VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE VOOR VERBETERING VATBAAR

Wijk bij Duurstede, 14 oktober 2013. Ook in Wijk bij Duurstede scoort de voor- en vroegschoolse educatie een onvoldoende. Hierdoor krijgen kinderen met een achterstand niet altijd de zorg en begeleiding die ze nodig hebben stelt de PCG. Reden voor de partij om schriftelijke vragen te stellen aan de wethouder.

Oplossingen

De wethouder wordt om een reactie gevraagd over deze onvoldoende en of hij weet wat de achterliggende oorzaken hiervan zijn en hoe de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid zijn ingezet. De wethouder antwoord dat er vier toetsmomenten zijn:

“Uit deze vier toetsmomenten kan worden opgemaakt, hoe de taalvaardigheid van het kind zich in de periode van 2 tot 6 jaar heeft ontwikkeld. Vanaf 2016 -als de meeste kinderen alle vier toetsmomenten hebben meegemaakt- is er een totaaloverzicht beschikbaar en kan aan de hand daarvan een doelstelling worden geformuleerd. De VVE-peuterspeelzalen betrekken de ouders bij de activiteiten. In het schooljaar 2013-2014 zal een gezamenlijke tekst m.b.t. ouderbetrokkenheid worden opgesteld. Als achterliggende oorzaak van de onvoldoende geeft de wethouder aan: “Doordat de betreffende kinderen gedurende vier achtereenvolgende schooljaren aan VVE meedoen, zijn de meeste gemeenten nog bezig met de invoering volgens de Wet OKE. De conclusie van de inspectie, dat de meeste gemeenten nog niet aan alle voorschriften van de wet , is dan ook niet verwonderlijk: alleen de gemeenten die al vóór de Wet OKE met registratie en toetsen bezig waren, kunnen al wel verder zijn”. Op de vraag welke middelen er zijn ingezet luid het antwoord: “Het voorafgaande leidt dan ook niet de conclusie, dat kinderen met een achterstand daardoor niet altijd de zorg en begeleiding die ze nodig hebben. Vanaf de invoering van VVE krijgen de daarvoor in aanmerking komende kinderen een aanbod. Dat aanbod wordt verzorgd door leidsters en leraren die daarvoor speciaal zijn opgeleid. Zoals aangegeven, zal op termijn kunnen worden voldaan aan de later ingevoerde voorschriften van de Wet OKE”.

Verbeterpunten

Hoe de wethouder de verbeterpunten in concrete plannen omzet en hoe deze effectief worden ingezet wordt geantwoord:

“De gemeente en de inspectie hebben het rapport besproken. Het rapport is voor de gemeente, de Peuterspeelzalen en de scholen aanleiding om de ingeslagen weg te vervolgen. De VVE is regelmatig onderwerp van overleg met: -de Werkgroep VVE, waarin de VVE-peuterspeelzalen, de PO-scholen, het consultatiebureau en de gemeente vertegenwoordigd zijn;

  • het overleg tussen Peuterspeelzalen/Kinderopvang en gemeente;
  • het overleg tussen de schoolbesturen en de gemeente en tussen de schooldirecties en de gemeente.

Bezuinigingen peuterspeelzalen

Vanaf 2014 wordt er op de gemeentelijke begroting een bezuiniging ingeboekt op de peuterspeelzalen. De PCG wil weten hoe het college deze bezuiniging gaat realiseren en of deze bezuinigingen te rijmen zijn met de uitkomsten van het rapport van de Inspectie voor Onderwijs?

“Op de Peuterspeelzalen (PSZ) zitten kinderen die VVE volgen (de doelgroepkinderen) en kinderen die niet voor VVE geïndiceerd zijn (de niet-doelgroepkinderen). De kosten van PSZ van doelgroepkinderen komen voor rekening van de gemeente, met uitzondering van de door de Minister vastgestelde ouderbijdrage van € 240 per jaar (in 2013). De gemeente bekostigt deze kosten uit de specifieke uitkering die het rijk verstrekt. De kosten van de niet-doelgroepkinderen komen voor rekening van de ouders, met uitzondering van de gemeentelijke bijdrage van € 2,30/kind/uur (in 2013). De bezuiniging in 2014 heeft alleen betrekking op het budget waaruit de bijdrage van € 2,30 wordt bekostigd” is het antwoord van de wethouder.

Gevolgen peuterspeelzalen

“Een bezuiniging op de gemeentelijke bijdrage per uur heeft gevolgen voor de hoogte van de ouderbijdrage bij alle Peuterspeelzalen, dus ook bij Humpy. Het is de vraag in hoeverre dat gevolgen zal hebben voor het aantal kinderen op Humpy. In de afgelopen periode zijn de Peuterspeelzalen gegroeid door de afname van de vraag naar kinderopvang voor 0 tot 4-jarigen”. Antwoord de wethouder op de vraag: “Wat betekent de voorgenomen bezuiniging op de peuterspeelzalen voor de peuterspeelzaal in Langbroek (Humpy)?”

Algemeen

In aanvulling op de antwoorden voegt de wethouder enkele kanttekeningen toe:

  • de gemeente heeft m.b.t. VVE een regierol, dat wil zeggen dat zij bevordert, dat de plaatselijke PSZ en scholen de afspraken maken die door de wet bedoeld zijn;
  • in de gemeente zijn geen VVE-scholen gevestigd: alle scholen hebben te weinig doelgroepleerlingen om groepsgebonden VVE-activiteiten aan te moeten bieden. De scholen moeten wel een extra (individueel) aanbod voor doelgroepleerlingen in hun schoolplan opnemen.
0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.