STIJGING BOUWLEGES DOOR INDEXERING

Geschreven door Marien Stoel

Wijk bij Duurstede, 2 september 2013. De bouwleges stijgen met 3,91% voor bouwsommen van € 10.000 dit is minder dan in de meeste gemeenten maar wel reden voor de PCG om schriftelijke vragen te stellen aan verantwoordelijk wethouder Peek.

Twee componenten

Peek antwoord op de vraag over de opbouw van de leges: ”De totale kostprijs voor een (bouw)omgevingsvergunning is op te delen in twee componenten: het gemeentelijke legestarief en de kosten voor procedures en adviseurs, in dit geval de welstandscommissie. Het gemeentelijke legestarief voor bouwplannen is in 2013 niet gestegen ten opzichte van 2012. Daarentegen zijn de tarieven van de Gemeenschappelijke Regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland voor 2013 wel gestegen (in tegenstelling tot vorig jaar). Deze advieskosten worden één op één doorberekend aan de aanvrager van een vergunning en zijn kostendekkend. De door de Vereniging Eigen Huis geconstateerde prijsverhoging is dus geheel toe te schrijven aan de stijging van de externe advieskosten.”

Welke kosten worden toegerekend

“In de afgelopen jaren is de beperkte stijging van bouwleges gebaseerd op de indexering van de tarieven. Op dit moment wordt gewerkt aan de bepaling van nieuwe tarieven voor het volgende jaar. De kostentoerekening wordt gebaseerd op het VNG-model “Model kostenonderbouwing leges omgevingsvergunning”. In de stukken bij het raadsvoorstel tot vaststelling van de legestarieven 2014 zal duidelijk worden aangegeven welke kosten worden toegerekend aan de bouwleges” antwoord Peek op de vraag of helder kan worden aangeven welke kosten wel en welke kosten niet worden toegerekend.

Wie controleert

Op de vraag van de PCG wie deze kostentoerekening controleert antwoord Peek: “In het VNG-model “Model kostenonderbouwing leges omgevingsvergunning”, dat zal worden gehanteerd voor de vaststelling van de tarieven voor 2014, wordt aangesloten bij de gemeentelijke begroting. In het VNG model wordt opgemerkt dat de gemeente is gebonden aan het Besluit Begroting Verantwoording voor provincie en gemeenten (BBV). Het systeem van kostentoerekening in de begroting is dus leidend. De gemeentelijke begroting is geen onderwerp van accountantscontrole, de gemeentelijke jaarrekening echter wel. Nu het BBV uitgaat van een consistente gedragslijn zal het systeem van kostentoerekening in de begroting gelijk zijn aan de systematiek in de jaarrekening. Er vindt dus geen rechtstreekse externe toetsing plaats van de kostentoerekening. Gelet op de samenhang van jaarrekening en begroting biedt de accountantscontrole van de jaarrekening een zekere garantie voor de inzichtelijkheid van kostentoerekening”.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.