PCG stelt vragen over stand van zaken Bosscherwaarden

Gerrit Taute (PCG) heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld met betrekking tot de stand van zaken over de Bosscherwaarden. Taute: ‘Recent hebben de fracties van het CDA en de SP vagen gesteld over de Bosscherwaarden. Uit de beantwoording van het college blijkt dat het toch al gecompliceerde dossier nog ingewikkelder is geworden. De planning loopt opnieuw fors vertraging op, alternatieven zijn lastig (i.v.m. grondposities en verdienmodel) en de financiële positie van de initiatiefnemer houdt ook niet over. De vraag leeft bij ons dan ook heel sterk of de voorgehouden ‘worst’, recreatie nabij de stad, daadwerkelijk haalbaar is. De PCG heeft tot nu toe het proces gesteund en ging daarbij vanuit dat er op korte termijn duidelijkheid zou komen. Daar lijkt het nu absoluut niet op en eigenlijk voelt onze fractie er niets voor dat dit dossier continue boven de markt hangt. Kan er niet op korte termijn een knoop worden doorgehakt?’

Schriftelijke vragen

Vraag 1: Hoeveel vertrouwen heeft het college nog in de (plannen van de) initiatiefnemer?

Antwoord van wethouder Marchal: ‘Het college heeft naar aanleiding van eerdere raadsvragen uiteengezet hoe de procedure verloopt en welke rol het college voor de gemeente ziet. Daarbij is tevens aangegeven dat het college van mening is dat het proces reeds lang duurt. De geactualiseerde planning, waarin vaststelling van de Milieu Effectenrapportage (MER) wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2017, en de eerdere termijnoverschrijdingen leidt tot onrust en schaadt het vertrouwen. Het college begrijpt dat de initiatiefnemer het tempo van zijn investeringen in het project moet afzetten tegen de omzet en het bedrijfsresultaat van activiteiten elders. Bij een groot project gaan de kosten nu eenmaal vaak voor de baten uit. Dat neemt echter niet weg dat enkele maanden geleden duidelijk is geworden dat de initiatiefnemer op zijn minst van één andere partij afhankelijk is voor het tempo waarmee investeringen kunnen worden gedaan. Deze op zichzelf niet ongebruikelijke constructie had het college graag eerder in het proces vernomen, zodat dit niet als een verrassing kwam. De portefeuillehouder heeft de initiatiefnemer hierop aangesproken en aangegeven dat dit bij het college zwaar weegt. De initiatiefnemer heeft aangegeven op korte termijn duidelijkheid te scheppen over de financieel-juridische constructie van de Bosscherwaarden B.V. Alle partijen (omwonenden, initiatiefnemer en gemeente) hebben baat bij duidelijkheid. Het college ziet, evenals de gemeenteraad, uit naar een inhoudelijke behandeling van dit onderwerp. Hiervoor is een samenhangend en overtuigend plan van aanpak noodzakelijk en een dergelijk plan is de eerste stap om het geschonden vertrouwen te herstellen. Op korte termijn wordt er door het college een harde datum gesteld wanneer dit plan op tafel moet liggen.’Vraag 2: De gemeente zit formeel niet aan de knoppen en is niet in de positie om de ‘stekker’ er uit te trekken. Als er gebrek aan vertrouwen is, kan het college wel duidelijk maken dat doorzetten van de vergunningprocedure weinig zin heeft. Is het college voornemens dit te doen?

Marchal antwoordt: ‘Op dit moment is het college niet voornemens deze stap te zetten. Het college is van mening dat met de initiatiefnemer afspraken zijn gemaakt om eerst alle gegevens en documenten te verzamelen en op te leveren alvorens een standpunt in te nemen. Hierbij gaat het om het inrichtingsplan, het uitvoeringsplan, de Milieu Effectenrapportage (MER) en een voorstel voor de maatschappelijke compensatie. Dat het opleveren van deze documenten meer tijd kost dan vooraf ingeschat is niet ongebruikelijk. Het is echter niet de eerste keer dat de planning doorschuift en het college wil dit onderwerp, gelet op de maatschappelijke consequenties, niet boven de markt laten hangen. Het college is voornemens een termijn te stellen aan de oplevering van de benodigde documenten. Er wordt nog onderzocht wat een reële termijn is maar dat er een ‘streep’ getrokken gaat worden moge duidelijk zijn.’

Vraag 3: De gemeente is al haar verplichtingen tot nu toe nagekomen. Stel dat het college aangeeft dat er geen vertrouwen meer is in het project, is de kans op schadevergoeding of claims dan aanwezig?

Antwoord van de wethouder: ‘Op grond van de Wet ruimtelijke ordening kan iedere partij een verzoek om planologische medewerking bij het gemeentebestuur indienen en dient de gemeente dit verzoek zonder vooringenomenheid te behandelen. De initiatiefnemer heeft reeds flink geïnvesteerd in de voorbereiding en daarbij de kaders die door de gemeente zijn opgenomen in de Visie Rivierfront in acht genomen. Hoewel nadrukkelijk is aangegeven dat de gemeente door medewerking aan het opstellen van het inrichtingsplan zich op geen enkele manier bindt aan de plannen van de initiatiefnemer, kan een versneld gemeentelijke standpunt dat niet goed wordt gemotiveerd wel degelijk worden aangemerkt als een onzorgvuldig genomen besluit. Mogelijk vloeit daaruit ook schadeverhaal door de initiatiefnemer voort, omdat in ieder geval de verwachting is gewekt dat een standpunt niet eerder wordt ingenomen dan nadat alle benodigde gegevens zijn aangeleverd.’

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.