vanwege de verhuurdersheffing die is opgelegd door het rijk en kunnen daardoor fors minder investeren. Ook hebben zij last van de economische crisis en de problemen bij de verkoop van woningen. De corporaties en de gemeente weten zo precies waar ze aan toe zijn wat betreft de te leveren prestaties op het gebied van de sociale woningbouw. Dit najaar wordt daarnaast gewerkt aan de nieuwe woonvisie op basis van het woningmarktonderzoek dat onlangs is gehouden door woningstichting Volksbelang”.

Denktank

Met de lokaal aanwezige expertise op het gebied van woningbouw ziet de PCG graag dat deze gebundeld wordt in een ‘denktank’. Burger antwoord: “Vanwege de vele contacten en ‘korte lijntjes’ wordt al optimaal gebruik gemaakt van de kennis die aanwezig is bij het lokale veld. Daarnaast worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd op ambtelijk en bestuurlijk niveau om de diverse ontwikkelingen te volgen. Nog onlangs is er op initiatief van de gemeente een bijeenkomst gehouden op het gemeentehuis om te bezien of er door samenwerking van meerdere partijen (ontwikkelaars, architecten, woningcorporaties en CPO-groepen) gezamenlijk bouwlocaties tot ontwikkeling kunnen worden gebracht om op die manier de kosten te drukken en risico’s te beperken. Belangrijke thema’s op dit moment zijn verder: nog meer consumentgericht bouwen, goedkopere woningen voor starters, zorgwoningen (voor diverse doelgroepen) en realiseren van duurdere huurwoningen. Goede, concrete en haalbare plannen werden en worden in de diverse bestemmingsplannen en grondexploitaties opgenomen.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.