Algemeen

Ons site-adres is: https://www.pcgwijkbijduurstede.nl.
In dit privacy en cookie statement (hierna privacyverklaring genoemd) informeert de PCG u over de wijze waarop de PCG persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden de PCG persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als de PCG persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe de PCG omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van de PCG, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als lid, vriend, donateur, geïnteresseerde of nieuwsbriefontvanger en vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van de PCG.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geboortedatum e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

De PCG
De PCG hecht zeer aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van leden, vrienden, donateurs, nieuwsbriefontvangers en overige geïnteresseerden. De PCG verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De PCG is verantwoordelijke in de zin van de AVG.
Wanneer u persoonsgegevens aan de PCG verstrekt, stemt u ermee in, dat de PCG uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring verwerkt.

Welke persoons gegevens verzamelt de PCG en wat wordt ermee gedaan.

De PCG verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad.
Dat zijn bijvoorbeeld leden, donateurs, nieuwsbriefontvangers, (vrijwillige) medewerkers en andere geïnteresseerden.
De PCG verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie. De categorieën persoonsgegevens die de PCG verwerkt zijn:
– Persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
– Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens)
– Lidmaatschapsgegevens (zoals relatienummer, lidsoort, functie binnen de PCG)

De PCG verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Hoe lang bewaart de PCG uw persoonsgegevens?

De PCG bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hoe gaat de PCG om met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen?

Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de PCG of voor het doel waarvoor zij zijn verkregen.

De PCG heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De PCG heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld, die naleving van de wet- en regelgeving coördineert. Deze taak ligt bij de secretaris van het bestuur. Te bereiken via mail secretaris@pcgwijkbijduurstede.nl.

Wat zijn uw rechten?

De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die de PCG verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om toestemming in te trekken.

Websitebezoekgegevens en cookies

In het interne beheersysteem van de website van de PCG worden enkele algemene websitebezoekgegevens opgeslagen (waaronder het tijdstip van bezoek en het IP-adres van uw computer). Deze gegevens worden gebruikt voor geanonimiseerde statistische analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. De PCG anonimiseert deze gegevens zo veel mogelijk. Deze gegevens blijven van de PCG en worden niet aan derden verstrekt.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht in verband met privacy?

Uw vragen of klachten over deze privacyverklaring, of de verwerking van persoonsgegevens door de PCG, kunt u via mail richten aan de secretaris (secretaris@pcgwijkbijduurstede.nl).

Voor het melden van (het vermoeden van) een beveiligings- of datalek is een Procedure Datalekken opgesteld. Via de secretaris te verkrijgen.

Wijzigingen privacybeleid

De PCG streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd op deze website worden gepubliceerd.

Versie: maart 2021