[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2016/01/12-10-2016-Schriftelijke-vragen-gratis-wifi.pdf” type=”pdf”]12-10-2016-schriftelijke-vragen-gratis-wifi[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2016/01/12-08-2016-Schriftelijke-vragen-Provinciale-weg-Langbroek.pdf” type=”pdf”]12-08-2016 Schriftelijke vragen Provinciale weg Langbroek[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2016/01/18-06-2016-Schriftelijke-vragen-stand-van-zaken-windmolens-Houten.pdf” type=”pdf”]18-06-2016 Schriftelijke vragen stand van zaken windmolens Houten[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2016/01/09-05-2016-Schriftelijke-vragen-overschot-zorgbudget.pdf” type=”pdf”]09-05-2016 Schriftelijke vragen overschot zorgbudget[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2016/01/21-04-2016-Schriftelijke-vragen-winkel-in-Oranjepoort.pdf” type=”pdf”]21-04-2016 Schriftelijke vragen winkel in Oranjepoort[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2016/01/08-04-2016-Schriftelijke-vragen-ongeluk-Langbroek.pdf” type=”pdf”]08-04-2016 Schriftelijke vragen ongeluk Langbroek[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2016/01/06-04-2016-Schriftelijke-vragen-Bosscherwaarden-stellen-termijn.pdf” type=”pdf”]06-04-2016 Schriftelijke vragen Bosscherwaarden – stellen termijn[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2016/01/06-04-2016-Schriftelijke-vragen-stand-van-zaken-3-Hs.pdf” type=”pdf”]06-04-2016 Schriftelijke vragen stand van zaken 3 H’s[/prettyfilelink]

 

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2016/01/13-02-2016-Schriftelijke-vragen-aanbesteding-Brede-School-en-lokale-aannemers-.pdf” type=”pdf”]13-02-2016 Schriftelijke vragen aanbesteding Brede School en lokale aannemers-[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2016/01/04-02-2016-Antwoorden-schriftelijke-vragen-PCG-fietsverlichting.pdf” type=”pdf”]04-02-2016 Antwoorden schriftelijke vragen PCG fietsverlichting[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2016/01/02-02-2016-Schriftelijke-vragen-fietsverlichting.pdf” type=”pdf”]02-02-2016 Schriftelijke vragen fietsverlichting[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2016/01/15-01-2016-Schriftelijke-vragen-accountantsverklaring-sociale-domein.pdf” type=”pdf”]15-01-2016 Schriftelijke vragen accountantsverklaring sociale domein[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2016/01/08-02-2016-Antwoorden-schriftelijke-vragen-PCG-verhoging-veertarieven.pdf” type=”pdf”]08-02-2016 Antwoorden schriftelijke vragen PCG verhoging veertarieven[/prettyfilelink]

[prettyfilelink newwindow=”true” size=”” src=”https://www.pcgwijkbijduurstede.nl/wp-content/uploads/2016/01/09-01-2016-Schriftelijke-vragen-prijsverhoging-oversteek-pont.pdf” type=”pdf”]09-01-2016 Schriftelijke vragen prijsverhoging oversteek pont[/prettyfilelink]