Schriftelijke vragen over verbreden Dorpsstraat Cothen

Wijk bij Duurstede, 12 september 2015. Sinds de besluiten in het kader van verbetering van de verkeerssituatie te Cothen in 2012, zijn 3 jaren verlopen en veel van de verkeersmaatregelen zijn uitgevoerd, behalve de verbreding van de Dorpstraat. Sindsdien is de situatie belangrijk gewijzigd, het bedrijf van Schoonderwoerd is vertrokken. Het draagvlak voor verbreding van de Dorpstraat ten koste van (ruim) 1 meter van de Boomgaard lijkt niet (meer) aanwezig, getuige de vele afwijzende reacties op de [LINK=http://www.petities24.com/forum/137146/start/25]website[/LINK]. Een reactie is: ‘Is verkeersveiligheid echt een probleem? Dit wordt niet door iedereen zo ervaren’. Er is vrees voor harder gaan rijden bij verbreding Dorpstraat. Een andere kenmerkende reactie is: ‘Stoort totaal niet. Groen gewoon lekker groen houden. Tis en blijft een dorp hè’. Formeel is het proces met inwoners wellicht goed gelopen maar er is twijfel bij de uitkomst. als het gaat over draagvlak. Verder is de raad formeel nog niet betrokken bij dit lang lopende proces. Het college heeft in 2012 een besluit genomen, de gemeenteraad heeft zich nog nooit over het concrete plan uitgesproken. Gerrit Taute (PCG) stelde hierover schriftelijke vragen aan het college.

Nog relevant?

Taute: ‘In hoeverre zijn de overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan de collegebesluiten van 2012 voor verbetering van de verkeerssituatie van de Dorpstraat te Cothen nu, in 2015, nog steeds van toepassing en relevant?’ Wethouder Jan Burger antwoordt: ‘Sinds 2004 is het verkeer in de Dorpsstraat toegenomen met ongeveer 15%. Met het realiseren van de wijk De Kamp zal de verkeersdrukte de komende tijd nog verder toenemen. De knelpunten op de kruising van Dorpsstraat met Willem Alexanderweg bestaan met name gedurende de spitstijden. Verder is het profiel van de Dorpsstraat volgens de aanbevelingen van de CROW te smal voor het huidige verkeersaanbod en kan het tot gevaarlijke verkeerssituaties leiden. De huidige breedte van de rijbaan bedraagt slechts maximaal 4 meter, wat smaller is dan de minimaal gewenste breedte.’

Veiligheidsproblemen

‘Zijn de veiligheidsproblemen in 2015 zwaar genoeg om de inperking (hoe klein ook) van de Boomgaard (beschermd dorpsgezicht!) te motiveren, ondanks gebrek aan draagvlak?’, vraagt de PCG’er voorts.

Burger: ‘Fietsers, die worden ingehaald door een passerende auto of een tegemoetkomend landbouwvoertuig voelen zich onveilig. Twee elkaar tegemoet komende personenauto’s kunnen elkaar niet passeren, waardoor de een op de ander wacht en de doorrijdende auto daardoor vrij baan krijgt en harder zal rijden. Als de twee auto’s elkaar wel net aan zouden kunnen passeren zal er naar alle waarschijnlijkheid rustiger gereden worden. Tijdens de communicatie rond de verkeersmaatregelen was het draagvlak zichtbaarder dan nu. Op dit moment laten vooral de tegenstanders van zich horen, maar het draagvlak bij de andere betrokken inwoners zal naar onze verwachting niet afgenomen zijn. Vlak voor de afgelopen vakantieperiode is er nog een inspraakavond geweest waarbij ook veel voorstanders van de maatregelen aanwezig waren. Overigens blijft het ‘beschermd dorpsgezicht’ bestaan. Er is voorgesteld om een meter van de boomgaard af te halen en deze vervolgens ook weer met volwassen hagen te herstellen. Het betreft uiteindelijk zo’n 3% tot 4% van de gehele oppervlakte van de boomgaard.’

