NIEUW DOMENSTEYN HOUDT POLITIEK BEZIG

Geschreven door Marien Stoel

Wijk bij Duurstede 14 september 2013. Sinds begin dit jaar houdt de voorziene aanleg van een nieuw landgoed, Nieuw Domensteyn, in Langbroek de gemeentelijke politiek bezig. Meerdere keren dit jaar zijn er al vragen gesteld aan het college. In juni hebben GL en de PCG vragen gesteld over een mogelijk alternatieve locatie.

Groote Maat

GL en PCG vinden de Groote Maat een goede alternatieve locatie en vragen een reactie van de wethouder. Peek antwoordt: “Hoewel wij zeker zien dat er voordelen zijn verbonden aan de voorgestelde alternatieve locatie, is de Groote Maat voor ons geen optie. Deze locatie stuit op zowel formele als praktische bezwaren. Het ruimtelijk beleid van de provincie is vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Deze zijn vastgesteld in februari 2013. In de PRV is bepaald dat rood voor groenontwikkelingen (zoals landgoederen) alleen zijn toegestaan binnen de gebieden die als “groene contour” zijn aangewezen (artikel 4.12 PRV). De Groote Maat ligt niet in een gebied dat is aangewezen als groene contour. Hieruit volgt dat de ontwikkeling van een landgoed op locatie de Groote Maat in strijd is met het ruimtelijk beleid van de provincie.

Overigens merkt u terecht op dat ook de locatie aan de Langbroekerdijk niet binnen de groene contour ligt. De planvorming voor het nieuwe landgoed heeft echter plaatsgevonden voordat de nieuwe PRS en PRV zijn vastgesteld. Uitgegaan is van het Streekplan 2005-2015 en de PRV 2009. Het bestemmingsplan voldoet aan de uitgangspunten van deze beleidsstukken.

Los van het genoemde formele bezwaar zijn er praktische bezwaren:

  • de ontwikkelaar beschikt niet over de gronden en heeft de gronden aan de Langbroekerdijk reeds aangekocht;
  • de bestemmingsplanprocedure zal opnieuw moeten worden doorlopen;
  • plannen moeten opnieuw ontwikkeld worden, inclusief alle onderzoeken.

Formele bezwaren

“Tijdens het periodiek ambtelijk overleg is met de provincie gesproken over de locatie Groote Maat. Los van de formele bezwaren (in strijd met PRS en PRV) wordt de locatie aan de Langbroekerwetering als meer passend gezien voor de realisatie van een nieuw landgoed. Juist dit gebied, dat wordt gekenmerkt door een bebouwingslint van boerderijen en de aanwezigheid van bestaande landgoederen, leent zich voor de vestiging van een nieuw landgoed. De Groote Maat ligt buiten deze landgoederenzone en wordt als minder passend gezien”, antwoordt Peek op de vraag of hij dit kan bespreken met de provinciebestuurders.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.