D66 en PCG stellen vragen over ondernemersfonds

Wijk bij Duurstede, 7 mei 2015. Op 9 december 2014 heeft de gemeenteraad het voorstel ondernemersfonds aangenomen. Daarnaast is er een motie aangenomen. Tijdens het debat is de verwachting gewekt dat de vorming van het ondernemersfonds in het eerste kwartaal van 2015 zijn beslag zou krijgen en dat de wethouder over de voortgang een terugkoppeling zou geven. Het college wees er op dat er binnen 2-3 maanden een goed convenant zou komen. Inclusief deelgebieden. Daarnaast speelde de wethouder met de suggestie van de SP-fractie om een onafhankelijk voorzitter te benoemen. Van de zijde van het college is er op gewezen dat de gemeenteraad de mogelijkheid heeft om ‘de stekker eruit te trekken’.

D66 en PCG hebben schriftelijke vragen gesteld over de vorderingen van het ondernemersfonds, omdat er inmiddels ruim 3 maanden zijn verstreken. ‘Het ondernemersfonds biedt kansen en het is belangrijk dat ondernemers daar zo snel mogelijk van profiteren.’

Stand van zaken

‘Hoe ver staat het met de vorming van het ondernemersfonds? Is het fonds inmiddels opgericht? Is er een voor partijen acceptabel bestuur gevormd, inclusief een onafhankelijke voorzitter? Is er een convenant bereikt tussen het college en het bestuur? Is er al zicht op een activiteitenplan te financieren door het fonds?’, steken Aart van Veen (D66) en Gerrit Taute, (PCG) van wal. Wethouder Jan Burger antwoordt hierop: ‘De afgelopen maanden zijn we met betrokken vertegenwoordigers van het lokale bedrijfsleven (de diverse belangenorganisaties) volop aan de slag gegaan om het ondernemersfonds te realiseren. Inmiddels is een organisatiemodel opgesteld, de statuten zijn geschreven, er is een convenant opgesteld en er zijn beleidsuitgangspunten voor het ondernemersfonds opgesteld. De werkgroep van belangenvertegenwoordigers en gemeente wordt voorgezeten door Jaap Jongejan. Jaap Jongejan was tweemaal de formateur na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 en 2014.’

Werving bestuursleden

Burger vervolgt: ‘De formele werving van de bestuursleden vindt vanaf 4 mei plaats. Er worden vacatures voor de bestuursleden en adviesraadleden geplaatst in lokale media en op sociale media. Informeel zijn inmiddels ook al diverse namen genoemd. In de maand mei dienen de bestuursleden en de leden van de adviesraden te worden gekozen. Het convenant is samengesteld in nauwe samenwerking met de lokale belangenvertegenwoordigers en ook al (in concept) besproken in het college. Het definitieve voorstel ligt op 6 mei ter besluitvorming aan het college voor en zal vervolgens ook aan de raad worden toegestuurd. Er zijn meerdere partijen met plannen gekomen om te laten investeren door het fonds. Dit zijn structurele investeringen, zoals de camerabeveiliging op de bedrijventerreinen en de sfeerverlichting in de binnenstad, maar er zijn ook incidentele activiteiten om in te investeren. Formeel worden de plannen straks door de deelraden opgesteld en richting bestuur gestuurd. Op woensdagavond 20 mei aanstaande wordt tevens een grote en openbare informatiebijeenkomst georganiseerd waarbij gastsprekers aanwezig zijn en een toelichting wordt gegeven op de werkwijze van het ondernemersfonds in Wijk bij Duurstede. De raadsleden zijn daarbij van harte welkom.’

Opslag OZB

‘Wat is tot nu toe gedaan met de geïnde opslag op de OZB?”, vragen Van Veen en Taute vervolgens. Het antwoord van de wethouder luidt: ‘De ontvangen en nog te innen opslag OZB is in de begroting opgenomen. Zodra het ondernemersfonds is opgericht zal het gereserveerde geld overgemaakt worden naar het fonds. Overigens worden de bedragen in termijnen ontvangen.’

Resultaten Van Veen en Taute zijn benieuwd wanneer er resultaten kunnen worden verwacht. ‘Een goede organisatie van het ondernemersfonds en uitwerking van de werkwijze van het fonds vergt tijd en dient zorgvuldig te gebeuren’, aldus Burger. ‘We doen dit in samenwerking met de belangenvertegenwoordigers die bijna allemaal vrijwillig tijd vrij maken voor de werkzaamheden om het fonds te realiseren. Daarnaast zijn veel informatieve gesprekken gevoerd met belangenvertegenwoordigers van de diverse organisaties om te zorgen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor het ondernemersfonds en te komen tot een goede indeling van de zogenoemde deelgebieden. Zoals u uit de antwoorden bij de eerste vragen kunt zien, zijn alle voorbereidende werkzaamheden zo goed als afgerond en wordt de komende maand besteed aan het werven van geschikte leden voor het bestuur en kan het fonds vervolgens daadwerkelijk gaan functioneren.’

Reacties

‘Wat is de reactie van ondernemers op de acties van uw college gedurende de laatste drie maanden?’, besluiten D66 en PCG. ‘De samenwerking tussen de belangenvertegenwoordigers en de gemeente is goed en intensief geweest. Alle voorstellen/beleidsstukken zijn gezamenlijk uitgewerkt. Discussiepunten zijn door alle partijen ingebracht, door alle partijen besproken en vervolgens zijn daar in gezamenlijkheid besluiten over genomen. De resultaten kunt u volgende week lezen in de diverse (beleids)stukken’, eindigt de wethouder.  Bron Ditiswijk.nl

 

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.