PLANNEN OM EEN LANDGOED GENAAMD “NIEUW DOMENSTEYN”

Wijk bij Duurstede, 16 maart 2013.

Plannen om een landgoed genaamd “Nieuw Domensteyn” te realiseren aan de Langbroekerdijk ter hoogte van de perselen A34-36 dateren uit 2009. Recentelijke hebben de PCG en de SP na reacties van de inwoners over dit plan schriftelijk vragen gesteld aan het college. Een samenvatting van de antwoorden leest u hieronder.

Het plan

Het plan voorziet in de realisatie van 3 woningen, in combinatie met de sanering van het agrarisch bedrijf aan de Langbroekerdijk A34 en de ontwikkeling van ca 11 ha natuurgebied aan de zuidzijde van de Langbroekerdijk. Op het landgoed krijgt natuurontwikkeling nadrukkelijk de ruimte. Bestaande graslanden worden omgevormd tot soortenrijk grasland, een moerasgedeelte en hakhoutbos. Er is sprake van toename van natuurlijke habitats wat een grotere soortenrijkdom in flora en fauna tot gevolg zal hebben. Bij de planvorming is aansluiting gezocht op de karakteristieken en de sfeer van de bestaande landgoederen. Ook de recreatieve kwaliteiten van het gebied worden versterkt door aanleg van wandelpaden op het landgoed.

Geen horeca

Het bestemmingsplan voorziet niet in een rechtstreekse mogelijkheid om ter plaatse een horecafunctie te vestigen. Wel bestaat een wijzigingsbevoegdheid waarmee B&W het plan kunnen wijzigen, zodat de gebouwen op het landgoed kunnen worden gebruikt voor maatschappelijke voorzieningen, een kantoor, recreatie, kleinschalige horeca, zoals een theehuis of kleinschalige conferentie-accommodatie. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden:

 • Met een bedrijfsplan of onderbouwing moet worden aangetoond dat de nieuwe functie in wezenlijke mate bijdraagt aan de instandhouding van het landgoed en daardoor de cultuurhistorische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast.
 • in ruimtelijk en milieuhygiënisch opzicht mogen geen blijvend ongunstiger gevolgen ontstaan voor de omgeving;
 • er vindt geen onevenredig grotere verkeersbelasting op aangrenzende wegen en paden plaats;
 • er wordt voorzien in een zorgvuldige inpassing in het landschap;
 • er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

Kleinschalige activiteiten

Voor zowel de woningen aan de noordzijde als de woningen op het landgoed is in de regels de mogelijkheid opgenomen om bij afwijking bed and breakfast toe te staan. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • maximaal vijf bed & breakfast appartementen ten behoeve van de overnachting van in totaal maximaal 10 personen;
 • de oppervlakte per appartement bedraagt maximaal 30 m²;
 • de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
 • voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid;
 • het gebruik leidt niet tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkeling van omliggende agrarische bedrijven;
 • het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast.

Overleg en informatie

Ten tijde van de behandeling van het principeverzoek (juni 2012) zag het college geen reden om een inspraakronde te organiseren. Het is bij dit soort particuliere initiatieven voor een groot deel aan de ontwikkelaar om draagvlak te creëren voor zijn plannen schrijft de wethouder. Het college heeft begrepen dat de ontwikkelaar in het voortraject en ook in de afgelopen weken verschillende gesprekken heeft gevoerd met omwonenden in de omgeving van het plangebied.

Vaststelling

Het ontwerp bestemmingsplan lag tot 13 maart ter inzage. Tijdens de terinzage legging kon iedereen zijn of haar zienswijze kenbaar maken op het plan. Eventuele zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming. Uiteindelijk is het aan de raad om een besluit te nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.