Een jaar verder

Een jaar verder. Het is al weer een jaar geleden sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen. De PCG trad na vlotte en open verlopen onderhandelingen toe tot een college met SP en Groen Links. De PvdA heeft het coalitieakkoord ook ondertekend maar levert geen wethouder.

Het college stond voor de volgende uitdaging:
De begroting moest sluitend gemaakt worden (na een paar maanden bleek dat het financiële gat was op gelopen van €1 mln tot €1,8 mln!), er waren (en zijn) grote risico’s m.b.t. de transities in het sociaal domein (met name Jeugdzorg) en de gemeente had en heeft zeer beperkte reserves.

Snelle actie was dus geboden! Afgesproken was dat de pijn direct in het begin zou worden genomen om daarna eventueel weer toe te komen aan nieuw beleid.

Nu een jaar verder constateer ik met tevredenheid dat er veel werk verzet is door dit college.

Ik noem een paar punten:

De begroting is sluitend. De pijn is redelijk eerlijk verdeeld en de voorbereidende discussies hebben in alle openheid plaats gevonden.

Ten aanzien van de transities (uitbreiding WMO en Jeugd ) constateer ik dat door grondige voorbereidingen de financiële risico’s inmiddels overzienbaar zijn en door alert reageren zelfs het grootste deel van de bezuiniging op huishoudelijke hulp kon worden teruggedraaid. Er worden bij de gemeente ook zeer weinig klachten gehoord. Ook al zijn we er nog niet, het is tot nu toe een prestatie waar menige gemeente jaloers op is.

Onze PCG wethouder Hans Marchal heeft verder het Bestemmingsplan Buitengebied tot een goed einde weten te brengen. Een klus waarbij enerzijds getracht is t.b.v. de agrariërs het maximale aan ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden te realiseren en anderzijds recht gedaan moest worden aan eisen ruimtelijke ordening en van natuur en milieu. Veel overleg met partijen heeft uiteindelijk geleid tot een door alle partijen gedragen. De PCG fractie heeft op het laatst door middel van 6 amendementen nog een beperkte bijstelling van het bestemmingsplan op onderdelen weten te bewerkstelligen. Deze wijzigingen maakten geen of nauwelijks inbreuk maken op het bereikte wankele evenwicht van belangen maar waren en zijn voor belanghebbenden wel waardevol. De Provincie heeft inmiddels aangegeven met het Bestemmingsplan akkoord te gaan.

Ten slotte de plannen voor een mogelijke ontgronding en slibstort in de Bosscherwaarden.
Dit gevoelige onderwerp kreeg onze wethouder Hans Marchal in zijn schoot geworpen van zijn voorganger… Hij heeft het op de agenda gezet om een open discussie daarover te voeren nu dat nog kan. Duidelijk is wel dat er heel wat water door de Lek moet stromen voor het daadwerkelijk tot ontzanding en slibstort komt! Ik geef de projectontwikkelaar wel een kans om ons te overtuigen… Momenteel loopt een feitenonderzoek en de keus in het najaar is: ontgronden met een stuk maatschappelijke compensatie of niets doen.

Ik constateer dat de PCG meedoet aan een college dat zaken bij de naam noemt en daadkracht paart aan gevoel voor solidariteit en openheid.

Ik wens het college en onze wethouder in het bijzonder Gods wijsheid toe bij de uitvoering van hun taken tot Heil van deze gemeente.

Gerrit Taute, Fractievoorzitter PCG

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.