Wet plattelandswoning biedt geen oplossing voor woning Graaf van Lynden van Sandenburgweg

PCG, plattelandswoning

via Wet plattelandswoning biedt geen oplossing voor woning Graaf van Lynden van Sandenburgweg.

 

logo-gemeente-politiek

 

Wijk bij Duurstede, 15 juni 2014. Vanaf 2013 is de Wet plattelandswoningen van kracht. De wet plattelandswoningen maakt het mogelijk om voormalige agrarische bedrijfswoningen aan te wijzen als plattelandswoning. Deze woningen mogen ook bewoond worden door niet-agrariërs. Om de bedrijfsvoering van het bijbehorende agrarische bedrijf niet te belemmeren zijn de milieueisen, die normaal voor ‘burgerwoningen’ gelden, voor deze plattelandswoningen versoepeld. Dit betekent voor bewoners van deze plattelandswoningen dat ze rekening moeten houden met overlast van geluid, stof en stank.

Impasse

Gerrit Taute van de PCG stelde hierover schriftelijke vragen aan het college. “Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied moet het mogelijk maken dat er ook in Wijk bij Duurstede plattelandswoningen komen. Is de plattelandswoning de mogelijkheid om de impasse aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg te doorbreken? Op de desbetreffende locatie staat immers een burgerwoning te dicht bij een boomgaard waardoor de gemeente geen woonbestemming kan afgeven. Deze problematiek loopt inmiddels zo’n negen jaar. Wat ons betreft is het tijd om deze impasse eindelijk te doorbreken.”

Mogelijkheden beperkt

Wethouder Hans Marchal antwoordt: “Nee, het lukt helaas niet om met de Wet plattelandswoningen de jarenlange impasse aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg te doorbreken. Hoewel de verwachtingen over de wet plattelandswoning hooggespannen waren blijken de mogelijkheden op grond van de vastgestelde wettekst beperkt te zijn. De wet biedt alleen mogelijkheden bewoning van voormalige bedrijfswoning bij veehouderijen waarbij de veehouderij waar de woning toe behoorde nog in werking is. Dit is in de praktijk het geval bij een tweede bedrijfswoning die niet meer als zodanig wordt gebruikt.”

Geuroverlast

“De wet plattelandswoning beschouwt de plattelandswoning als onderdeel van het agrarisch bedrijf waartoe de woning behoort of behoorde”, vervolgt Marchal. “Bij een aanwijzing als plattelandswoning vervalt de bescherming tegen met name geuroverlast van het bedrijf waartoe de woning behoort of behoorde en kan de woning door derden (personen die geen binding hebben met het agrarisch bedrijf waartoe de woning behoort of behoorde) bewoond worden. Het instrument van plattelandswoning kan worden ingezet bij een tweede bedrijfswoning die niet meer als zodanig wordt gebruikt en waarbij het agrarisch bedrijf nog wel functioneert. Een bestemmingwijziging is dan vaak niet mogelijk omdat de geurhinder van het bedrijf (veehouderij) waartoe de woning behoorde te hoog is. Voor de plattelandswoning geldt deze bescherming tegen geurhinder niet omdat de wet aangeeft dat de woning als het ware onderdeel blijft uitmaken van het bedrijf. Daarom zijn de geurnormen net als bij de bedrijfswoning niet van toepassing. Zowel een bedrijfswoning als een plattelandswoning wordt wel beschermd tegen geurhinder van omliggende bedrijven.”

Spuitvrije zone

Marchal: “Bij de woning aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg 11 is het aspect van geuroverlast niet aan de orde. De aanwijzing van een plattelandswoning bij een algehele beëindiging van het agrarisch bedrijf, zoals bij de Graaf van Lynden van Sandenburgweg 11 aan de orde is, heeft geen enkele meerwaarde. Daarbij richt de plattelandswoning zich vooral op buiten werking stellen van geurnormen bij veehouderijen. Het probleem bij betreffende woning ligt echter in het feit dat geen spuitvrije zone rond de woning aanwezig is omdat direct naast het perceel een boomgaard is gelegen. Voor meer informatie over de plattelandswoning verwijzen wij naar: deze website.”

Bestemmingsplan

“Moet hiervoor eerst het nieuwe bestemmingsplan buitengebied van kracht zijn of kunnen er vooruitlopend al stappen worden gezet?” vroeg Gerrit Taute ook nog aan het college. Marchal antwoordt: “Het bestemmingsplan bevat een regeling voor de plattelandswoning. Pas als het bestemmingsplan is vastgesteld en in werking is getreden kan een aanvraag voor de plattelandswoning worden gedaan. Dit biedt voor deze situatie geen oplossing (zie bovenstaand antwoord). Het college ziet echter wel andere oplossingen en wil die nader onderzoeken. Daarover zal binnenkort een bestuurlijk overleg plaatsvinden met de eigenaar van de woning. Tijdens dit overleg zal ook de Wet plattelandswoningen met de daarbij behorende (on)mogelijkheden worden toegelicht.”

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.