HET BOTERT NIET TUSSEN PROVINCIE EN WIJK

Wijk provinciale hekkensluiter 

Geplaatst op: woensdag 19 juni 2013 om 13:15

WIJK BIJ DUURSTEDE ‘ Vrijwel per kerende post reageerde wethouder financiën Jan Burger op de vraag van Hans Marchal van de PCG hoe het komt dat Wijk als hekkensluiter staat in het vergelijkingsoverzicht van financiële posities van de gemeenten in de provincie. Wijk nam daarmee de staartpositie aan de onderkant over van de buurgemeente Utrechtse Heuvelrug, die klom van de 26e naar de 13e plaats. Uit het antwoord van de wethouder valt tevens af te leiden dat het tussen Wijk en de provincie ook op andere gebieden niet echt botert.

Volgens wethouder Burger heeft de Provincie de € 1 miljoen opbrengsten uit verkoop van gebouwen en openbaar groen als niet realistische baten aangemerkt. Dit heeft ertoe geleid dat Wijk slechter scoort dan vorig jaar en daarmee één plaats is gezakt. Op de vraag of het college de zaak nog wel in de hand heeft memoreert de wethouder dat de afgelopen periode veel energie gestoken in het beter ‘in control’ krijgen van de financiën. Ook is door de raad vastgestelde begroting 2013 voor ongeveer € 1 miljoen aan bezuinigingen ingeboekt en is de raad eindverantwoordelijk voor de in de begroting genomen beslissingen. De begroting was op dat moment structureel sluitend gemaakt. Om de begroting sluitend te houden wordt naar de mening van de wethouder steeds de vinger aan de pols gehouden.

Uitvoerig maakte wethouder Burger van de gelegenheid gebruik om een verschil van inzicht tussen de gemeente en de provincie toe te lichten over de Wijke bevolkingsprognose. Een belangrijk onderwerp, want deze prognosen bepalen ondermeer het aantal woningen dat in Wijk gebouwd mag worden. Uit het overzicht van de provincie blijkt dat de Wijk de grootste procentuele bevolkingskrimp kent als 2040 wordt afgezet tegen 2013. Dit terwijl een aantal jaren geleden er nog een bevolkingsgroei was voorspeld. De wethouder verklaart dit verschil doordat dat de provincie in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie een ander uitgangspunt hanteert en niet meer uitgaat van het uitgangspunt ‘migratiesaldo=0’. Deze benadering werd in 2008 nog door de provincie gebruikt voor bevolkingsprognoses om op basis hiervan de woningbouwontwikkeling te sturen.

De opstelling van de provincie heeft de wethouder verbaasd. Ook omdat de provincie daar op geen enkele wijze over gecommuniceerd heeft. De gemeente heeft hiervoor aandacht gevraagd van de Provinciale Staten, die echter inhoudelijk nog niet heeft gereageerd. Door toepassing van een ander model zijn ook andere woningbouwaantallen gehanteerd. Voor Wijk hanteert de provincie een toename van 1000 woningen (750 inbreiding / 250 uitbreiding) in plaats van het door Wijk gewenste aantal van 2000 woningen tot 2028. Meer woningen zijn volgens de wethouder nodig vanwege gezinsverdunning. Ook de toenemende vergrijzing vraagt om een andere woningvoorraad, zoals bijvoorbeeld levensloopbestendige woningen. Om de Wijkse gemeente ook vitaal te houden qua voorzieningen is het volgens de wethouder nodig het draagvlak hiervoor op peil te houden. Om deze redenen acht de wethouder een toename van het aantal woningen de komende jaren wenselijk en blijft het college zich daarvoor inzetten. (PeP)

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.