PCG stelt vervolgvragen naar aanleiding van verkeersonderzoek Cothen

De PCG heeft naar aanleiding van de bijeenkomst over verbreding van de Dorpsstraat in Cothen schriftelijk vervolgvragen gesteld aan het college.

Wethouder Burger reageert allereerst: ‘Alvorens op de door u gestelde vragen te kunnen antwoorden is inzicht in de historie noodzakelijk. De discussie over de verkeersproblematiek speelt al vanaf de realisatie van de Zuid-Oosthoek. De verkeerswerkgroep De Kamp heeft zich destijds al hard gemaakt voor alternatieve ontsluitingen van Cothen in verband met deze ontwikkeling. Hierbij is door de verkeerswerkgroep De Kamp ook in een verkeersplan een verbinding om de Zuid-Oosthoek heen gelegd om het vracht- en landbouwverkeer en een deel van het uit Cothen komende verkeer via de Groenewoudseweg naar de provinciale weg te geleiden. In het kader van de ontwikkeling van de Kamp in 2009 is dit plan in het onderzoek naar de verkeers- en parkeerproblematiek Cothen nader beoordeeld en geconcludeerd dat dat voor de ontlasting van de Willem Alexanderweg geen wenselijk alternatief is en dat de ontwikkelingen van de intensiteiten geen aanleiding geven voor de aanleg hiervan. In het rapport van Megaborn is wel geconcludeerd dat de krap bemeten Dorpsstraat een knelpunt in de huidige (2009) doorstroming vormt. Dit is uitgangspunt geweest voor het traject verbreding Dorpsstraat. Overigens zijn alle maatregelen de afgelopen jaren uitvoerig besproken met betrokkenen en verkeerswerkgroep De Kamp. In de zienswijzen in het kader van de ruimtelijke procedure is onlangs de noodzaak van de verbreding voor de doorstroming en de relatie hiervan ten aanzien van de veiligheid ter discussie gesteld. Dit is dan ook voor een second opinion aan de Grontmij voorgelegd.’

De vragen

Gerrit Taute: ‘Zijn er verkeerskundige alternatieven voor de verbreding.’

Burger: ‘Er zijn verkeerskundige alternatieven voor de verbreding. Deze zijn ook in beeld gebracht. Over deze alternatieven is uw raad in een memo van 23 mei 2012 (raadsnet 24 mei 2012) tegelijkertijd met een uitnodiging voor een informatieavond op 14 juni 2012 geïnformeerd. De memo is bijgevoegd.’

Taute: ‘Zo ja, zijn deze onderzocht.’

De wethouder: ‘De alternatieven zijn op informatieavonden gepresenteerd en besproken met de aanwezigen. Ook is daarbij overlegd met de direct betrokkenen. Daarnaast hebben alle inwoners van Cothen de mogelijkheid gehad op de voorstellen en alternatieven te reageren. Op basis van deze uitkomsten is het definitieve voorstel tot verbreding van de Dorpsstraat opgesteld.’

Taute: ‘Zo ja, waarom is alleen verbreding voorgesteld en is er niet gekozen voor andere oplossingen.’ De wethouder refereert aan het antwoord op de tweede vraag.

‘Op de bijeenkomst van 2 december jl. heeft de wethouder een dorpspeiling aangekondigd over de verbreding van de Dorpsstraat. Wat moeten we ons hier precies bij voorstellen en wanneer zou deze peiling plaats moeten vinden?, vraagt de PCG’er.

Burger: ‘Op de bijeenkomst is toegezegd dit met het college te bespreken. Dit is een mogelijkheid en hier zal het college nog op terug komen.’

PCG: ‘Daarnaast blijft de situatie bij de brug, ook na aanpassing, ongelukkig. Ook de situatie vanaf de fietstunnel richting Cothen blijft onoverzichtelijk. Wat is hier verder nog aan te doen?’

Burger: ‘Helaas is het niet mogelijk gebleken de voetbrug aan de zijde van het Molentje te maken. Hiervoor was particuliere grond nodig. De eigenaar was niet bereid mee te werken zodat enkel het alternatief van een aangehangen brug aan de andere zijde overbleef. Aanvullend is nog gekeken naar de aanleg van een trottoir aan de zijde tussen de brug en de bushalte. Om reden van de monumentale bomen is dit (op dit moment) niet mogelijk. Ook deze kwestie is met belanghebbenden besproken en we krijgen ook reacties van mensen die de plaatsing van de voetgangersbrug bijzonder waarderen. Uw vraag met betrekking tot de fietstunnel, welke overigens geheel onder de verantwoordelijkheid van de provincie valt, kunnen wij niet geheel plaatsen. Wij verzoeken u deze vraag nader te specificeren, zodat hierover indien nodig, contact met de provincie opgenomen kan worden.’

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.