Probleem?

Taute: ‘Is er eigenlijk wel een probleem met de Dorpsstraat? Of is men bezig om maatregelen te treffen voor een probleem dat volgens veel mensen niet (meer) bestaat?’

De wethouder antwoordt: ‘Er wordt een probleem ervaren door veel bewoners van Cothen en zoals aangegeven is de gewenste breedte niet aanwezig. Door de ontwikkeling van De Kamp, maar ook door het toenemend autobezit, zal de druk op de Dorpsstraat verder toenemen. Recente verkeerstellingen hebben dit beeld bevestigd. Om aan de situatie verkeersveiliger te maken, is de gemeente dus drie jaar geleden het traject van een kleine verbreding van de Dorpsstraat ingegaan en zijn er tevens een aantal andere verkeersmaatregelen getroffen (bijvoorbeeld rondom de scholen en op de Willem Alexanderweg). Wij willen voorkomen dat er door de toenemende drukte ongelukken gebeuren.’

Landbouwverkeer

Taute: ‘Zijn de mogelijkheden verder onderzocht om het zware landbouwverkeer om de kern van Cothen heen te leiden?’

Jan Burger: ‘Met de provincie is meermalen overleg geweest over het toelaten van landbouwverkeer op de provinciale weg. Zij heeft aangegeven dit niet te kunnen toestaan.’

Jammer

‘De wethouder gaf enkele weken geleden in de Wijkse Courant aan het ook jammer te vinden dat de boomgaard wordt aangetast. Ook gaf de wethouder aan dat hij er met de bewoners echt uit wil komen. Betekent dit dat het plan nog niet in ‘beton is gegoten’ en er nog wijzigingen mogelijk zijn?’, vraagt Taute. ‘Wat is de bandbreedte van eventuele wijzigingen?’

Burger: ‘Om de veiligheid op de Dorpsstraat te verbeteren zijn de afgelopen jaren meerdere opties bestudeerd. Bewoners van Cothen hebben tijdens openbare bijeenkomsten evenals verkeerswerkgroepen meegedacht in het proces. De gekozen oplossing is nog steeds een realistische optie, waarbij een keuze is gemaakt met respect voor het beschermd dorpsgezicht en de boomgaard. Voor het ideale profiel van de weg had bijna twee meter van de boomgaard moeten worden afgenomen. Dat gebeurt dus niet, de uitbreiding blijft beperkt tot ruim een meter waardoor ook de snelheid van het verkeer niet zal toenemen. Vanzelfsprekend is het plan ‘niet in beton gegoten’. Daarom wordt ook binnenkort een overleg gepland met de verkeerswerkgroepleden en de indieners van de bezwaren om te bezien waar nu precies de ‘ pijnpunten’ liggen en hierover het gesprek aan te gaan.’

Consensus

‘In dezelfde krant was ook te lezen dat er consensus was bereikt over de plannen. De vraag is dan: met wie is deze consensus bereikt en hoe kan er dan nog zoveel weerstand zijn?’, aldus Taute.

’De maatregelen zijn voorbereid door een verkeerkundig bureau, uitgebreid besproken met een verkeerswerkgroep en er zijn openbare avonden belegd met bewoners. Er zal overigens altijd weerstand blijven bestaan bij een groep van met name bewoners die willen dat de dorpsboomgaard in de huidige vorm behouden blijft’, antwoordt Burger.

Taute besluit: ‘Wanneer krijgt de gemeenteraad eindelijk de gelegenheid om over dit onderwerp van gedachten te wisselen?’ Burger: ‘In het voortraject is de gemeenteraad regelmatig geïnformeerd over de voorgenomen maatregelen en de definitieve beslissing zal nog (na de gesprekken met de belanghebbenden) worden voorgelegd aan de raad (volgens planning in november).’

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.