VEERPONT GEPRIVATISEERD(2)?

Wijk bij Duurstede, 29 juli 2013.

Het door het college genomen besluit om tot privatisering van het veer over te gaan is een verantwoordelijkheid van het college maar is niet onomkeerbaar is te lezen in het antwoord van het college op vragen van de PCG over het Wijkse veer.

Bevoegdheid college

De verkoop/privatisering van het veer is formeel een bevoegdheid van het college, de privatisering heeft een zodanige impact, dat het college het noodzakelijk vindt de raad uitgebreid op de hoogte te houden van de voortgang van het proces. In het aanbestedingsdocument is opgenomen dat om moverende redenen besloten kan worden om niet tot gunning over te gaan. De openbare aanbesteding sluit op 20 september.

Financieel perspectief

Privatisering van het veer is vanuit financieel perspectief bezien de meest voor de hand liggende stap schrijft het college in haar antwoord. De voorziening blijft in stand terwijl de risico’s van de exploitatie niet meer bij de gemeente liggen. Een explosieve stijging van de kosten wordt uit concurrentie-overwegingen niet verwacht en ook voorkomen doordat in de randvoorwaarde bij de aanbesteding is opgenomen dat aanpassing van de tarieven voor voetgangers en fietsers steeds in overleg met het college dient plaats te vinden. Voor auto’s, enz. geldt dat de markt hiervoor de bepalende factor zal zijn. Ook voor de vaartijden is een dergelijke randvoorwaarde opgenomen.

Bijpraten

Het college is van voornemens de raad bij te praten over de resultaten van de aanbesteding en de overwegingen die een rol spelen bij de uiteindelijke gunning. Conform de huidige planning zal de gemeenteraad eind oktober/begin november worden bijgepraat.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.