Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2011-2014: De draad kwijt…

Bijdrage van Hans Marchal (fractievoorzitter PCG) bij de behandeling van de Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2011-2014

Iets ingewikkeld maken is eenvoudig. Geef jonge katten een bol wol en in korte tijd ligt er een onontwarbare kluwen. Wie zonder al te veel tijdverlies er nog wat bruikbaars van wil maken, moet knopen doorhakken en de losse eindjes aan elkaar knopen. Even het beeld doortrekken naar de gemeentepolitiek… In Wijk bij Duurstede zijn de steeds groter wordende (financiële)knopen nog steeds niet doorgehakt. Nu zitten we met een kater wollig verstrikt in de gemeentefinanciën. Een uitstekende kans voor het nieuwe college om zonder mauwen de draad op te pakken en de losse eindjes aan elkaar te knopen! Is dit gelukt? Volgens de PCG laat het college steken vallen en is ze de draad kwijt…

1)    In de eerste plaats ontbreekt het patroon in deze begroting. Onduidelijk blijft waarop het college aanspreekbaar en afrekenbaar is. Wat is het ‘grote verhaal’?

2)    In de tweede plaats is het risicoprofiel van de begroting hoog, het financiële verhaal ‘zacht’, zijn diverse bezuinigingsbedragen flinterdun, is het nog om te buigen bedrag groot en worden de problemen grotendeels weer doorgeschoven. De achterliggende maanden zijn niet benut om een takendiscussie of een brede bezuinigingsronde te voeren. Een gemiste kans… De hete aardappel ligt nog steeds op ons bordje!

3)    Tenslotte levert het door het college voorgestelde ombuigingsplan bezwaren op. De PCG heeft grote moeite met de stijging van de OZB (oplopend tot 9,2% in 2014) en de stijging van de begraafrechten. De bezuinigingen op de WMO, veiligheid, onderhoud openbare ruimte en leerlingenvervoer zijn niet te verteren. De wijze waarop het college toeristenbelasting wil invoeren vindt de PCG onrechtvaardig. De bezuiniging op monumenten en de relatief zware bezuiniging op het museum acht de PCG ongewenst. Aan de andere kant is het niet te verkroppen dat er nauwelijks gesneden wordt ‘in eigen vlees’ en dat diverse ‘heilige koeien’ de bezuinigingsdans zijn ontsprongen.

De hierboven genoemde punten maken het voor de PCG onmogelijk om met de begroting in te stemmen. De PCG roept het college op snel een takendiscussie te starten en de burger bij het proces te betrekken. College, neem uw verantwoordelijkheid, breng de gemeentefinanciën echt op orde, toon lef en hak de knopen verstandig door. Is dit teveel gevraagd? De PCG staat te trappelen om samen met u de handschoen op te pakken.

Tenslotte… Er zijn zoveel knopen op allerlei gebied: politiek, sociaal, kerkelijk, maatschappelijk, persoonlijk… Om soms moedeloos van te worden… Kan het, een wereld zonder ‘knopen’? In de verte klinkt een gefluisterde schreeuw die luider klinkt dan de schreeuw van de wereldmarkt: ‘Zie Ik maak alle dingen nieuw’. Tegelijkertijd wordt het heimwee gevoeld naar een wereld zoals die nooit heeft bestaan, maar eens zal bestaan. ‘Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal’. Daar zal God zijn Alles en in allen en zullen alle knopen zijn opgelost. In het kort is dit het toekomstperspectief van christelijke politiek. Dit geeft weer moed om de draad weer op te pakken… Tot slot wenst de PCG-fractie het college, de gemeenteraad en het ambtelijk personeel Gods Zegen toe bij al zijn en haar werkzaamheden.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.